حدس زدن صحیح معنی کلمات بدون نیاز به دیکشنری به کمک علم ریشه شناسی

استاندارد

ریشه شناسی یا etymology یکی از زیر مجموعه های علم زبان شناسی است که مبدا و یا ریشه کلمات را مورد بررسی قرار می دهد و ارتباط بین کلمات مشابه را بررسی می کند. در این رشته معانی کلمات در مواردی از زبان لاتین و یا سایر زبان های اروپایی مانند زبان یونانی و اسپانیایی گرفته شده است بنابراین دانستن این مطالب برای زبان آموزان رشته های دیگر نیز می تواند مفید باشد.

 

Etymology: (noun) [C/ U]: the study of the origin and history of words, or a study of this type relating to one particular word.

This list contains some of the common roots and prefixes that make up the building blocks of numerous English words. Following the table of general roots and prefixes is a table of number prefixes.

How Words Work

Many words are made up of a root (or base word) and a prefix. Some words also have a suffix. For example, the root word port means to carry or to bear. Attach the prefix EX, meaning outor out of, and you have the word export, to carry out. Attach the prefix im, meaning in orinto and you have import, to carry in. Attach the prefix trans, meaning across, and you havetransport, meaning to carry across. Now let’s attach the suffix able, meaning able to be, and you have importable, exportable, and transportable.

The very words prefix and suffix are good examples, too. Pre means before and fix means to fasten or attach, so quite literally, a prefix is something attached to the beginning of something else. Suf is a variant of sub, below or under, so a suffix is something fastened underneath something else (in this case, behind the root).

By learning the common roots and prefixes (and a few suffixes) you will be able to discern the meaning of many new words almost immediately. (But do look them up for confirmation.) Take the word abject, for example. If you know that ab means away or down and ject meansto throw, you can easily figure out that abject doesn’t mean something happy. Ratherabject’s root meaning of thrown down is quite close to the dictionary defintion of cast down in spirit or sunk into depression.

Note that some modern words are formed by using abbreviated forms of other words. Thus, we see the use of the letter i for Internet in iPhone, iPod, and iTunes, indicating that these items or services work with the Internet. Similarly, the use of e for electronic appears in words such as elearning (and various forms: eLearning, E-Learning, and so on), e-commerce, and e-business. The “e-terms” seem to have been coined before the “i-terms” became popular. And note that most of the “i-terms” are trademarks, while the others are general descriptors: “I’m going to download some iTunes from Apple’s e-commerce site because I love e-music.” At any rate, these abbreviated forms are not traditional prefixes, but because they are indeed attached to the front of what amounts to root words, they could be considered functional prefixes.

Enjoy this list, together with the discovery of new words and the secret code behind much of the English language.

