آيين‌نامه شماره ۶۸ آيين‌نامه بيمه‌هاي زندگي و مستمري

استاندارد

 

 

آيين‌نامه شماره ۶۸

شوراي‌عالي بيمه در اجراي بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري در جلسه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ آيين‌نامه بيمه‌هاي زندگي و مستمري را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه شماره ۶۸
آيين‌نامه بيمه‌هاي زندگي و مستمري

فصل اول- كليات
ماده ‌۱‌- مؤسسات بيمه مكلفند كليه بيمه‌نامه‌هاي زندگي و مستمري خود را بر اساس مقررات اين آيين‌نامه صادر نمايند.
ماده ۲- انواع اصلي بيمه‌هاي زندگي و تعريف هر يك از آنها عبارتند از:
الف- بيمه‌هاي خطر فوت: قرارداد بيمه‌اي است كه در آن بيمه‌گر تعهد مي‌كند در ازاي پرداخت حق‌بيمه توسط بيمه‌گذار، در صورت فوت بيمه‌شده در مدت بيمه، مبلغ بيمه را به ذينفع مندرج در بيمه‌نامه پرداخت نمايد.
ب- بيمه به شرط حيات: قرارداد بيمه‌اي است كه در آن بيمه‌گر تعهد مي‌كند در ازاي پرداخت حق‌بيمه توسط بيمه‌گذار، در صورت زنده بودن بيمه‌شده در پايان مدت بيمه، مبلغ بيمه را به ذينفع مندرج در بيمه‌نامه پرداخت نمايد.
ج- بيمه‌هاي مختلط: قرارداد بيمه‌اي است كه در آن بيمه‌گر تعهد مي‌كند در ازاي پرداخت حق‌بيمه توسط بيمه‌گذار در صورت فوت بيمه‌شده در مدت بيمه و يا زنده بودن وي در پايان مدت بيمه، مبلغ بيمه را به ذي‌نفع مندرج در بيمه‌نامه پرداخت نمايد.
د- بيمه مستمري: قرارداد بيمه‌اي است كه در آن بيمه‌گر تعهد مي‌كند در ازاي پرداخت حق‌بيمه توسط بيمه‌گذار، مبلغ بيمه را به صورت مستمري تا يك مدت معين و يا در زمان حيات بيمه‌شده، به ذينفع مندرج در بيمه‌نامه بپردازد.
تبصره ۱- مؤسسات بيمه مى‏توانند پوشش‌ خطرات اضافي را طبق مقررات مربوط، همراه انواع بيمه‌هاي زندگي عرضه نمايند.
تبصره ۲- قبول تعهد پرداخت سرمايه يا مستمري در صورت نقص عضو بيمه‌شده يا هزينه معالجات در بيمه‌نامه‌هاي زندگي ممنوع است و مؤسسات بيمه مي‌توانند اينگونه تعهدات را ضمن بيمه‌نامه مربوط قبول كنند.
تبصره ۳- مؤسسات بيمه مي‌توانند علاوه بر بيمه‌هاي مستمري، تعهدات ساير انواع بيمه زندگي را هم به صورت مستمري پرداخت نمايند.

فصل دوم- مباني محاسبه نرخ حق بيمه
ماده ۳- مباني محاسبه نرخ‌هاي بيمه موضوع ماده ۲ اين آيين‌نامه عبارتست از:
الف- جدول مرگ و مير به شرح پيوست. بيمه مركزي موظف است حداقل هر پنج سال يك بار جدول مرگ و مير پيوست را به روز نمايد.
ب- نرخ سود فني علي الحساب :
حداكثر نرخ سود فني در بيمه­‏نامه­هاي با مدت حداكثر ده سال، پانزده درصد و در بيمه­نامه‏هاي با مدت بيش از ده سال، پانزده درصد براي ده سال اول و ده درصد براي مدت مازاد بر ده سال. بيمه مركزي موظف است، هر دو سال يكبار نرخ سود فني را مورد بازنگري قرار دهد و پيشنهاد لازم را به شوراي عالي بيمه ارائه كند.
ج- حداكثر هزينه‌هاي اداري و بيمه‌گري:
۱- در بيمه‌نامه‌هاي انفرادي- سالانه: حداكثر ۷ درصد حق‌بيمه هر سال بعلاوه دو درهزار سرمايه فوت در ۵ سال اول
۲-در بيمه‌نامه‌هاي انفرادي- يكجا: حداكثر ۲ درصد حق بيمه بعلاوه ۳ درهزار سرمايه فوت سال اول
۳- در بيمه‌نامه‌هاي گروهي: حداكثر به ميزان ۵۰ درصد هزينه تعيين شده در بيمه‌نامه‌هاي انفرادي
د- هزينه كارمزد، حداكثر تا سقف‌هاي مقرر در ماده ۸ اين آيين‌نامه به حق بيمه اضافه مي شود.
ماده ۴- مؤسسات بيمه مكلفند، محاسبات و جداول نرخ‌هاي حق بيمه و ذخيره مورد عمل شركت را كه به تصويب هيات مديره رسيده است جهت تاييد به بيمه مركزي ارسال نمايند. عدم اظهار نظر بيمه مركزي ظرف مدت ۲۰ روز كاري به منزله تاييد تلقي مي‌شود.
ماده ۵- مؤسسات بيمه مي‏توانند در صورت تمايل بيمه‌‌گذار حق بيمه سالانه يا مستمري سالانه را تقسيط نمايند. سود تقسيط، به تناسب دوره تقسيط، بر مبناي سود فني مورد عمل در محاسبه حق‌بيمه اعمال و به حق‌بيمه اضافه‌ مي‌شود.
ماده ۶- مؤسسات بيمه موظفند قبل از صدور بيمه‌نامه‌هاي انفرادي شامل خطر فوت از طريق پرسشنامه و يا معاينه پزشكي وضعيت سلامت بيمه شده را مشخص و به تناسب وضعيت سلامت او، حق‌بيمه را تعيين نمايند.
ماده ۷- هرگاه مبلغ بيمه براي خطر فوت در يك يا چند بيمه‌نامه عمر انفرادي صادره توسط يك يا چند شركت بيمه براي يك بيمه شده از دو ميليارد ريال متجاوز باشد، مؤسسات بيمه بايد پس از جلب نظر بيمه مركزي به صدور بيمه‌نامه مبادرت نمايند. بيمه مركزي مي‌تواند حداكثر مبلغ بيمه مذكور را سالانه تغيير دهد.

فصل سوم- كارمزد
ماده ۸- حداكثر هزينه كارمزد قابل اعمال در حق‌بيمه براي انواع بيمه‌هاي زندگي به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف- براي بيمه‌هاي انفرادي خطر فوت زماني با حق بيمه سالانه، ۲۵% حق بيمه وصولي.
ب- براي بيمه‌هاي گروهي خطر فوت زماني با حق بيمه سالانه، ۱۰% حق بيمه وصولي.
ج- در ساير انواع بيمه‌نامه‌هاي زندگي با حق بيمه سالانه، ۷۵ درصد حق بيمه سال اول به شرطي كه از ۳۰ درهزار سرمايه فوت سال اول تجاوز نكند كه ۳۰ درصد آن براي سال‌ اول و ۵/۱۷ درصد براي سال‌هاي دوم تا پنجم اعمال مي‌گردد.
د- در انواع بيمه‌نامه‌هاي زندگي با حق بيمه يكجا:
۱- در بيمه‌نامه‌هاي انفرادي، ۵ درصد حق‌بيمه
۲- در بيمه‌نامه‌هاي گروهي، ۴ درصد حق‌بيمه
تبصره۱- كارمزد بيمه‌هاي مستمري نيز طبق اين ماده و معادل كارمزد بيمه زندگي تشكيل‌دهنده سرمايه اوليه براي پرداخت مستمري محاسبه خواهد شد.
تبصره۲- مؤسسات بيمه مجازند در بيمه­نامه­هاي عمر مختلط در صورت افزايش يا كاهش حق­بيمه سالانه يا سرمايه خطر فوت در ۱۰ سال اول بيمه­نامه، كارمزد متعلقه را بر اساس ضريبي از حق­بيمه سالانه سرمايه فوت هر سال تعديل و تصحيح نمايند.
ماده ۹ – حداكثر كارمزد قابل پرداخت به نمايندگان بيمه معادل كارمزد‌هاي مقرر در فصل دوم آيين‌نامه كارمزد نمايندگي مي‌باشد.
ماده۱۰- در قراردادهاي بيمه‌ خطر فوت ساده يك ساله گروهي كه توسط هر مؤسسه براي كاركنان و يا توسط شركت‌هاي تعاوني و يا سنديكاها براي اعضاء و يا توسط بانك‌ها و مؤسسات اعتباري براي مشتريان خود امضا و پرداخت حق‌بيمه آن تقبل شده باشد، بيمه‌گر مي‌تواند به ترتيبي كه در قرارداد معين مي‌شود قسمتي از سود حاصل از قرارداد را به طرف قرارداد پرداخت نمايد. سود قابل پرداخت از اين بابت نبايد از ۱۵ درصد جمع حق بيمه‌هاي دريافتي طي سال تجاوز كند.

