امکان انتقال تخفیف بیمه نامه شخص ثالث به خودرویی دیگر

استاندارد

بیمه پاسارگاد– کارشناسان همیشه سعی داشتند که بیمه نامه شخص ثالث را وابسته به راننده و فرد نمایند و  از تعلق آن به خودرو فاصله گرفته و در هنگام ریسک سنجی آن در واقع خطر راننده را عامل اصلی قرار دهند. البته نوع خودرو در میزان ریسک تاثیر خواهد داشت.

در گذشته و تقریبا در حال حاضر هر فرد هنگام فروش خودرو، بیمه نامه شخص ثالث را نیز به همراه آن واگذار می نماید در این حالت راننده پرخطر و کم خطر با هم تفاوت نداشته و اگر چند سال تخفیف برای رانندگی صحیح به راننده تعلق گرفته باشد به سادگی به راننده ای واگذار می شود که معلوم نیست چه ریسکی دارد.

بر اساس تبصره ماده ۱۲ تصویب نامه ریاست جمهوری باعنوان  “تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف  در حق بیمه شخث ثالث”

تبصره- در صورت انتقال قطعی مالکیت وسیله نقلیه، انتقال دهنده تا قبل از انقضای مدت اعتبار بیمه نامه می تواند تخفیف وسیله نقلیه منتقل شده را به وسیله نقلیه ازنوع مشابه متعلق به خود یا اقارب درجه اول خود منتقل نماید. بیمه گر مکلف است سوابق تخفیف عدم خسارت وسیله نقلیه منتقل شده را به وسیله نفلیه جایگزین انتقال داده و تخفیف مربوط را باکسر تخفیف مدت باقی مانده وسیله نقلیه منتقل شده در بیمه نامه وسیله نقلیه جایگزین اعمال نماید. حق بیمه وسیله نقلیه منتقل شده در سررسید بیمه نامه آن بر اساس سوابق بیمه گذار جدید دریافت خواهد شد.

برای دیدن متن کامل مصوبه ذکر شده اینجا را کلیک فرمایید

لذا براساس این تبصره شرکت های بیمه ملزم به انتقال سوابق بیمه نامه شخص ثالث به خودروی دیگر می باشند.