General Roots and Prefixes

Root or Prefix Meaning Examples
a, an not, without atheist, anarchy, anonymous apathy, aphasia, anemia, atypical, anesthesia
ab away, down, from, off absent, abduction, aberrant, abstemious, abnormal, abstract, absorb
acro high, tip, top acrobat, acrophobia, acronym, acromegaly, acropolis
act do, move action, react, transaction, proactive, activity, activation, deactivate
ad to, toward admit, addition, advertisement, adherent, admonish, address, adhesive, adept, adjust
alt high altitude, altimeter, alto, contralto, altocumulus, exalt
ambul to walk ambulatory, amble, ambulance, somnambulist, perambulate, preamble
anima soul, life animation, inanimate, animal, anime, equanimity, animism, animus
ante before anteroom, antebellum, antedate antecedent, antediluvian
anti, ant against, opposite antisocial, antiseptic, antithesis, antibody, antichrist, antinomies, antifreeze, antipathy, antigen, antibiotic, antidote, antifungal, antidepressant
arm weapon army, armament, disarm, rearm, armistice, armor, armory, arms
audi to hear audience, auditory, audible, auditorium, audiovisual, audition, audiobook
auto self automobile, automatic, autograph, autonomous, autoimmune, autopilot, autobiography
be thoroughly bedecked, besmirch, besprinkled, begrudge, begrime, belie, bemoan
bell war belligerent, antebellum, bellicose, rebel
bene good, well benefactor, beneficial, benevolent, benediction, beneficiary, benefit
bi two bicycle, bifocals, biceps, billion, binary, bivalve, bimonthly, bigamy, bimetal, biathlete, bicarbonate
bio life, living biology, biography, biodiversity, bioavailability, bioflavonoid, biofuel, biohazard, biomass, biorhythm
cede, ceed, cess to go, to yield succeed, proceed, precede, recede, secession, exceed, succession, excess
chron time chronology, chronic, chronicle, chronometer, anachronism
cide, cis to kill, to cut fratricide, suicide, incision, excision, circumcision, precise, concise, precision, homicide, genocide, regicide
circum around circumnavigate, circumflex, circumstance, circumcision, circumference, circumorbital, circumlocution, circumvent, circumscribe, circulatory
clud, clus claus to close include, exclude, clause, claustrophobia, enclose, exclusive, reclusive, conclude, preclude
con, com with, together convene, compress, contemporary, converge, compact, confluence, concatenate, conjoin, combine, convert, compatible, consequence, contract
contra, counter against, opposite contradict, counteract, contravene, contrary, counterspy, contrapuntal, contraband, contraception, contrast, controversy, counterfeit, counterclaim, counterargument, counterclaim, counterpoint, counterrevolution
cred to believe credo, credible, credence, credit, credential, credulity, incredulous, creed, incredible
commun to share commune, community, communism, communicable, communication, commonality, incommunicado
cycl circle, wheel bicycle, cyclical, cycle, encliclical, motorcycle, tricycle, cyclone
de from, down, away detach, deploy, derange, deodorize, devoid, deflate, degenerate, deice, descend, derail, depress, depart, decompose, destruction
dei, div God, god divinity, divine, deity, divination, deify, deism
demo people democracy, demagogue, epidemic, demographic
dia through, across, between diameter, diagonal, dialogue, dialect, dialectic, diagnosis, diachronic, diagram, diaphragm, dialysis, diarrhea
dict speak predict, verdict, malediction, dictionary, dictate, dictum, diction, indict, contradict
dis, dys, dif away, not, negative dismiss, differ, disallow, disperse, dissuade, disconnect, dysfunction, disproportion, disrespect, distemper, distaste, disarray, dyslexia
duc, duct to lead, pull produce, abduct, product, transducer, viaduct, aqueduct, induct, deduct, reduce, induce
dyn, dyna power dynamic, dynamometer, heterodyne, dynamite, dynamo, dynasty
ecto outside, external ectomorph, ectoderm, ectoplasm, ectopic, ectothermal
endo inside, within endotoxin, endoscope, endogenous
equi equal equidistant, equilateral, equilibrium, equinox, equitable, equation, equator
e, ex out, away, from emit, expulsion, exhale, exit, express, exclusive, enervate, exceed, explosion
exter, extra outside of external, extrinsic, exterior, extraordinary, extrabiblical, extracurricular, extrapolate, extraneous, exterminator, extract, extradite, extraterrestrial, extrasensory, extravagant, extreme
flu, flux flow effluence, influence, effluvium, fluctuate, confluence, reflux, influx
flect, flex to bend flexible, reflection, deflect, circumflex, inflection, reflex
graph, gram to write polygraph, grammar, biography, graphite, telegram, autograph, lithograph, historiography, graphic, electrocardiogram, monogram
hetero other heterodox, heterogeneous, he terose…xual, heterodyne
homo same homogenized, hom ose…xual, homonym, homophone
hyper over, above hyperactive, hypertensive, hyperbolic, hypersensitive, hyperventilate, hyperkinetic, hyperlink, hypertext, hypersonic, hypertrophy
hypo below, less than hypotension, hypodermic, hypoglycemia, hypoallergenic, hypothermia, hypothesis
in, im not inviolate, innocuous, intractable, innocent, impregnable, impossible
infra beneath infrared, infrastructure, infrasonic
inter, intro between international, intercept, intermission, interoffice, internal, intermittent, introvert, introduce
intra within, into intranet, intracranial, intravenous, intramural, intramuscular, intraocular
jac, ject to throw reject, eject, project, trajectory, interject, dejected, inject, ejaculate
log, logo, loc. loq word, speech, speak monologue, dialogue, locution, colloquial, elocution, soliloquy, ventriloquist, apology, doxology, epilogue, logic, eulogy, loquacious
mal bad, badly malformation, maladjusted, dismal, malady, malcontent, malfeasance, maleficent, malevolent, malice, malaria, malfunction, malignant
mega great, million megaphone, megalomaniac, megabyte, megalopolis