فصل چهارم- مشاركت در منافع

 


ماده ۱۱- مؤسسات بيمه مكلفند در انواع بيمه‌‏هاي زندگي جز در بيمه‌هاي خطر فوت زماني، بيمه‌گذاران بيمه‏هاي زندگي خود را در حداقل ۸۵ درصد منافع حاصل از مجموع معاملات بيمه‌هاي مذكور سهيم نمايند.
ماده ۱۲- مؤسسات بيمه مكلفند هر سال منافع حاصل از مجموع معاملات بيمه‌هاي زندگي موضوع ماده ۱۱ را از جمع اقلام بند (الف) پس از كسر جمع اقلام بند (ب) به شرح ذيل محاسبه كنند:
الف:
۱- ذخيره رياضي در آخر سال مالي قبل.
۲-حق بيمه‌هاي دريافتي.
۳- كارمزد بيمه‌هاي اتكايي واگذاري.
۴- كارمزد بر منافع (مشاركت در سود) دريافتي بابت بيمه‌هاي اتكايي واگذاري.
۵- سهم بيمه‌گران اتكايي بابت بازخريد و پرداخت سرمايه و مستمري‌ها.
۶- كارمزد وام‌هاي پرداختي به بيمه‌گذاران
۷- خالص درآمد حاصل از ساير سرمايه‌‌گذاري‏هاي از محل ذخاير رياضي‏ موضوع تبصره ۱ اين ماده.
ب :
۱- مبالغ پرداختي از بابت بازخريد و سرمايه و مستمري‌ها.
۲- حق بيمه اتكايي واگذاري.
۳- ذخيره رياضي در آخر سال مالي.
۴- هزينه‌هاي عمومي بيمه‌‌گر حداكثر تا ۷ درصد حق‌بيمه‏هاي دريافتي
۵- كارمزد پرداختي به بيمه مركزي موضوع وام ماده ۳۰.
تبصره۱- خالص درآمد حاصل از ساير سرمايه‌گذاري‌ها از محل ذخاير رياضي طبق آيين‌نامه سرمايه‌گذاري مؤسسات بيمه محاسبه و تعيين خواهد شد. در صورتيكه به هر يك از انواع درآمدهاي فوق هزينه‌اي تعلق بگيرد هزينه مزبور از اصل درآمد كسر خواهد شد.
تبصره ۲- مؤسسات بيمه مي­توانند براي محاسبه منافع حاصل از مجموع معاملات بيمه‌هاي زندگي موضوع اين ماده، از روش زير نيز استفاده نمايند:
در انواع بيمه‌هاي زندگي جز در بيمه‌هاي به شرط فوت در پايان هر سال حداقل ۸۵ درصد منافع مازاد بر نرخ سود فني مورد عمل، حاصل از سرمايه‌گذاري ذخاير رياضي خود را مستقيماً و به نسبت ذخيره رياضي پايان سال قبل هر بيمه‌نامه محاسبه و به رقم ذخيره رياضي بيمه‌نامه مذكور اضافه نمايند و مراتب را طي الحاقي، حداكثر تا قبل از پايان سال بعد به اطلاع بيمه‌گذاران ذيربط برسانند.
ماده ۱۳- سهم هر يك از بیمه گذاران از منافع به نسبت ذخيره رياضي بيمه‌نامه آنها از كل ذخاير رياضي بيمه‌نامه‌هاي موضوع ماده ۱۱ يا بر مبناي ديگري كه بيمه مركزي تاييد كند معين مي‌شود.
ماده ۱۴- مؤسسات بيمه بايد پس از تعيين منافع قابل تقسيم در آخر هر سال، سهم هر يك از بيمه‌گذاران از منافع مزبور را بر حسب توافق با بيمه‌گذار به عنوان حق بيمه يكجا براي افزايش سرمايه بيمه‌نامه يا افزايش ذخاير رياضي منظور و يا بصورت نقدي پرداخت نمايند.

فصل پنجم- حقوق بيمه‌گذاران نسبت به ذخيره رياضي


ماده ۱۵- در انواع بيمه‌هاي زندگي بجز بيمه‌ خطر فوت زماني بيمه‌گذار مي‌تواند در صورت تشكيل ذخيره رياضي، درخواست بازخريد كل يا درصدي از بيمه‌نامه خود را نمايد و موسسه بيمه مكلف است ارزش بازخريد بيمه‌نامه را كه حداقل معادل ۹۰ درصد ذخيره رياضي بيمه‌نامه است، با رعايت شرايط بيمه‌نامه صادره پرداخت نمايد.
تبصره- مؤسسات بيمه موظفند جدول بازخريد بيمه را به بيمه‌نامه‌هاي صادره ضميمه و تحويل بيمه‌گذار نمايند. در جدول مزبور بايد مشخص شود كه در صورت بازخريد بيمه‌نامه در انقضاء هر سال از مدت بيمه چه مبلغي عايد بيمه‌گذار خواهد شد.
ماده ۱۶- در صورتيكه ذينفع در بيمه‌نامه‌هاي زندگي بستانكار بيمه‌گذار باشد و اين مطلب در بيمه‌نامه و يا ظهر آن تصريح شده باشد حق بازخريد بيمه‌نامه و همچنين دريافت وام از محل ذخيره رياضي موكول به موافقت كتبي بستانكار است.
ماده ۱۷- بيمه‌گذار مي‌تواند پس از پرداخت لااقل حق بيمه دو سال تمام تا ۹۰ درصد ارزش بازخريد بيمه نامه درخواست وام نمايد و بيمه‌گر متعهد به پرداخت آن است. ترتيب استرداد وام با توافق بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار تعيين مي‌شود.
ماده ۱۸- نرخ كارمزد وام حداقل چهار درصد بيشتر از نرخ سود فني مورد عمل در محاسبه حق بيمه خواهد بود.
تبصره- در صورت عدم تسويه وام در زمان سررسيد بيمه‌نامه يا بازخريد آن، مانده وام دريافتي و كارمزدهاي متعلق به آن (موضوع همين ماده) از سرمايه مورد تعهد بيمه‌گر كسر مي‌گردد.
ماده ۱۹- در انواع بيمه‌هاي زندگي به جز در بيمه‌هاي مختلط خطر فوت و تشكيل سرمايه و بيمه‌هاي مختلط خطر فوت و مديريت سرمايه كه داراي ارزش بازخريد شده باشد هر گاه بيمه‌گذار از پرداخت اقساط بعدي خودداري نمايد بيمه‌نامه با رعايت نرخ‌هاي مقرر و بدون احتساب كارمزد، تبديل به بيمه‌نامه با سرمايه مخفف خواهد شد.
تبصره ۱- مؤسسات بيمه موظفند جدولي به بيمه‌نامه‌هاي صادره ضميمه و تحويل بيمه‌گذار نمايند كه ميزان سرمايه مخفف بيمه‌نامه را براي هر سال از مدت بيمه معين كند.
تبصره ۲- در بيمه‌هاي مختلط خطر فوت و به شرط حيات، سرمايه مخفف به نسبت سرمايه‌هاي موجود بيمه‌نامه تقسيم خواهد شد مگر آنكه در بيمه‌نامه، موسسه بيمه و بيمه‌گذار توافق ديگري نموده‌ باشند.
ماده۲۰- در بيمه‌هاي مختلط خطر فوت و تشكيل سرمايه، هرگاه بيمه‌گذار از پرداخت هر قسط حق بيمه خودداري نمايد، حق بيمه خطر فوت از محل ذخيره رياضي بيمه‌نامه تامين مي‌شود و پس از آن كه ذخيره رياضي كمتر از حق بيمه خطر فوت گردد، بيمه‌نامه معلق مي‌گردد. بيمه‌گذار مي‌تواند با پرداخت حق‌بيمه مقرر، بيمه‌نامه را مجددا برقرار نمايد.

فصل ششم- نحوه تنظيم حساب معاملات بيمه‌هاي زندگي


ماده ۲۱- مؤسسات بيمه موظفند حساب‌هاي معاملات بيمه‌هاي زندگي را از ساير حساب‌هاي خود تفكيك نموده و دفاتر خود را به ترتيبي تنظيم نمايند كه كليه اقلام مربوط به معاملات هر يك از انواع بيمه‌هاي زندگي به تفكيك مشخص شده باشد.
ماده ۲۲- سرمايه‌گذاري از محل ذخاير رياضي بيمه‌هاي زندگي بايستي در حساب‌ها و ترازنامه شركت مشخص و از ساير سرمايه‌گذاري‌ها تفكيك شود.
ماده ۲۳- ذخيره رياضي بيمه‌هاي زندگي براساس مباني محاسبه نرخ‌هاي حق‌بيمه تعيين خواهد شد. در مواردي كه ذخيره رياضي مذكور در يك يا چند موسسه بيمه كافي نباشد بيمه مركزي مي‌تواند نرخ سود منظور در محاسبه ذخيره رياضي اين موسسه يا مؤسسات را براي بيمه­نامه­هاي سال­هاي آتي تقليل دهد و مراتب را به شوراي عالي بيمه گزارش نمايد. موسسه بيمه مكلف است نرخ تعيين شده توسط بيمه مركزي را ملاك محاسبه قرار دهد.

فصل هفتم- بيمه اتكايي اجباري

ماده ۲۴- مؤسسات بيمه موظفند براي هر يك از انواع بيمه‌هاي زندگي صورت‌هاي زير را در اختيار بيمه مركزي بگذارند:
الف- صورت بيمه‌نامه‌هاي صادره هر ماه.
ب- صورت تغييرات حاصله هر ماه در بيمه‌نامه‌هاي صادره.
ج- صورت بيمه‌نامه‌هاي مخفف و بازخريد شده هر ماه.
د- صورت بيمه‌نامه‌هاي مختومه به علت انقضاي مدت بيمه‌نامه يا فوت بيمه‌شده و يا ابطال و فسخ بيمه‌نامه.
ترتيب تنظيم و ارسال اين صورت‌ها را بيمه مركزي معين خواهد كرد.
ماده ۲۵- بيمه مركزي ميتواند رونوشت كليه بيمه‌نامه‌هاي صادره بيمه‌هاي زندگي را از مؤسسات بيمه بخواهد.

مؤسسات بيمه موظف‌اند امكان دسترسي بيمه مركزي به پايگاه اطلاعات بيمه‌هاي زندگي را فراهم نمايند.

ماده ۲۶- حق بيمه اتكايي اجباري معادل ۵۰ درصد حق بيمه وصولي بيمه‌هاي زندگي است و هرگاه موسسه بيمه‌اي، بيمه نامه زندگي بدون رعايت مبناي تعيين نرخ مقرر در ماده۳ اين آيين‌نامه صادر نمايد، بيمه مركزي مي‌تواند تمام يا قسمتي از سهميه اتكايي اجباري اين بيمه‌نامه‌ها را قبول ننمايد.
تبصره- در صورت درخواست مؤسسه بيمه واگذارنده در خصوص بيمه‌نامه‌هاي زندگي جز در رشته بيمه عمر زماني، بيمه مركزي مكلف است با توجه به ظرفيت قبولي مؤسسه بيمه، تمام يا قسمتي از حق بيمه اتكايي اجباري دريافتي را با همان شرايط نزد خود مؤسسه مذكور واگذاري مجدد نمايد.

