شاوره رایگان ن ایندگی بی ه پاسارگاد بی ه پاسارگاد فیض آباد بی ه فیض آباد فیض آباد فیض آباد ه ولات ن ایندگی بی ه سید یلاد هاش ی هنه ارزانترین بی ه ثالث خودرو ناسبترین حق بی ه باستانی در تشریح جلسه کمیسیون صنایع و معادن مطرح کرد؛ ضرورت قرار دادن زمین رایگان در اختیار بخش خصوصی برای فعال شدن در زمینه مدیریت پسماند | بيمه پاسارگاد نمایندگی میلادهاشمی