meso middle mesomorph, mesoamerica, mesosphere
meta beyond, change metaphor, metamorphosis, metabolism, metahistorical, metainformation, metacognitive
meter measure perimeter, micrometer, ammeter, multimeter, altimeter, geometry, kilometer
micro small microscope, microprocessor, microfiche, micrometer, micrograph
mis bad, badly misinform, misinterpret, mispronounce, misnomer, mistake, misogynist, mistrial, misadventure, misanthrope, misread
mit, miss to send transmit, permit, missile, missionary, remit, admit, missive, mission
morph shape polymorphic, morpheme, amorphous, metamorphosis, morphology, morphing
multi many multitude, multipartite, multiply, multipurpose, multicolored, multimedia, multinational
neo new neologism, neonate, neoclassic, neophyte
non not nonferrous, nonabrasive, nondescript, nonfat, nonfiction, nonprofit, nonsense, nonentity
omni all omnipotent, omnivorous, omniscient, omnibus, omnirange, omnipresent
pan all, whole, general, completely pantheism, pandemic, panacea, panoply, pan-American, panchromatic, pandemonium, panorama
para beside paraprofessional, paramedic, paraphrase, parachute, paralegal, parallel, comparison
per through, intensive permit, perspire, perforate, persuade, perceive, perfect, permit, perform
peri around periscope, perimeter, perigee, periodontal
phon sound telephone, phonics, phonograph, phonetic, homophone, microphone
phot light photograph, photosynthesis, photon
poly many polytheist, polygon, polygamy, polymorphous
port to carry porter, portable, report, transportation, deport, import, export
re back, again report, realign, retract, revise, regain, reflect, rename, restate, recombine, recalculate, redo
retro backwards retrorocket, retrospect, retrogression, retroactive
sanct holy sanctify, sanctuary, sanction, sanctimonious, sacrosanct
scrib, script to write inscription, prescribe, proscribe, manuscript, conscript, scribble, scribe
sect, sec cut intersect, transect, dissect, secant, section
semi half semifinal, semiconscious, semiannual, semimonthly, semicircle
spect to look inspect, spectator, circumspect, retrospect, prospect, spectacle
sub under, below submerge, submarine, substandard, subnormal, subvert, subdivision, submersible, submit
super, supra above superior, suprarenal, superscript, supernatural, supercede, superficial, superhero, superimpose
syn together synthesis, synchronous, syndicate, synergy, snyopsis, syncretism
tele distance, from afar television, telephone, telegraph, telemetry, telepathy
theo, the God theology, theist, polytheist, pantheism, atheist, monotheist, theophany
therm, thermo heat thermal, thermometer, thermocouple, thermodynamic, thermoelectric
tract to drag, draw attract, tractor, traction, extract, retract, protract, detract, subtract, contract, intractable
trans across transoceanic, transmit, transport, transducer, transit, intransitive
un not uncooked, unharmed, unintended, unhappy, unenlightened, unremarkable
veh, vect, vey to carry vector, vehicle, convection, vehement, convey, conveyance, conveyor
vert, vers to turn convert, revert, advertise, versatile, vertigo, invert, reversion, extravert, introvert
ven, vent to come convention, prevent, intervention, convent, Advent, invent, inventory
verm worm vermin, vermicelli, vermiculite, vermicide, vermiform, vermilion
vita life vital, vitality, vitamins, revitalize
vol to will benevolent, volition, voluntary, malevolent
vita life vital, vitality, vitamins, revitalize
agon to struggle agony, protagonist, antagonist, agony, agonize,
alg pain neuralgia, analgesic, nostalgic,
alter other alternative, alternator, alteration, altercation,  alternate,
am friend amiable, amorous, amity, enamored, paramour, amicable
ambi both ambidextrous, ambivalent, ambiguous, ambient
anim alive animated, animal, inanimate, animator, anime, animation, reanimate
anthrop mankind anthropology, anthropomorphic,  philanthrophy, misanthranthropology, anthropomorphic,  philanthrophy, misanthropy
eu good, well euphoria, eulogy, euphemism, eugenics, eucalyptus, eukaryote, eurythmics, euthanasia
fore before, front forecast, forefather, foretaste, forehead, foreman, foreboding, forecastle, forearm, forebear, foreclose, foredoom, forego, forefoot, foreground, forehand, foreknowledge, foremost, foreordain, forerunner, foresee, foreshoren, foretell
ortho straight orthodontics, orthodox, orthopedic, orthoscopic, orthostatic
post after postscript, postconsumer, postdoctoral, posterior, postimpact, postfeminism, postgraduate, posthumous, postimpressionism, postlude, postmodernism, postpone, postproduction
pre before, in front of prefix, predict, prelude, predetermined, preamplifier, predestination, prebiotic, preclude, predate, predisposed, preempt, preference, prefigure, prefrontal, preheat, prehistory, presell, presumptuous, prevent, previous, pretext, pretentious, pretend
pro forward propel, proceed, produce, promote, project, proclaim, procession, profess, proffer, professor, proficient, profile, profound, profuse, progenitor, progress, prolapse, prolegomenon, prolific, prologue, prolong, pronation, pronounce, propellant, prophesy, prophecy, proponent, prorate, proscribe, prosecute, prospect, protect, protest, provide, provoke
proto first, earliest prototype, protoplasm, protohistory, protocol, protogalaxy, proton, prototypical, protozoa
quasi approximately, resembling, to some degree quasiperiodical, quasiparticle, quasi-governmental, quasi-scientific, quasi-judicial, quasi-stellar, quasi-public
ultra beyond, extremely ultraviolet, ultrasonic, ultramarine, ultrafine, ultrasensitive, ultrawide, ultrapure, ultraquiet
under beneath, below, too little undercoat, underwear, underestimate, underbid, underexpose, undercut, underclassmen, undernourished, underground, undersized, underhand, underlay, undermine, underneath,  underpass, underpowered, underline, understand, undertake, undertone, undertow, undervalue, underwrite