ماده ۲۷- كارمزد بيمه اتكايي اجباري براي انواع مختلف بيمه‌هاي زندگي به‌شرح زير تعيين مي‌گردد:
الف- براي بيمه خطرفوت زماني با حق بيمه سالانه ۱۲ درصد حق بيمه وصولي.
ب) براي ساير انواع بيمه‌هاي زندگي با حق بيمه سالانه در سال اول ۸۷ درصد حق بيمه سال اول مشروط بر اينكه از ۳۳ در هزار سرمايه تجاوز نكند. ۴۰ درصد اين كارمزد در سال اول به تناسب حق بيمه‌هاي وصولي سال اول و از سال دوم الي پنجم هر سال ۱۵ درصد به تناسب حق بيمه‌هاي وصولي آن سال پس از وصول حق بيمه، قابل پرداخت است.
تبصره- كارمزد اتكايي براي بيمه‌هاي مستمري در زمان تشكيل سرمايه بر اساس اين بند محاسبه خواهد شد.
ج- براي ساير انواع بيمه‌هاي زندگي با حق بيمه يكجا ۳ درصد حق بيمه.

ماده ۲۸- صورتحساب بيمه اتكايي اجباري هر سه ماه يكبار توسط بيمه مركزي تنظيم مي‌شود.

در اين صورتحساب‌ها سهم بيمه مركزي بابت بازخريد، فوت، انقضاء مدت بيمه‌نامه‌ها، پرداخت مستمري و حق‌بيمه و كارمزد اتكايي بيمه‌هاي صادره ظرف آن سه ماه و همچنين حق بيمه وصولي و كارمزد اتكايي اجباري بيمه‌نامه‌هاي موعد رسيده صادره سال‌هاي قبل و حق‌بيمه‌هاي مربوط به الحاقيه‌هاي صادره و كارمزد اتكايي اجباري آن منظور خواهد شد.

در صورت موافقت بيمه مركزي صورتحساب اتكايي اجباري مي‌تواند توسط موسسه بيمه واگذارنده تنظيم شود.
ماده ۲۹- مؤسسات بيمه واگذارنده و بيمه مركزي موظفند حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت صورتحساب نسبت به تسويه بدهي خود اقدام نمايند.

در غير اينصورت هر ماه تاخير در تسويه بدهي از سوي بيمه مركزي و مؤسسات واگذارنده، موجب اعمال ۲ درصد جريمه تاخير تاديه بر مبناي مانده بدهي به ازاي هر ماه خواهد شد.
تبصره ۱- اختلاف حساب تا ده درصد مانده بدهي موجب عدم پرداخت مانده صورتحساب نبوده و اينگونه موارد پس از قطعيت در اولين صورتحساب سه ماهه منظور مي گردد.

وجود اختلاف حساب به هر حال موجب عدم پرداخت آن ميزان از بدهي كه مورد توافق بدهكار است نمي‌باشد.
تبصره ۲- جريمه تاخير تاديه، موضوع اين ماده در محاسبات مشاركت در منافع منظور نخواهد شد.
ماده ۳۰- بيمه مركزي در صورت درخواست مؤسسه بيمه واگذارنده هر سال تا ۵۵ درصد جمع مانده بدهي بيمه‌گذاران در آخر سال قبل، بابت وام‏هايي كه با رعايت شرايط بيمه‌نامه‌هاي صادره از محل ذخيره رياضي اين بيمه‌نامه‌‏ها دريافت داشته‌اند را به عنوان وام با نرخ كارمزد معادل نرخ كارمزد وام پرداختي به بيمه‎‌گذار در اختيار مؤسسه بيمه مزبور خواهد گذاشت.

كارمزد مزبور براي هر سه ماه در صورتحساب مربوط به همان سه ماه منظور خواهد شد.
ماده ۳۱- بيمه مركزي بعد از پايان هر سال ۸۵ درصد منافعي را كه از معاملات اتكايي اجباري بيمه‌هاي زندگي هر يك از مؤسسات بيمه تحصيل مي‌كند به اين مؤسسات پرداخت خواهد كرد.
ماده ۳۲- ترتيب محاسبه منافع موضوع ماده ۳۱ عبارتست از جمع اقلام بند (الف) پس از كسر جمع اقلام بند (ب) به شرح زير:
الف:
۱- ذخيره رياضي در آخر سال مالي قبل.
۲- حق‌بيمه‌هاي اتكايي اجباري.
۳- كارمزد وام موضوع ماده ۳۰
۴- درآمد حاصل از ساير سرمايه‌گذاري‌هاي از محل ذخاير فني.
ب:
۱- كارمزد اتكايي اجباري.
۲- سهم بيمه مركزي بابت بازخريد، فوت و انقضا مدت بيمه‌نامه‌ها.
۳- ذخيره رياضي در آخر سال مالي.
۴- هزينه اداري معادل ۵ درصد حق بيمه‌هاي اتكايي اجباري.
۵- زيان سال‌هاي قبل.
تبصره- درآمد حاصل از ساير سرمايه‌گذاري‌هاي از محل ذخاير فني مذكور در اين ماده عبارتست از حاصل ضرب بندهاي (الف) و (ب) زير:
الف- تفاوت ذخيره رياضي در آخر سال مالي قبل با مانده وام پرداخت شده به موسسه بيمه واگذارنده در آخر سال مذكور.
ب- نرخ خالص درآمد حاصل از ساير سرمايه‌گذاري‌هاي موسسه بيمه واگذارنده موضوع تبصره ۱ ماده ۱۲.

فصل هشتم- بيمه اتكايي اختياري

ماده ۳۳- مؤسسات بيمه در صورتي مي‌توانند در مورد انواع بيمه‌هاي زندگي واگذاري اتكايي به خارج از كشور انجام دهند كه لزوم واگذاري مزبور مورد تاييد بيمه مركزي باشد.

ماده ۳۴- بيمه مركزي مي‌تواند واگذاري اتكايي به خارج از كشور را در موارد زير تاييد نمايد:

الف- در صورتيكه جمع سرمايه بيمه براي خطر فوت يك نفر بيمه شده ضمن يك يا چند بيمه نامه از مبلغ دو ميليارد ريال متجاوز باشد نسبت به مبلغ مازاد.
ب- در صورتيكه وضع سلامت بيمه شده در معاينه پزشكي غير‌عادي و مشمول حق بيمه اضافي تشخيص داده شود.
ج- در موارد تجميع خطر در بيمه‌نامه‌هاي انفرادي و گروهي
د- ساير موارد به تشخيص بيمه ‌مركزي

تبصره- در صورتي كه واگذاري اتكايي در مورد بيمه‌‌نامه‌هاي زندگي تا مبلغ دو ميليارد ريال براي موسسه بيمه‌اي در داخل كشور امكان پذير نباشد بيمه مركزي با رعايت شرايط معمول در واگذاري بيمه‌هاي اتكايي اختياري موظف به قبول آن است.

بيمه مركزي مي‌تواند حداكثر مبلغ مذكور را سالانه تعديل نمايد.

فصل نهم- نظارت

ماده ۳۵- بيمه مركزي بر حسن اجراي اين آيين‌نامه نظارت مي‌نمايد. در صورت عدم اجراي مفاد اين آيين‌نامه توسط مؤسسه بيمه، بيمه مركزي مي‌تواند حسب مورد هر يك از اقدامات زير را انجام دهد:
۱- تذكر شفاهي به مديران فني، مدير‌عامل و هيأت مديره شركت بيمه
۲- اخطاركتبي به مديران فني، مدير‌عامل و هيأت مديره شركت بيمه
۳- اعلام سلب صلاحيت مسئول فني، مدير فني، معاون فني يا مديرعامل شركت بيمه
۴- تعليق پروانه فعاليت مؤسسه بيمه با تصويب شوراي عالي بيمه

ماده ۳۶- اين آيين‌نامه در ۳۶ ماده و ۱۷ تبصره از تاريخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ لازم الاجرا بوده و جايگزين آيين‌نامه شماره ۱۳ و اصلاحات بعدي آن مي‌شود.

جهت دريافت جدول زندگي (۹۰-۸۸TD) موضوع بند الف ماده ۳ آيين‌نامه بيمه‌هاي زندگي و مستمري اينجا‌ كليك نمائيد.

آيين نامه شماره ۱/۶۸

آيين‌نامه بيمه‌هاي زندگي و مستمري

شوراي‌عالي بيمه در اجراي بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري در جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۰ و جلسه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ مكمل آيين‌نامه بيمه‌هاي زندگي و مستمري را به شرح زير تصويب نمود:

الف- متن زير جايگزين متن ذيل بند ب ماده ۳ مي‌شود:

«نرخ سود فني علي الحساب:

 حداكثر نرخ سود فني در بيمه­‏نامه­هاي با مدت حداكثر پنج سال هجده درصد، در بيمه­نامه‏هاي با مدت حداكثر تا ده سال، هجده درصد براي پنج سال اول و پانزده درصد براي مدت مازاد بر پنج سال اول و در بيمه­نامه‏هاي با مدت بيش از ده سال، هجده درصد براي پنج سال اول و پانزده درصد براي پنج سال دوم و ده درصد براي مدت مازاد بر ده سال.

بيمه مركزي موظف است، هر دو سال يكبار نرخ سود فني را مورد بازنگري قرار دهد و پيشنهاد لازم را به شوراي عالي بيمه ارائه كند. »

بديهي است سود فوق‌الذكر علي‌الحساب بوده و سود حاصل از كاركرد سرمايه‌ شركت(سود دوران مشاركت) نيز به آن افزوده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مي‌شود.

ب- متن «۱-كارمزد پرداختي» به ابتداي بند (ب) ماده (۱۲) آيين‌نامه اضافه و شماره بندهاي بعدي اصلاح مي‌شود.

ج- تاريخ مندرج در ماده ۳۶ مبني بر زمان لازم‌الاجرا شدن آيين‌نامه، از ۱/۱۱/۱۳۹۰ به ۱/۲/۱۳۹۱ تغيير مي‌يابد.

