ترتیب شمارش اعداد به صورت زیر است:

استاندارد

هزار-میلیون-میلیارد(در بسیاری کشورها بیلیون)-تریلیون-کادریلیون-کوینتیلیون-سکستیلیون-سپتیلیون-اکتیلیون-نانیلیون-دسیلیون-آندسیلیون-دواددسیلیون-ترددسیلیون-کوات تورددسیلیون-کویندسیلیون-سکسددسیلیون-و…

۱۰۰۰= هزار = ۱۰به توان ۳

۱۰۰۰۰۰۰= میلیون=۱۰ به توان۶

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰= بیلیون = ۱۰به توان ۹

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= تریلیون =۱۰ به توان ۱۲

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= کوادریلیون =۱۰ به توان ۱۵

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= کونیتیلیون =۱۰ به توان ۱۸

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= سکستیلیون =۱۰ به توان ۲۱

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= سپتیلیون =۱۰ به توان ۲۴

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= اکتیلیون =۱۰ به توان ۲۷

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= نونیلیون =۱۰ به توان ۳۰

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= دسیلیون =۱۰ به توان ۳۳

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= اندسیلیون =۱۰ به توان ۳۶

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= دیودسیلیون =۱۰ به توان ۳۹

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= تری دسیلیون =۱۰ به توان ۴۲

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= کوتوارد دسیلیون =۱۰ به توان ۴۵

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= کواین دسیلیون =۱۰ به توان ۴۸

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= — دسیلیون =۱۰ به توان ۵۱

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= سپتن دسیلیون =۱۰ به توان ۵۴

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰اکتودسیلین =۱۰ به توان ۵۷

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰نووم دسیلیون =۱۰ به توان ۶۰

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ویجنیتیلیون = ۱۰ به توان ۶۳