 

Suffixes

Suffix Meaning Examples
able, ible able to be, capable of being pourable, drinkable, readable, washable, curable, visible, flexible, collectible
ance, ancy state of, process of performance, reliance, defiance, radiance, acceptance, ascendancy, discrepancy, infancy
ator one who does [the verb] terminator, culminator, agitator, instigator, generator, incubator, accelerator, invigorator, elevator
dom condition, office, state kingdom, freedom, wisdom, sheikdom, fiefdom, sheikdom
ee one who receives payee, mortgagee, employee, appointee, abductee, examinee, referee, refugee
er, or one who does [the verb] driver, hiker, reader, manager, polisher, speaker, counselor, author, creator, director, sculptor
ful filled with frightful, delightful, wonderful, cupful, wakeful, bashful, bountiful, beautiful, cheerful, colorful, dreadful, fateful
ify to make into purify, deify, simplify, clarify, petrify, reify, exemplify, pacify
ification process of making into purification, deification, simplifiction, clarification, petrification
ish the nature of, resembling Cornish, Irish, bookish, freakish, foolish, boorish, selfish, sluggish, priggish
ism doctrine, system, characteristic quality capitalism, heroism, optimism, skepticism, realism, patriotism, communism, idealism, conservatism
ist one who performs; an adherent of an ism tympanist, cellist, idealist, communist, realist, moralist, pharamacist, pragmatist
ize to make into rationalize, normalize, realize, capitalize, sterilize, dramatize, utilize, colorize
ization the process of making into rationalization, normalization, realization, capitalization, dramatization
less without, lacking loveless, fearless, worthless, nameless, baseless, bottomless, effortless, friendless, noiseless, harmless

 

۶ روش ساخت شماره مجازی رایگان برای تلگرام ، اینستاگرام ، واتساپ و..

استاندارد

Virtual number

 

همانطور که می دانید هنگام ثبت نام  و وارد شدن در شبکه های اجتماعی مانند تلگرام ، اینستاگرام ، واتساپ، ، اسنپ چت و غیره شما باید شماره تلفن همراه خود را وارد کنید ، حالا کاربرانی هستند که دوست ندارند از شماره اصلی خود استفاده کنند و یا علاقه دارند که در کنار شماره اصلی چندین اکانت مختلف دیگر نیز داشته باشند، برای این کار خریدن سیم کارت های متنوع به صرفه نیست به همین خاطر روش مرقون به صرفه استفاده از شماره های مجازی رایگان است. امروز در پاسارگادی قصد داریم در مورد روش های ساخت شماره های مجازی رایگان صحبت کنیم.