بیمه عمر و مستمری زنان خانه دار

بیمه عمر مستمری زنان خانه دار
استاندارد

بیمه عمر مستمری زنان خانه دارمادرم رو میگم ، همه هم تو خونه میدونیم که مامانم از همه بیشتر زحمت میکشه و کارش از همه ما بیشتره اما نمی دونم چرا نباید خانومای خونه دار بیمه باشن و بعد از سی سال حقوق بازنشستگی بگیرن!؟ کاش می شد یه کاری کرد که خانوم های خونه دار هم بیمه بشن و بتونن بعد از سی سال حقوق بازنشستگی بگیرن . تازشم توی همین مدت هم پوشش بیمه ای هم داشته باشن! یعنی میشه . . . !؟ کاش می شد بشه کاری کرد که یه جوری زحمت مامانامونو جبران کنیم! کاش می شد یه جوری زحمت همسرامون رو جبران کنیم! کاش می شد یه جوری زحمت خواهرامونو جبران کنیم! کاش می شد . . .

به نظر شما ادامه این داستان چه ارتباطی با بیمه عمر می تواند داشته باشد ؟
با تکمیل این داستان و ارسال آن برای ما ، به قید قرعه از جوایز نفیس نقدی و غیر نقدی این سامانه برخوردار شوید . . .

 

13 999 85 0915

13 999 85 0935
t.me/pasargadiir
?سید میلاد هاشمی
کارشناس ارشد مدیریت بیمه از دانشگاه تهران

مزایای بیمه عمر و تامین آتیه بیمه پاسارگاد

استاندارد

اعطای وام در هر لحظه که بخواهید بدون نیاز به ضامن
اندوخته پس اندازی شما در بیمه عمر و پس انداز ، با پرداخت حق بیمه شكل گرفته و دارائی بیمه نامه شما محسوب می شود . شما می توانید در مواقع ضروری تا ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته بیمه نامه خود وام دریافت كنید . این وام می تواند در مواقعی که شما نیاز ضروری به صندوق پس انداز خود دارید به شما کمک کند تا بتوانید از سرمایه خود برداشت داشته باشید . نکته خیلی مثبت این وام این است که هنگامی که شما وام دریافت می کنید پوشش های بیمه ای برای بیمه شده وجود خواهد داشت . پرداخت وام در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون نیاز به هیچ گونه تشریفات تا میزان ۹۰% ارزش بازخرید بیمه نامه می باشد . همچنین نرخ تسهیلات وام نیز ۴% بیشتر از نرخ سود محاسباتی برای تشکیل سرمایه خواهد بود .

افزایش تضمین شده سرمایه بیمه عمر
با طرح بیمه عمر و آتیه پاسارگاد نگرانی های شما نسبت به نرخ سود و بهره بانک ها و نوسانات بازار سهام برطرف خواهد شد . حداقل میزان سود سالانه تا پنج سال اول بیمه نامه ۱۸% و پس از آن ۱۵% بوده و بیمه پاسارگاد با توجه به توان سرمایه گذاری بالای گروه مالی پاسارگاد ، وجوه حاصل از اندوخته های بیمه عمر و تامین آتیه بیمه گذاران خود را سرمایه گذاری نموده و علاوه بر تضمین سود ، سالانه ۹۰% منافع حاصل از آن سرمایه گذاری را بین بیمه گذاران بیمه عمر و تامین آتیه خود تقسیم ، و سرمایه آنان را سالانه تعدیل می نماید .

تامین خاطر و آرامش خیال
همگی ما تصویری از آینده را تجسم می نماییم که در آن رفاه و امنیت مالی خانواده خویش که خواسته قلبی برای همه ماست ، درخشش می نماید . آنجه ما را در رسیدن به این هدف نائل می نماید ، حاصل دسترنج و تلاش ماست در طول سالیانی که پیش رو داریم . اگر این سالیان و آنچه حاصل گذر زمان است آن قدر که ما انتظار داریم به درازا نیانجامد جبران آن با چه کسی است؟ بیمه عمر مناسب ، تصویری را که ما از آینده تجسم می نماییم جاودانه می نماید . آسودگی و آرامش خاطر از رفاه و تامین خانواده ما حداقل حاصل آن است که خود به تنهایی از ارزش والایی برخوردار است .

پوشش بیماری های خاص
هنگامی که شما احتیاج به درمان پزشکی دارید از پوشش بیمه ای این بیمه نامه می توانید استفاده نمایید . در این بیمه نامه بیمه شده خود را در مقابل هزینه های سنگین بیماری های خاص بیمه می کند و بدون نیاز به ارائه صورت هزینه می تواند از سرمایه بیمه بیماری های خاص بیمه عمر بهره مند شود . همچنین سایر پوشش های بیمه ای نیز کماکان ادامه خواهد یافت . پوشش تکمیلی ابتلا به بیماری های خاص نیز حداکثر به میزان ۳۰ درصد سرمایه بیمه عمر تا سقف ۲۵ میلیون تومان به ازای هر بیماری خواهد بود . بیماری های تحت پوشش : سکته قلبی ، سکته مغزی ، جراحی عروق قلب ، پیوند اعضای اصلی بدن ، سرطان
در بیمه نامه عمر و تامین آتیه پاسارگاد برای هر بیماری سقف ۲۵ میلیون تومان و جمعا ۱۲۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است و با استفاده از یک پوشش ، امکان استفاده از پوشش های دیگر در همان سال یا سالهای بعد نیز وجود دارد که یکی از بزرگترین مزایای این بیمه نامه می باشد .

معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از كار افتادگی
هر بیمه گذاری كه پرداخت حق بیمه را به عهده دارد ، در صورت از كار افتادگی بیمه شده ، از پرداخت ادامه حق بیمه ها معاف می شود . این امر به ادامه پوشش خدشه ای وارد نمی كند و سایر شرایط بیمه نامه ادامه دارد . این پوشش به شما این امنیت و آرامش را می دهد که تمامی حق بیمه را بیمه گر پرداخت می کند و در انتهای قرارداد نیز ، تمامی اندوخته ریاضی به وی پرداخت می گردد .

پوشش فوت به هر علت
این مورد تنها پوشش اجباری بیمه های عمر و تامین آتیه بیمه پاسارگاد است که طی آن بیمه شده تعیین می کند که در صورت فوت ، علاوه بر اندوخته ریاضی شکل گرفته ، مبلغی برابر با ۶۰ تا ۳۰۰ برابر خق بیمه ماهیانه به استفاده کنندگان و ذی نفعان پرداخت گردد . به عنوان مثال فردی که ماهانه با پرداخت ۵۰ هزار تومان حق بیمه خود را بیمه می کند ، طبق این فرمول به خانواده بیمه شده پس از فوت وی طبق فرمول روبرو غرامت پراخت می شود : مبلغ حق بیمه ماهانه ضرب در عدد ۳۰۰ = پانزده میلیون تومان . همچنین از لحظه شروع قرارداد بیمه شده تحت پوشش بیمه فوت به هر علت قرار می گیرد . همچنین در زمان فوت بیمه شده علاوه بر سرمایه فوت ، سرمایه تشکیل یافته از محل حق بیمه در زمان فوت (اندوخته ریاضی) نیز به استفاده کنندگان پرداخت خواهد شد .

پوشش فوت در اثر حادثه
در صورتی که فوت بر اثر حادثه باشد ، ۱۲۰۰ برابر حق بیمه پرداختی ماهانه + اندوخته ریاضی ذخیره شده ، به ذینفع قرارداد پرداخت می گردد . به عنوان مثال فردی که ماهانه با پرداخت ۵۰ هزار تومان حق بیمه خود را بیمه می کند ، اگر بر اثر حادثه فوت کند ، طبق این فرمول به خانواده بیمه گذار غرامت پراخت می شود : مبلغ حق بیمه ماهانه ضرب در عدد ۱۲۰۰ = شصت میلیون تومان + اندوخته ریاضی بیمه شده تا لحظه وقوع حادثه ، که از لحظه شروع قرارداد فرد تحت پوشش بیمه فوت بر اثر حادثه قرار می گیرد . همچنین چنانچه بیمه شده در طول مدت قرارداد در اثر حادثه فوت نماید ، علاوه بر سرمایه بیمه عمر ، سرمایه بیمه حادثه ، و نیز سرمایه تشکیل یافته از محل بیمه (اندوخته ریاضی) نیز به استفاده کنندگان از قرارداد پرداخت می گردد .

معافیت مالیاتی
سرمایه پرداختی در بیمه عمر و تامین آتیه به هر میزان كه باشد ، از مالیات معاف است و در صورت فوت بیمه شده نیز ، مشمول مالیات بر ارث نخواهد بود . سرمایه بیمه عمر و تامین آتیه ، سرمایه بیمه حادثه ، و سرمایه بیمه بیماری های خاص ، به هر میزان از معافیت مالیاتی برخوردار است و مبالغ پرداختی به بیمه گذار و استفاده کنندگان ، تابع قانون ارث نمی باشد .

بیمه عمر و ازدواج

بیمه عمر و ازدواج
استاندارد

بیمه عمر و ازدواج

 

من و علی از دوران دبستان با هم دوستای صمیمی بودیم . همیشه با هم بودیم و هیچ وقت بدون همدیگه کاری نمی کردیم . همه چی مون مثل هم بود : درسامون ، پول تو جیبیامون ، لباسامون ، کیفامون و . . . خلاصه مثل سیبی که از وسط گاز زده باشن! من اون موقع ها پول تو جیبیم رو همیشه می گرفتم و مینداختم توی قلکم یا خرجشون می کردم ، علی هم مثل من بود اما بابای علی همیشه یکمی از پول تو جیبی علی رو بهش نمی داد و جمع می کرد و ماهی یک بار می رفت و یکی از اقساط دفترچه قسطی که به اسم علی گرفته بود رو واریز می کرد . تقریبا همه چیزمون مثل هم بود اما نمی دونم چی شد ، نمی دونم چی شد که چند سال بعد علی تونست به راحتی مخارج ازدواجش رو تامین کنه با پول خودش اما من با کمک بقیه باز هم موفق به این کار نشدم . البته راستشو بخواین بعدا فهمیدیم که بابای علی . . .

به نظر شما ادامه این داستان چه ارتباطی با بیمه عمر می تواند داشته باشد ؟
با تکمیل این داستان و ارسال آن برای ما ، به قید قرعه از جوایز نفیس نقدی و غیر نقدی این سامانه برخوردار شوید . . .

