Tag Archives: طرز و روش درست کردن جمله مجهول

image_pdfimage_print

افعال مجهول (the passive voice)

در جملات معلوم (active)، فاعل به عامل یا کننده عمل فعل دلالت دارد. در واقع ما از افعال معلوم برای‌ بیان اینکه فاعل چه کاری‌ را انجام دهد استفاده می‌کنیم. به این مثالها توجه کنید:

 • The dog chased the cat. (سگ گربه را دنبال کرد)
 • My father built this house in 1960. (پدرم این خانه را در سال ۱۹۶۰ ساخت)

ولی‌ جملات مجهول (passive) به ما این اجازه را می‌دهند که کسی‌ یا چیزی‌ را که کننده یا انجام دهنده عملی‌ نیست (غیر عامل) در جای‌ فاعل قرار دهیم. در واقع از افعال مجهول برای‌ بیان اینکه چه عملی‌ بر روی‌ فاعل اتفاق می‌افتد، استفاده می‌شود:

 

افعال مجهول
افعال مجهول

 

 • The cat was chased by the dog. (گربه توسط سگ دنبال شد)
 • This house was built in 1960. (این خانه در سال ۱۹۶۰ ساخته شد)

هنگام استفاده از حالت مجهول، توجه داشته باشید که در اغلب موارد اینکه چه کسی‌ یا چه چیزی‌ عمل را انجام می‌دهد نا معلوم یا بی‌اهمیت است. مثلاً در جمله زیر اینکه چه کسی‌ اتاق را تمیز می‌کند برای‌ گوینده اهمیتی‌ ندارد:

 • This room is cleaned every day. (این اتاق هر روز تمیز می‌شود)

ولی‌ اگر بخواهیم بیان کنیم که چه کسی‌ (یا چه چیزی‌) آن عمل را انجام داده است، در این صورت باید از حرف اضافه by استفاده کنیم:

 

افعال مجهول
افعال مجهول
 • This house was built by my father.
  (این خانه توسط پدرم ساخته شد)
 • This picture was painted by a great painter.
  (این نقاشی‌ توسط یک نقاش بزرگ کشیده شده )

 

 

ساختار

بطور کلی‌ برای‌ ساخت صیغه مجهول فعل معلوم، فعل to be را به همان زمان فعل معلوم می‌آوریم و اسم مفعول همان فعل را به آن می‌افزاییم:

 • معلوم: Somebody cleans this room every day.
 • مجهول: This room is cleaned every day.
 • معلوم: He bought this car last week.
 • مجهول: This car was bought last week.

در جدول زیر می‌توانید فهرست افعال معلوم و معادل مجهول آنها را ملاحظه کنید:

 

زمان معلوم مجهول
حال سادهkeeps
نگه می‌دارد
is kept
نگهداری‌ می‌شود
حال استمراری‌is keeping
دارد نگه می‌دارد
is being kept
در حال نگهداری‌ شدن است
گذشته سادهkept
نگه داشت
was kept
نگهداری‌ شد
گذشته استمراری‌was keeping
داشت نگه می‌داشت
was being kept
در حال نگهداری‌ شدن بود
حال کاملhas kept
نگه داشته است
has been kept
نگهداری‌ شده است
گذشته کاملhad kept
نگه داشته بود
had been kept
نگهداری‌ شده بود
آیندهwill keep
نگه خواهد داشت
will be kept
نگهداری‌ خواهد شد
شرطی‌would keep
نگه می‌داشت
would be kept
نگهداری‌ می‌شد
شرطی‌ کاملwould have kept
نگه داشته بودند
would have been kept
نگهداری‌ شده بود
مصدرto keep
نگه داشتن
to be kept
نگهداری‌ شدن
مصدر حال کاملto have kept
نگه داشتن
to have been kept
نگهداری‌ شدن
وجه مصدری‌ اسم مصدرkeeping
نگهداری‌
being kept
نگهداری‌ شدن

منبع جدول: کتاب آموزش و خودآموز گرامر انگلیسی‌ آکسفورد، ترجمه حسن اشرف‌الکتابی‌

نوشته هاي مرتبط