دریافت شماره مجازی رایگان اینستاگرام ، تلگرام ، واتساپ و.. برای کاربران ایرانی

Make a free virtual number phone for submit in Instagram , WhatsApp , Telegram …

برای ایجاد حساب کاربری در اپلیکیشن های تلگرام، واتساپ و دیگر شبکه های اجتماعی، شخص باید یک شماره تلفن غیر تکراری را به عنوان شناسه خود استفاده کند و از طریق آن، هویت خود را برای این اپلیکیشن ها احراز کند. در صورتی که در لیست مخاطبان تلفن خود، شماره دوستان و آشنایان خود را ذخیره کرده اید برنامه هایی مانند تلگرام به صورت خودکار شماره این افراد را به لیست کاربران تلگرام اضافه می کند.

در این حالت این افراد می توانند شماره شما را مشاهده کنند به همین علت برخی از کاربران ترجیح می دهند که حریم خصوصی خود را حفظ کنند و شماره تلفن خود را در این شبکه های اجتماعی ثبت نکنند به همین علت از شماره های مجازی استفاده می کنند. در صورتی که می خواهید از مخاطبانتان بکاپ بگیرید پست قبلی انزل وب که در مورد کپی ، خروجی و وارد کردن گروهی شماره مخاطبین تلگرام از گوشی و فایل اکسل است را مطالعه بفرمایید. یکی از راه های ایجاد شماره های مجازی رایگان آمریکا ، روسیه و.. استفاده از اپلیکیشن هایی مانند Talk2 , Smartcell و ESIAtallk است. نحوه کار این برنامه های به این صورت است که این برنامه ها تعداد نسبتا زیادی شماره تلفن همراه در اختیار خود دارند و آنها را به صورت اشتراکی به کاربران خود اختصاص می‌دهند. دریافت تماس و پیامک در اغلب این نرم‌افزارها رایگان است و برخی افراد از این قابلیت برای ایجاد حساب کاربری در تلگرام، واتساپ، اینستاگرام و… استفاده می‌کنند.

استفاده از این نرم‌افزارهای ساخت شماره مجازی، نه تنها حریم خصوصی کاربر را حفظ نمی‌کند، بلکه اجازه دسترسی به حساب تلگرام، اینستاگرام، واتساپ و… را به هزاران نفر دیگر هم می‌دهد. دلیل این اتفاق این است که تعداد شماره‌هایی که این برنامه‌ها ارائه می دهند از تعداد کاربران کمتر است و قطعا ظرف مدت کوتاهی، شخص دیگری به همان شماره‌ای که چندی پیش شما از آن استفاده کردید، دسترسی پیدا خواهد کرد.
این افراد هم می‌توانند از نرم‌افزارهای مذکور استفاده کرده، کد فعال‌ سازی تلگرام، اینستاگرام، واتساپ و… را دریافت کنند و وارد حساب کاربری مرتبط با آن شماره شوند. در نهایت، تلگرام به دلیل امنیت فوق العاده ای که دارد، شماره هایی که به طور مکرر در دستگاه های متعدد استفاده می شوند را می بندد و دیگر اجازه استفاده از این شماره مجازی را به شما نمی دهد. پس در نظر داشته باشید که حساب‌های کاربری که با این شماره‌ها ایجاد شوند، احتمالا به زودی هم هک می‌شوند و هم از کار خواهند افتاد.

آموزش ساخت شماره مجازی تلگرام رایگان با برنامه Talk2

برنامه Talk2 یکی از محبوب‌ ترین اپلیکیشن‌ های ساخت شماره مجازی تلگرام است که نسبت به برنامه‌ های دیگر عملکرد بهتری داشته و تقریباً در تمام وب‌ سایت‌ها و شبکه‌ های اجتماعی مثل اینستاگرام و.. نیز قابل استفاده است.