13 999 85 0915

13 999 85 0935
t.me/pasargadiir
?سید میلاد هاشمی
کارشناس ارشد مدیریت بیمه از دانشگاه تهران

بیمه عمر و تامین آتیه فرزندان

بیمه عمر وتامین آتیه فرزندان
استاندارد

بیمه عمر وتامین آتیه فرزندانبعد از اینکه تحصیلاتم رو توی رشته طراحی لباس تموم کردم خیلی دوست داشتم که هر چه زودتر برم و مشغول کار بشم . همیشه دوست داشتم خودم مدیر محل کار خودم باشم و بتونم اشتغال آفرینی کنم نه اینکه بخوام برم خودم برای کسی کار کنم . تصمیم گرفتم یک کارگاه کوچیک دوزندگی بزنم و به طراحی و تولید لباس مشغول بشم ، اما کو سرمایه اولیه؟ برای اجاره کارگاه و خرید دستگاه ها پول تقریبا زیادی لازم داشتم اما نه خودم آهی در بساطم بود و نه پدرم می تونست جوابگوی اون همه خرج و مخارج باشه ، یهو یادم اومد که بابام از بچگی ما رو بیمه عمر کرده ، ناخوداگاه یه جرقه ای توی ذهنم زده شد . بله ، همه چی می تونست به بهترین نحو انجام بشه . . .

به نظر شما ادامه این داستان چه ارتباطی با بیمه عمر می تواند داشته باشد ؟
با تکمیل این داستان و ارسال آن برای ما ، به قید قرعه از جوایز نفیس نقدی و غیر نقدی این سامانه برخوردار شوید . . .

 

13 999 85 0915

13 999 85 0935
t.me/pasargadiir
?سید میلاد هاشمی
کارشناس ارشد مدیریت بیمه از دانشگاه تهران

بیمه عمر و تامین هزینه تحصیل

بیمه عمر و تامین هزینه تحصیل
استاندارد

بیمه عمر و تامین هزینه تحصیلهمش داشتم با خودم به این موضوع فکر می کردم که اگه جواب کنکور بیاد و دانشگاه قبول بشم ، چجوری میخوام از پس هزینه های تحصیلم بر بیام . اونقدر به این موضوع فکر کرده بودم که دیگه می خواستم قید درس و دانشگاهو بزنم و برم سراغ کار ، بعد فوت پدر خدا بیامرزم مامانم خیاطی می کرد و خرج خونه رو به دوش می کشید اما دیگه روم نمیشد واسه دانشگامم ازش پول بگیرم ، روم نمیشد توی چشماش نگاه کنم . دو روز دیگه جوابای کتکور میومد و من اصلا ازین موضوع خوشحال نبودم . یه روز که تو حیاط نشسته بودم و داشتم به بازی ماهی ها توی حوض آب نگاه می کردم ، مامانم در خونه رو باز کرد و در حالی که توی دستش یک دفترچه و چند تا برگه بود با صدای بلند فریاد زذ : احمد جان ، خرج دانشگاتم جور شد ، پدرت هنوزم که هنوزه ما رو تنها نذاشته و به فکر ما هست . . .

به نظر شما ادامه این داستان چه ارتباطی با بیمه عمر می تواند داشته باشد ؟
با تکمیل این داستان و ارسال آن برای ما ، به قید قرعه از جوایز نفیس نقدی و غیر نقدی این سامانه برخوردار شوید . . .

13 999 85 0915

13 999 85 0935
t.me/pasargadiir
?سید میلاد هاشمی
کارشناس ارشد مدیریت بیمه از دانشگاه تهران

 

نرخ دیه اعضای بدن در سال ۹7+عکس

دیه
استاندارد
دیه

دیه

 

 

 

محاسبه دیه اعضای بدن

سرویس محاسبه دیه اعضای بدن بصورت رایگان در اختیار عموم قرار گرفت

جهت محاسبه دیه اعضای بدن به آدرس زیر بروید.

فرم محاسبه دیه اعضای بدن

به دلیل سوالات متعدد و مشابه در خصوص صدمات و شکستگی ها ابتدا مطالب زیر را تا انتها مطالعه فرمایید سپس به فرم محاسبه ی دیه اعضای بدن در قسمت بالا مراجعه و جهت محاسبه ی آن اقدام نمایید.

در بعضی قسمت ها درج شده ارش دارد منظور از ارش اینست که اون عضو دیه مشخصی در قانون مجازات ندارد و مقدار صدمات رو پزشکی قانونی باید تعیین کند.

مبلغ دیه به سال 97: 221 میلیون تومان

هر درصد دیه : 2/210 هزار تومان

هر هزارم دیه : 221 هزار تومان

شگستگی زانو لگن و قوزک پا : ارش دارد

شکستگی استخوان آرنج دست : بین 12 تا 25 میلیون تومان ارش دارد

تورم پوست صورت : ارش دارد

تورم در صورت یا بدن : ارش دارد

کوفتگی تمام نقاط بدن : ارش دارد

خروج پلاتین از دست یا پا : بین ۲ تا 4 درصد ارش دارد.با توجه به اینکه هر درصد 2 میلیون و 100 هزار تومان است میشود بین 4 تا 6 میلیون تومان

نکته : در شکستگی های استخوان های دست و پا  اگر بعد از تمام شدن طول درمان با نقص باشد 4 میلیون افزایش پیدا می کند ولی اگر پزشکی قانونی نقص عضو اعلام کند باید مقدار و درصد نقص عضو را تعیین کند.

نکته : شکستگی استخوان کف دست و کف پا و روی دست و پا چون استخوان های زیادی دارد باید توسط پزشکی قانونی تعیین شود ولی اگر نوع استخوانی که شکسته است مشخص شود در قسمت بالا میتوانید محاسبه نمایید.

اصطلاحات دیه

دامیه : جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد ( سر و صورت )

متلاحمه : جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد و موجب بخیه گردد ( سر و صورت )

ملاک دیه در جراحتهای مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.

مثال شماره ۱

سوال : یه پرونده تصادف در بیمه دارم که پس از طی مراحل در متن نامه ارسالی پزشکی قانونی به دادگاه در مورد خسارت جانی (شکستن استخوان ترقوه راست)بنده نوشتند:طبق گزارش متخصص ارتوپدی شکستگی ترقوه راست جوش خورده اما نقصان عملکردی به صورت محدودیت نسبی در حرکات برون گردانده و دور کننده شانه راست حادث شده است.لطفا مقدار دیه را مشخص کنید؟

پاسخ : طبق ماده ۶۵۶ ق.م.ا که بیان می دارد شکستگی استخوان ترقوه درصورت بهبود بدون عیب نصف دیه کامل و در صورت بهبود با عیب دیه کامل دارد.باتوجه به اینکه استخوان ترقوه راست شماست و بانقصان عملکردی همراه است ۸۲۵ میلیون ریال  دیه به شما تعلق می گیرد.

مثال شماره ۲

سوال : در حین کار کردن در کارخانه دستگاه به روی دستم رفته و گزارش پزشکی قانونی این می باشد:

قطع یک دست که دارای انگشت است به نحوی که بیش از مفصل مچ قطع شود. با ارش ۲۰درصد.

اگر میشود دیه را مشخص نمایید؟

پاسخ : ۵۰درصد دیه کامل و ۲۰درصد ارش بابت قطع یک دست که دارای انگشتند به نحوی که بیش از مفصل مچ قطع شود یا بالاتر از آرنج قطع گردد 1470000000ریال می باشد.

مثال شماره ۳

سوال : دخترم را در مدرسه دوستش هل داده و باعث شکسته شدن  ۲تا از دندان های جلو او شده است.لطفا بفرمایید چه مقدار دیه میتوانیم بگیریم؟

پاسخ : ۱۰درصد دیه کامل بابت شکستن قسمت نمایان ۲عدد دندان جلو با بقای ریشه ی ان معادل 221000000ریال می باشد.

مثال شماره ۴

سوال : پدرم در اثر تصادف دچار اسیب دیدگی ستون فقرات شده است به نحوی که بعد از درمان به صورت خمیده درامده است و بدون عصا نمی تواند راه برود. لطفا دیه ای که به پدرم تعلق میگیرد را مشخص نمایید.

پاسخ : یک فقره دیه کامل بابت شکستن ستون فقرات خواه اصلا درمان نشود یا بعد از علاج به صورت کمان و خمیدگی در آید یا آن که بدون عصا نتواند راه برود یا توانایی جنسی او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزش ادرار گردد 2210000000ریال می باشد.

مثال شماره ۵

سوال : در دعوایی که بین من و همسایه مان صورت گرفت و روی من دست بلند کرد و باعث کبودی و متورم شدن صورت و دستم شد. لطفا بگویید چه مقدار دیه به من تعلق میگیرد؟

پاسخ : ۰٫۳۰ درصد دیه کامل بابت ۲ صدمه کبود شدن سایر اعضای بدن 640000000ریال می باشد.

مثال شماره ۶

سوال : درطی درگیری که بین من و همسرم اتفاق افتاد او باعث شکستگی بینی ام به نحوی شد که با درمان اصلاح شد.لطفا بفرمایید چه مقدار دیه به من تعلق می گیرد؟؟؟

پاسخ : ۰٫۱(یک دهم )دیه کامل بابت فاسد شدن بینی که بدون عیب جبران میشود معادل 221۰۰۰۰۰۰ریال می باشد..

میزان نرخ دیه سال 97 در ماه‌های حرام و غیر حرام اعلام شد

دیه
استاندارد

رییس قوه قضاییه

دیه

دیه

نرخ دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال 1397 مبلغ 231 میلیون تومان تعیین و توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

صادق آملی لاریجانی در بخشنامه ای به واحدهای قضایی و دادسراهای کشور نوشته است: در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با توجه به بررسی های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال 1397 مبلغ دو میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال تعیین می گردد.

برهمین اساس نرخ دیه در ماه‌های حرام نیز 308 میلیون تومان تعیین گردیده است.

 

Diyat rate directive

 

 

تخفیف های بهاران بیمه پاسارگاد

استاندارد

Discount in the spring of Pasargad insurance

شرکت بیمه پاسارگاد در آستانه فرارسیدن سال نو و به منظور گرامی داشت یازدهمین سالروز تأسیس شرکت، بر اساس رعایت اصول مشتری مداری و با در نظر گرفتن رفاه عمومی هموطنان در زمان تهیه بیمه نامه ، نسبت به ارائه “تخفیف های ویژه بهاران” اقدام نموده است.