Talk2

برای استفاده از برنامه تالک ۲ شما باید یک شماره تلفن همراه داشته باشید که بعد از ثبت نام برای شماره مجازی، کد فعال سازی به این شماره ارسال می شود. بعد از اینکه اکانت شما تایید شد یک شماره مجازی فلیپین به شما اختصاص داده می شود. این شماره مجازی با ۶۳+ شروع خواهد شد.

free-virtual-phone-number-for-whatsapp-telegram-instagram-and-other

ساخت شماره مجازی رایگان برای اینستاگرام و.. با برنامه Smart Call

نحوه استفاده از برنامه Smart Call مشابه Talk2 است که به شما یک شماره مجازی اندونزی با پیش شماره ۶۲+ می دهد. با وارد شدن به اپلیکیشن Smart Call باید شماره تلفن همراه خود را وارد کنید پس از وارد کردن شماره کد فعال سازی برای شما ارسال می شود که با وارد کردن این کد فعال سازی داخل برنامه شماره مجازی شما ساخته می شود. مانند شماره های واقعی شما می توانید از این شماره مجازی در تلگرام، واتساپ، اینستاگرام و دیگر شبکه های اجتماعی استفاده کنید. برای جلوگیری از هک شد اینستاگرامتان پیشنهاد می کنیم پست هک کردن تلگرام ، اینستاگرام و.. شما و دیگران چگونه انجام میشود ؟ روش های مقابله چیست؟ را مطالعه بفرمایید.

free smart-call

دریافت شماره مجازی آنلاین برای تلگرام ، اینستاگرام و..

ESIAtalk یکی دیگر از اپلیکیشن های ساخت شماره مجازی اندونزی با پیش شماره ۶۲+ است. ثبت نام در این برنامه مشابه برنامه‌های قبل بوده و در انتها یک شماره‌ مجازی رایگان در اختیار شما قرار می‌ گیرد. توجه داسته باشید بخش دریافت تماس ESIAtalk نیز برای برخی گوشی‌ها غیر فعال است؛ با این حال بخش اصلی، یعنی صندوق ورودی (Inbox) آن بدون هیچ مشکلی آماده کار خواهد بود و می‌توانید از آن استفاده کنید.

free Esia-talk-horz

ساخت شماره مجازی از آمریکا یا سریلانکا توسط Virtual SIM

Virtual SIM اپلیکیشن دیگری است که با استفاده از آن می توانید شماره های مجازی از آمریکا یا سریلانکا با پیش شماره ۱۵۱+ بسازید. برای ساخت شماره مجازی هم می توانید از شماره تلفن همراه خود استفاده کنید و هم اینکه می توانید از ایمیل تان استفاده کنید. پس از ساخت شماره مجازی به شما تاریخ انقضا نمایش داده می شود که این تاریخ به این معنا است که شما به مدت تعداد محدودی از روز می توانید از شماره مجازی استفاده کنید و بعد از این تاریخ شماره مجازی شما باز پس گرفته می شود.

 

free virtual-sim

 

ساخت شماره مجازی رایگان با برنامه TextNow

برای ساخت شماره مجازی رایگان توسط برنامه Textnow ابتدا برنامه را دانلود کنید و با استفاده از اکانت فیس بوک خود مرحله ثبت نام برای شماره مجازی را طی کنید. در مرحله بعد اگر از شما Area cod خواسته شد کدهایی مانند ۹۸۸ یا ۸۶۵ را وارد کنید و به مرحله بعد بروید. اکنون در بخش Profile برنامه می توانید شماره مجازی خود را مشاهده کنید

 

free textnow

دریافت شماره موبایل مجازی رایگان با Next plus

برای دریافت شماره مجازی ابتدا برنامه Next plus را دانلود و سپس اجرا کنید. در صفحه ای که پیش روی شما است گزینه sign up را انتخاب کنید. اطلاعات شخصی خود را اعم از نام، نام خانوادگی، سال تولد، جنسیت و ایمیل خود را وارد کنید و گزینه Next را انتخاب کنید. پس از ورود در گوشه سمت راست قسمت بالا روی سه خط (تنظیمات) کلیک کنید و گزینه Tap to get your free Next plus number را انتخاب کنید. حالا شهر و کد مورد نظر خودتان را انتخاب کنید و گزینه ی Get A Custom Number را تپ کنید تا شماره مجازی خود را دریافت کنید.

 

free nextplus

 

۶ درمان قطعی با نور خورشید

Sunlight,Benefits of Sunlight
استاندارد

اگرچه فصل پاییز همراه با مایل شدن نور خورشید است، اما شما هنوز هم می توانید در ساعات اوج تابش به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه به طور محافظت شده در معرض آفتاب قرار بگیرید و از مزایای سلامتی آن بهره ببرید.