گفتنی است، خریداران بیمه نامه های بدنه اتومبیل و همچنین بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی می توانند با مراجعه به بیش از ۸۱ شعبه و ۲۴۰۰ نماینده در سراسر کشور از تخفیف های ویژه این شرکت برخوردار شوند.

کلیه هموطنان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دسترسی به نشانی شعبه ها و نمایندگی های این شرکت در سراسر کشور به پایگاه اطلاع رسانی بیمه پاسارگاد www.pasargadinsurance.ir مراجعه و یا با تلفن گویای ۸۲۴۸۹ (۰۲۱) تماس حاصل نمایند.

کاهش سهم واگذاری اتکایی اجباری بیمه های زندگی و غیر زندگی

استاندارد

بیمه مرکزی در اجرای بند «ب» ماده (۲۱) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص«کاهش تدریجی سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران» درصد واگذاری اتکایی اجباری را در بیمه های زندگی و غیرزندگی به شرکت های بیمه ابلاغ کرد.

 

 

به گزارش پاسارگادی به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی در اجرای سیاست های کاهش تدریجی سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی در نامه ای درصد واگذاری اتکایی اجباری شرکت های بیمه تا سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.
بر این اساس، سهم واگذاری اتکایی اجباری در سال ۱۳۹۷ در بیمه های غیر زندگی و زندگی به ترتیب به ۱۳ و ۲۳درصد کاهش یافت. این میزان برای سال ۱۳۹۸ در بیمه های غیر زندگی و زندگی به ترتیب ۱۲ و ۲۲ درصد، ۱۱ و ۲۱درصد برای سال ۱۳۹۹ و برای سال ۱۴۰۰ نیز ۱۰ و ۲۰ درصد اعلام شد.

 

Contribution of mandatory repossession

پرداخت خسارت بیمه پاسارگاد به زلزله زدگان کرمانشاه

استاندارد

Earthquake-kermanshah

 

شرکت بیمه پاسارگاد با استقرار واحدهای سیار پرداخت خسارت در مناطق زلزله زده غرب کشور، مدت زمان رسیدگی و پرداخت خسارت را به کوتاه ترین زمان ممکن کاهش داد.

بر اساس گزارش های دریافتی، واحدهای پرداخت خسارت سیار بیمه پاسارگاد همراه با کارشناسان اعزامی و همکاران شعبه کرمانشاه در ساعت های اولیه حادثه با حضور در مناطق زلزله زده از ساعت ۶ صبح تا ۱۰ شب  تمامی مراحل ارزیابی خسارت را در منطقه ثبت کرده و به امور بیمه ای زیان دیدگان رسیدگی کردند.

بر اساس اعلام مدیر کل بیمه های اموال از ۸۵ مورد خسارت اعلامی ، ۲۸ مورد مربوط به بیمه آتش سوزی منازل مسکونی ، ۲۵ مورد بیمه آتش سوزی  دفترچه ای و ۳۲ مورد بیمه آتش سوزی مربوط به دارندگان  بیمه های عمر و تأمین آتیه بوده است.

همچنین بر اساس این گزارش با توجه به ابعاد و پراکندگی موارد خسارت دیده تیمی متشکل از مدیر بیمه های آتش سوزی ، به همراه ۲ نفر از ارزیابان خسارت مستقل  به این استان اعزام شده که در مدت ۲ روز تمامی خسارت های اعلامی مربوط به شهرهای کرمانشاه ، سرپل ذهاب ، اسلام آباد غرب و قصر شیرین را مورد ارزیابی قرارداده و نسبت به پرداخت خسارت زیان دیدگان اقدام نمودند.

همچنین در راستای مسئولیت اجتماعی و اقدامات انسان دوستانه کمک های نقدی و غیرنقدی پاسارگادیان در اختیار هموطنان غرب کشور قرار گرفته است.

 

 

 

 

حسرت لحظات(بازنویسی پرونده های خسارت واقعی بیمه عمر و تأمین آتیه )

استاندارد

پرونده خسارت بیمه

 

کاش میشد زمان رو به عقب برگردوند ، یک دکمه رو فشار میدادی و یک .. دو ..سه … برمیگشتی سر همون جای اول ، سر همون جایی که همه چیز خراب شد. سر همون روزی که بی تفاوت به حرف های بازاریاب بیمه، بروشور بیمه عمر را مچاله کردم و غرولندکنان گفتم : ای خانوم… مثل اینکه شما قصد جون ما رو کردیا ….کو تا مردن … و همونجوری که روی صندلی لم داده بودم سعی کردم با یه نشانه گیری درست پرتش کنم توی سطل آشغال.

کاش میشد زمان به عقب برگردوند …. شاید به یه کم عقب تر از این ماجرا …. . مثلا به روز مراسم خاکسپاری رامین .از دوران مدرسه با هم رفیق بودیم مثل دو برادر . هر دو پیمانکار ساختمان بودیم .

گیج و گنگ بودم. باور مرگ رامین برام سخت بود .درمیان انبوه غم و شلوغی جمعیت ، چشم های نگرانم پی مریم می گشت . مشغول بازی با عروسکش بود… چهره معصومش بی اختیار منو برد به روزی که یکریز و با آب و تاب از اتاق جدیدش برام می گفت ، از اینکه می تونست برای خودش اتاق مستقلی داشته باشه سر از پا نمی شناخت .از اینکه بالاخره رامین تونسته بود با هزار جور قرض و قوله خانه دار بشه خوشحال بودم …… ولی حالا که رامین نبود تکلیف اقساط خانه چی میشد ؟

روی تخت بیمارستان نشستم و نگران به پنجره زل زدم . ده سالی از این اتفاقات گذشته است..همه اون روزها مثل یک فیلم سینمایی از جلوی چشمانم رَد می شود. الان که به رامین فکر می کنم حضورش را هنوز هم کنار خانواده اش می بینم .او با آینده نگری و خرید بیمه عمر و تأمین آتیه و پرداخت حق بیمه ماهانه ۰۰۰,۵۰ تومان ،توانست حتی در نبودش هم آینده خانواده اش را تضمین کند .

یکسالی از خرید بیمه نامه می گذشت که سرطان معده گریبان رامین را گرفت .خانه نشین شد و یکسالی با این بیماری کلنجار رفت . بعد از فوتش نگران اقساط خانه اش بودم ولی گویا نگرانی من بیهوده بود . مبلغ ۱۵ میلیون تومان به عنوان غرامت فوت و بیماری به خانواده اش پرداخت شد و در طول مدت بیماری ، خانواده اش از پرداخت حق بیمه معاف شدند .

با خودم فکر می کنم هر انسانی در قلب خود قِصه‌ای دارد و برای همه پیش آمده است حسرت لحظات! اینکه مدام در خودت تکرار کنی : «کاش زمان کمی به عقب برگردد»، یک ماه، دوماه، سه ماه، نه! اصلاً ده سال .

دلت می‌خواهد بیشتر فرصت داشته باشی، از نو دنیایت را بسازی، با آن چیزهایی که حالا می‌دانی و آن روزها نمی‌دانستی، به جایی می رسی که حسرت‌ها دیگر به شکل رؤیا درمی‌آیند، و در جانت ته‌نشین می شوند .

شاید عمیق‌ترینِ این حسرت‌ها از کف دادن خود باشد.»ای کاش»هایی که دلت را می لرزاند از فاصله بین آنچه می خواستی و آنچه هستی …

اگر بیماری خاص داشته باشیم و بیمه عمر شویم در صورت فوت بدلیل دیگر , اندوخته و سود سرمایه و فوت به وراث تعلق میگیرد ؟

استاندارد

پرسش:

با سلام.در صورتیکه شخصی ام اس داشته باشد و بعدا بیمه عمر شود در صورت فوت بدلیل دیگر, اندوخته و سود سرمایه و فوت به وراث تعلق میگیرد؟

 

پاسخ:

 

درود ووقت بخیر.

با داشتن این بیماری، شرکت بیمه شخص را بیمه نمیکند اما چنانچه با شرایط موجود شما،شرکت بیمه بهر نحوی شما را تحت پوشش بیمه‌عمر قرار دهد،موظف به پرداخت غرامت طبق جدول پیوست بیمه نامه میباشد.

در اینصورت بسته به نوع فوت(فوت بهر علت=غرامت فوت بهر علت+ اندوخته بیمه نامه) و یا فوت بعلت حادثه(غرامت فوت بهر علت+غرامت فوت بعلت حادثه+اندوخته بیمه نامه) بمیزانی که در جدول پیوست مشخص شده،و به میزان درصدهایی که بیمه گذار تعیین نموده،بین وراث توزیع می گردد.

موفق و پیروز باشین. بیمه پاسارگاد،بیمه برتر (به تشخیص بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

در بیمه عمر آیا مبالغی که بعنوان کمک هزینه های پزشکی پرداخت میشود از اصل اندوخته کم میگردد؟

استاندارد

پرسش:

مثلا شخصی 5سال بیمه پرداخت کرده و در یک سانحه تصادف مبلغ یک ملیون پوشش درمانی میگیرد .ایا این مبلغ از اصل اندوخته کم میشود. یعنی اندوخته اس4 ملیون میشود

 

پاسخ:

 

درود

نه دوست گرامی، هیچ مبلغی از اندوخته کم نمیشود
و اندوخته شما بقوت خود باقی است

در بیمه عمر اگر تغییر مکان دهیم میتوانیم از طریق شعبه های دیگر کارهای بیمه ای را انجام دهیم؟

استاندارد

پرسش:

اگر تغییر مکان دهیم میتوانیم از طریق شعبه های دیگر کارهای بیمه ای را انجام دهیم؟؟

پاسخ:

با درود

اگر در بيمه پاسارگاد بيمه عمر داريد نماينده شما موظف است تمام خدمات را انجام دهد، در هر كجا كه باشد، حتي خارج از كشور.

با بيمه هاي عمر شما در همه جا تحت پوششيد و نزديكترين شعبه و نمايندگي مي تواند كارهاي شما را انجام دهد.

در صورت تغییر نظام سیاسی تکلیف بیمه عمر و پوشش ها و اندوخته های آن چه می شود ؟

استاندارد

هفت رکن اساس ملی داریم که حتی در صورت تغییر حکومت بدون هیچ تغییری به کار خود ادامه میدهند که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران یکی از آنهاست(ثبت احوال،ثبت اسناد و…..از این جمله اند)مثلا کسی که چندسال سابقه بیمه تامین اجتماعی در زمان حکومت شاهنشاهی داشته هم اکنون قابل پیگیری و استفاده است.

طبق ماده 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،چنانچه برای هرشرکت بیمه ای اتفاقی مثل ورشکستگی رخ دهد بیمه مرکزی که مهمترین وظیفه اش حمایت از حقوق بیمه گذاران نزد شرکتهای بیمه است به طور کامل جوابگوی خسارت بیمه گذاران خواهد بود. چرا که بیمه مرکزی درصدی از حق بیمه های شما رو از ما دریافت میکند برای چنین روزهایی
که به بیمه های اتکایی معروف است.

طبق ماده 60 و ماده 71 قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،شرکتهای بیمه جهت تاسیس بایستی اموال زیادی اعم از منقول و غیر منقول نزد بیمه مرکزی جهت ضمانت سپرده نمایند،همچنین درطول فعالیت خود بابت بیمه های عمر بایستی 50 درصد دریافتیهای خود را مکررا به سپرده اولیه شان نزد بیمه مرکزی اضافه نمایند.لذا درطول زمان مرتب برمیزان این سپرده افزوده میشود و چنانچه اتفاقی برایشان رخ دهد بیمه مرکزی از محل همین سپرده ها جوابگوی بیمه گذاران خواهد بود
طبق ماده 32 قانون بیمه،اگر برای شرکتهای بیمه اتفاقی مثل ورشکستگی رخ دهد از بین تمامی طلبکاران بیمه گذاران بیمه های عمر در اولویت پرداخت خسارت از سوی بیمه مرکزی هستند و بعد از آنها بیمه گذاران سایر حوزه ها مثل شخص ثالث و…….وبعد از تمامی آنها نوبت به طلبکاران پروژه های سرمایه گذاری شده از سوی شرکت بیمه خواهد رسید.

*** جهت مشاوره تخصصی رایگان و صدور بیمه از سراسر ایران زمین تماس بفرمایید:

13 999 85 0915

13 999 85 0935

پیام زسان تلگرام

سید میلاد هاشمی

رشته تخصصی: فوق لیسانس مدیریت بیمه از دانشگاه تهران

معرفی محصول جدید بیمه عمر و مکمل بازنشستگی

استاندارد
طرح جدید بیمه عمر پاسارگاد با عنوان “بيمه عمر و تأمين آتيه مكمل بازنشستگی
شرکت بيمه پاسارگاد از جديد ترين محصول بيمه ای اين شركت تحت عنوان “بيمه عمر و تامين آتيه مكمل بازنشستگی” رونمايی كرد

صبح روز سه شنبه ۱۱ ام آذر ماه ۹۳ مراسم رونمايی از محصول جديد “بيمه عمر و تأمين آتيه مكمل بازنشستگی” بيمه پاسارگاد با حضور معصوم ضميری – مدير عامل، فرامرز روحانی – معاون فنی بيمه های اشخاص، میرعلی مطهری- مدير كل بيمه های اشخاص، بهروز نيرومند راد- مدير بيمه عمر و تأمين آتيه بيمه پاسارگاد و گروهی از مديران و سازمان فروش اين شركت در تالار ايوان شمس برگزار شد.

بهروز نيرومندراد در معرفی پوشش بيمه عمر و تأمين آتيه مكمل بازنشستگی بيمه پاسارگاد ، با ضروری دانستن تامين نيروهای متخصص بازنشسته و لزوم تغيير ديدگاه جامعه نسبت به دوران بازنشستگی و از كار افتادگی گفت: هزينه هاي نگهداری و مراقبت های خاص پزشكی در اين دروان به معنی نياز به نقدينگي بيشتر است و براي تامين اين هزينه ها انتخاب يك بيمه مناسب كه براي مواردي چون از كار افتادگي و بروز بيماري هاي خاص و مراقبت هاي پزشكی و فوت يكی از اعضاي اصلی خانواده طراحی شده باشد به تامين هزينه ها كمك خواهد نمود.
وی  افزود: بيمه پاسارگاد با ارائه محصولي به نام «بيمه عمر و تأمين آتيه – مكمل بازنشستگی» با برنامه ريزی خاصی به تأمين مالی دوره فراغت از كار و بازنشستگی پرداخته ، به ترتيبی كه آسايش خاطر برای نيروی كار فعال (اعم از بازنشستگان شاغل و كاركنان جوان) فراهم گردد.

مدير بيمه عمر و تامين آتيه بيمه پاسارگاد مهم ترين پوشش ها و مزايای بيمه نامه مذكور را به ترتيب زير نام برد:

 • برقراری مستمری مكمل بازنشستگی در دوران فراغت از كار
 • پوشش بيمه درمان تكميلی در دوران فراغت از كار (تا سن ۸۰ سالگی)
 • پوشش بيمه عمر در دوران دريافت مستمری
 • پرداخت سرمايه فوت بيمه شده
 • تعيين ميزان حق بيمه و نحوه پرداخت آن به دلخواه بيمه شده و با تائيد بيمه گذار
 • تناسب حق بيمه با افزايش حقوق
 • مشاركت كارفرما در پرداخت حق بيمه و سپرده
 • معافيت مالياتي سرمايه فوت و مستمري پرداختی
 • پذيرش حق بيمه اين بيمه نامه جزو هزينه هاي قابل قبول
 • پرداخت وام به بيمه شدگان
 • مدت بيمه نامه حداقل ۳ سال و حداكثر ۳۰ سال
 • مشاركت در منافع
 • مدت پرداخت مستمري حد اقل ۵ سال  و حد اكثر تا تاپان عمر
 • تا ۲ درصد بيشتر از سود سپرده های بلند مدت
 • بازخريد بيمه نامه

نيرومند راد در ادامه افزود: در پوشش بيمه عمر و تامين آتيه مكمل بازنشستگی همچنين بيمه شده با تاييد بيمه گذار می تواند با پرداخت حداقل ۶ ماه از حق بيمه درخواست بازخريد بيمه نامه را داشته باشد.
همچنين با هماهنگی های به عمل آمده شرکت بیمه پاسارگاد آمادگی دارد در زمان صدور بيمه نامه مبلغی را به عنوان سپرده از بيمه گذار دريافت نمايد كه اين امر از يك طرف سبب خارج نمودن نقدينگی مازاد و پراكنده در سطح جامعه و هدايت و بكارگيری آن ها در جهت اهداف توسعه و مهار تورم می گردد و از طرف ديگر افزايش اندوخته در مدت بيمه نامه و در نهايت پرداخت مستمری مناسب را فراهم می نمايد.

وی اين بيمه را بهترين راه برای مشاركت كارفرما در پرداخت حق بيمه ، سپرده گذاري براي بيمه شدگان از محل ارزش بازخريد سنوات خدمات آنان اعلام داشت و تصريح كرد: سرمايه بيمه ( اندوخته ) با توجه به ميزان حق بيمه و مبلغ سپرده گذاري و نرخ هاي فنی محاسبه می شود. ليكن بيمه پاسارگاد متعهد است چنانچه از سرمايه گذاری اندخته های بيمه شدگان سود بيشتری را كسب نمود، بيمه شدگان را به ميزان ۸۵ % سود مازاد شريك نموده و هر ساله سود مشاركت در منافع را به اندوخته بيمه نامه ، اضافه نمايد.

مدير بيمه عمر و تامين آتيه بيمه پاسارگاد در پايان گفت: بيمه گذاران می توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و مشاوره در مورد اين محصول جديد با كارشناسان بيمه عمر و تأمین آتيه شعبه هاي بيمه پاسارگاد در سراسر كشور تماس برقرار نمايند

بيمه عمر و تأمين آتيه مكمل بازنشستگیبيمه عمر و تأمين آتيه مكمل بازنشستگی

کدام بیمه عمر بهتر است ؟

استاندارد

کدام بیمه عمر بهتر است ؟

1- کدام بیمه عمر بهتر است ؟ این سوال کلیدی ترین سوالی است که تمامی کسانی که می خواهند این نوع بیمه را بخرند از خود با وسواس تمام می پرسند ؟ شاید مدت ها و حتی یک سوال در جستجوی پاسخ صحیح این سوال باشند زیرا باید به مدت طولانی مثلا 20 یا 30 سال ماهیانه مبلغی به عنوان حق بیمه کنار بگذارند و طبیعتا می خواهند پولشان را جایی بگذارند که بیشترین سود ممکن را برایشان داشته باشد ؟ به خصوص با وضعیت این روزهای بانک هایی که بیشترین سود ممکن را پرداخت می کردند و بیشترین تبلیغات ممکن را داشتند و نهایتا ورشکست شدند و هیچکس هم پاسخگوی مشتریان آنها تا به حال نبوده است ! (هر چند امیدوارم بعد از این باشند) . این مقاله را کامل بخوانید تا توضیحاتی هر چند اندک و مجمل در این زمینه برای شما خوبان ارائه کنم .

2- هر کس با توجه به سن و درآمد خود می تواند یک نوع بیمه نامه عمر برای برای خود تهیه کند . طبیعی است که هر چه متقاضی جوانتر باشد باید حق بیمه ماهانه کمتری نسبت به دورانی که سن بالاتری دارد پرداخت کند . معمولا بیمه نامه ها از این نظر مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرند که از کدام شرکت خریداری شوند و کدام شرکت سود بیشتری می دهد و کدام شرکت اشانتیون های بیشتری می دهد و کدام شرکت سرمایه بیشتری نهایتا در اختیار بیمه شده قرار می دهد و کدام شرکت با مراجعین بهتر برخورد می کند و کدام شرکت امکان بازخرید راحت تری فراهم می آورد و … . اما هیچ کس به انواع بیمه های عمر از نظر محتوایی کاری ندارد و آن را با دقت مورد بررسی قرار نمی دهد ! اما بیمه نامه های عمر که معمولا بیمه نامه های عمر و زندگی یا بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری نیز نامیده می شوند به سه دسته اصلی تقسیم می گردند .

3- یکی از ساده ترین بیمه نامه های عمر « بیمه عمر ساده زمانی » است . این بیمه نامه با فوت بیمه شده رابطه مستقیم دارد و در صورتیکه در تاریخ اعتبار قید شده در بیمه نامه ، بیمه شده فوت کند سرمایه عمر به طور کامل به وی تعلق می گیرد . جالب اینجاست که اگر در مدت ذکر شده بیمه شده فوت نکند هیچ چیز به وارث تعلق نمی گیرد و از آن جالب تر این است که این بیمه نامه با این سیستم همچنان طرفداران زیادی دارد و شاید چیزی در حدود 25 درصد خریداران بیمه عمر از این نوع بیمه نامه ها تهیه کرده اند . یعنی بیمه نامه ای که دریافت سرمایه بیمه عمر در آن ارتباط معکوسی با سالهای عمر دارد و تنها در صورتی می توان به این سرمایه رسید که انسان از طول عمر کمتری برخوردار باشد .ناگفته پیداست که می توان فهمید این بیمه نامه برای چه افرادی مفید است ؟ این بیمه نامه برای کسانی که شغل های پرخطر دارند بسیار مفید است ؟ همچنین برای کسانی که می خواهند کمترین حق بیمه ممکن را دهند نیز بسیار سودمند است ! حق بیمه ای که در این نوع بیمه نامه باید پرداخت دارید عمدتا به سه فاکتور بستگی دارد : 1- سن متقاضی 2- میزان سرمایه درخواستی 3- میزان سلامت متقاضی که با انجام معاینات و آزمایشات کامل توسط گروه پزشکی (یا پزشک معتمد) شرکت بیمه مشخص می گردد .

4- معمولا بیمه نامه های عمر ساده زمانی به دو حالت انفرادی یا گروهی قابل خریداری هستند . در مدل انفرادی متقاضی می تواند برای خود و خانواده خود و با توجه به شرایط خود و مبلغی که می تواند هزینه کند (عمدتا با مبالغ پایین) این بیمه نامه را تهیه کند و در حالت گروهی معمولا ارگان های دولتی یا خصوصی با میزان کارمندان و یا کارگران زیاد این بیمه نامه را تهیه می نمایند . به عنوان مثال نیروهای مسلح معمولا از این نوع بیمه نامه برای پرسنل خود استفاده می کنند . مدت این نوع بیمه نامه معمولا بین 1 تا 30 سال تعیین می شود و سن بیمه شده هم باید بین 0 تا 65 سال سن باشد و طبیعی است که هر چه سن بالاتر رود میزان حق بیمه پرداختی بیشتر می گردد . معمولا آپشن های دیگری نیز برای این بیمه نامه در نظر گرفته می شود که باید برای آنها مقادیر جداگانه ای هزینه کرد تا تحت پوشش قرار گیرند. تعدادی از مرسوم ترین این آپشن ها عبارتند از :

 • پوشش فوت ناشی از حادثه : در صورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه ، مبلغی جدا از سرمایه عمر به نام سرمایه حادثه به وی پرداخت می شود .
 • پوشش نقص عضو دائم ناشی از حادثه : در صورت نقص عضو بیمه شده ، مبلغی جدا از سرمایه عمر به نام سرمایه نقص عضو به وی پرداخت می شود .
 • هزینه های پزشکی ناشی از حادثه : هزینه های پزشکی بیمه شده ای که حادثه دیده است در زمان حیات وی به وی پرداخت می شود .
 • پوشش بیماری های خاص : در صورتیکه بیمه شده به بیماری های خاص و پرهزینه مبتلا گردد ، سرمایه ای جدا از موضوع بیمه نامه به وی پرداخت می شود تا به وی در درمان بیماری کمک شود .
5- نوع دیگر بیمه نامه ، بیمه تمام عمر است . فرق این بیمه نامه با بیمه عمر ساده زمانی در این است که هر زمانی بیمه شده فوت کند مبلغ سرمایه عمر به وی تعلق می گیرد یعنی دوره زمانی مشخصی برای پرداخت وجود ندارد و هر زمان این اتفاق بیفتد این سرمایه به وی تعلق می گیرد . مبلغ حق بیمه این بیمه نامه حداقل 1.5 برابر بیمه عمر ساده زمانی است . معمولا پوشش های اضافی نیز با این بیمه نامه همراه است که 2 تا از مهمترین آنها به قرار زیر است :
 • بیمه عمر مانده بدهکار : به زبان ساده یعنی هر زمان بیمه شده فوت کند و سرمایه بیمه عمر به وی تعلق بگیرد در صورتیکه اقساطی به بانک ها بدهکار باشد این بیمه نامه ، اقساط مربوطه را نیز پرداخت می کند .
 • بیمه آتیه فرزندان : در صورتیکه بیمه شده فوت کند و فرزندان کوچکی نیز داشته باشد علاوه بر سرمایه عمر ، به فرزندان کوچک تر وی تا زمانی که به سن 18 سال برسند مستمری پرداخت خواهد شد . پرداخت مستمری تا زمانیکه کوچکترین فرزند به سن 18 سال برسد ادامه خواهد یافت .
6- کامل ترین ، بهترین ، پر هزینه ترین بیمه نامه عمر موجود با بیشترین سوددهی که اکثر خریداران معمولا این نوع بیمه نامه را خریداری می کنند بیمه عمر ترکیبی است . در این نوع بیمه نامه در صورتیکه بیمه شده در هر زمانی فوت کند سرمایه عمر به علاوه ای سرمایه ای که ناشی از مشارکت در منافع است به وی تعلق خواهد گرفت . اما در صورتی که فوت نکند و به سررسید بیمه نامه نیز برسد همین مبالغ باز به وی پرداخت خواهد شد . طبیعی است که بیشترین میزان حق بیمه پرداختی نیز مربوط به این بیمه نامه خواهد بود . در این بیمه نامه شما می توانید درخواست وام های با سود کم نیز داشته باشید . اکثر شرکت های بیمه ای در طرح های بیمه ای خود این نوع بیمه نامه را تبلیغ می کنند چون فروش بهتری دارد و در حقیقت ترکیبی از بیمه و سرمایه گذاری است . معمولا آپشن های مختلفی نیز همراه با این بیمه نامه ارائه می گردد که به علت تنوع آن در میان تمامی شرکت های بیمه در مورد آنها توضیح نمی دهم . اگر در بحث های آتی در مورد بیمه نامه اسمی از نوع بیمه نامه برده نشود منظور همین بیمه نامه است .

7- بنده به صورت  رایگان  در محیط تلگرام یا اینستاگرام مشاور شما در زمینه تامین اجتماعی و قانون کار و مسائل بیمه ای و کارگری خواهم بود . کافیست با آدرس تلگرام و یا صفحه اینستاگرام بنده  که در زیر آمده است تماس حاصل فرمایید . اگر وب سایت ، صفحه اینستاگرام و  کانال تلگرام  بیمه جو را به دوستانتان معرفی کنید، قطعا مرا ممنون خود خواهید کرد. همچنین اگر کانال تلگرامی وجود دارد که بتوانم اطلاعاتم را در آن به اشتراک بگذارم خوشحال می شوم آن را به من معرفی کنید.

مقایسه بیمه عمر وتامین آتیه پاسارگاد با بیمه عمر و زندگی مان ایران

استاندارد

در این پست شما می توانید مقایسه بیمه عمر دو شرکت بیمه پاسارگاد و ایران رو له حضورتون ارائه میدم:

مقایسه بیمه عمر وتامین آتیه پاسارگاد با بیمه عمر و زندگی ایران

مقایسه بیمه عمر و تأمین آتیه با بیمه تأمین اجتماعی

استاندارد

⭕️مقایسه بیمه عمر و تأمین آتیه، با بیمه تأمین اجتماعی?

✔️ در بیمه های عمر و تأمین آتیه، میزان پرداخت حق بیمه به انتخاب بیمه گذار و بر حسب توان مالی وی انجام میشود، اما در بیمه تأمین اجتماعی درصدی از حقوق به اجبار کسر میگردد.

✔️ در بیمه های عمر و تأمین آتیه، حق بیمه پرداختی و اندوخته شما، معاف از مالیات میباشند، اما در بیمه تأمین اجتماعی این مبلغ مشمول مالیات است.

✔️ در بیمه های عمر و تأمین آتیه، امکان برداشت از اندوخته وجود دارد، اما در بیمه تأمین اجتماعی این امکان وجود ندارد.

✔️ در بیمه های عمر و تأمین آتیه، پس از گذشت شش ماه میتوانید بدون ضامن، چک، سفته و روال بانکی و در مدت زمان کمتر از دو هفته، تا سقف ۹۰٪ از اندوخته خودتان را وام بگیرید، اما در بیمه تأمین اجتماعی این امکان نیز وجود ندارد.

✔️ در بیمه های عمر و تأمین آتیه، به مبلغ اندوخته شما سود هم تعلق میگیرد، اما در بیمه تأمین اجتماعی حتی به راحتی نمیتوانید وام بگیرید.

✔️ در بیمه های عمر و تأمین آتیه، پوشش فوت تا ۳۰۰ برابر حق بیمه ماهیانه میباشد، اما در بیمه تأمین اجتماعی این پرداخت بسیار جزئی است.

✔️ تنها مزیت بیمه تأمین اجتماعی نسبت به بیمه های عمر و تأمین آتیه، این است که بیمه تأمین اجتماعی، بعنوان سابقه کار ثبت میشود، اما در بیمه های عمر چنین موردی وجود ندارد.

➕ البته این مورد نیز با توجه به تفاوت چشمگیر مبلغ بازنشستگی یا سرمایه تشکیل شده در بیمه عمر با بیمه تأمین اجتماعی، قابل چشم پوشی است.

✔️ در رابطه با دفترچه درمانی بیمه تأمین اجتماعی نیز میتوان از بیمه سلامت با مبلغی بسیار پایین تر استفاده نمود.

? همه بیمه ها مفید و ضروری اند و برای آرامش شما تلاش میکنند، اما یادتان نرود که تفاوتها را بشناسید و مقایسه کنید و با همان میزان پرداخت، بهترین بسته بیمه ای متناسب با خودتان و شرایطتان را خریداری نمایید.
?مشاوره تخصصی رایگان و صدور بیمه از سراسر ایران زمین???????
0915 85 999 13
0935 85 999 13
@pasargadiir
?سید میلاد هاشمی
✅متخصص مدیریت بیمه از دانشگاه تهران