 

Sunlight,Benefits of Sunlight

بهره مندی از نور خورشید تنها به معنای جذب موثر ویتامین دی در بدن نیست. شما با قرار گیری در معرض آفتاب از ۶ راه می‌توانید به افزایش سلامت خود کمک کنید:

کاهش فشار خون: پزشکان به تازگی فایده دیگر نور خورشید را کشف کرده‌ و دریافته ‌اند که اشعه فرابنفش خورشیدی باعث آزادشدن ترکیبی به نام «نیتریک اکسید» می ‌شود و این ترکیب فشارخون را پایین می‌ آورد. به بیان دیگر نور خورشید به کاهش فشارخون و کاهش خطر حمله قلبی و مغزی کمک می ‌کند و حتی می ‌تواند باعث افزایش طول عمر شود.

رهایی از استرس: استرس و اضطراب از جمله عواملی است که با تابش خورشید کاهش پیدا می کند. استرس هایی که در شرایط سخت مانند داشتن مشاغل سخت و غیره بر فرد تحمیل می شود، با شروع فصل گرما و افزایش نور خورشید به میزان زیادی کاهش پیدا می کند. در نتیجه اگر خودتان را تحت استرس و فشارهای روحی شدید می بینید، هر روز در نور خورشید قدم بزنید. قرار گیری در معرض نور خورشید منجر به افزایش تولید سروتونین یا همان هورمونی می شود که با افزایش خلق و خو در ارتباط است.

خواب بهتر: نور خورشید در اولین ساعات روز برای حصول اطمینان از داشتن خواب شبانه خوب مهم است. سروتونین تولید شده ناشی از نور خورشید علاوه بر تنظیم خلق و خو، به تنظیم خواب شبانه نیز کمک می کند. علاوه بر این ملاتونین که هورمون تنظیم کننده چرخه خواب و بیداری است، به سطوح مناسب سروتونین متکی است.

انرژی بیشتر: قرار گیری در معرض نور آفتاب یک نوع ورزش است، یعنی میزان اکسیژن خون را افزایش می دهد و به نوبه خود می‌تواند منجر به افزایش استقامت و رشد عضلانی و افزایش انرژی شود. از ورزش در هوای خنک نترسید و به محض این که حتی در فصول سرد شاهد تابش خورشید بودید، انجام ورزش در هوای آزاد را فراموش نکنید.

افزایش ویتامین دی بدن: ویتامین دی نقش موثری در متابولیسم کلسیم و فسفر و سلامت استخوان ها بر عهده دارد. اما برای اینکه این ویتامین به خوبی به وظایف خود عمل کند، باید ویتامین دی مصرفی و ویتامین دی که در بدن تولید می شود، متناسب باشد. در این صورت است که نقش نور آفتاب که باعث تولید ویتامین دی در بدن می شود، اهمیت بیشتری پیدا می کند. پزشکان توصیه می کنند که روزانه بین ده تا پانزده دقیقه در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرید تا با پوستتان در تماس باشد. این کار به نفع اسکلت بدن تان خواهد بود و برای افرادی که دچار پوکی استخوان هستند، مفید است.

پیشگیری از آرتریت: نتایج بررسی هایی که در سال ۲۰۱۳ در آلمان انجام شده است نشان می دهد افرادی که به میزان زیاد از داروهای کورتون استفاده کرده اند بیشتر با کمبود ویتامین دی و عواقب آن مانند پوکی استخوان و آرتریت مواجه می شوند. بنابراین افرادی که با این مشکلات مواجه هستند، علاوه بر مصرف دارو لازم است به میزان لازم در معرض نور خورشید نیز باشند.

خواص کامل خرما

Date
استاندارد
Date

خواص خرما

تاریخچه خرما

خرما با نام علمی Phoenix dactylifera گیاهی تک‌ لپه‌ای و گرمسیری جزو تیره نخل‌ها است که میوه‌اش خوراکی و دارای هسته‌ای سخت و پوست نازک و طعم شیرین که به شکل خوشه‌ای بزرگ از شاخه آویزان می‌گردد و برگهای آن بزرگ است. ارتفاع نخل به ۱۰ تا ۲۰ متر یا بیشتر می‌رسد. به میوهٔ نرسیده خرما، «خارَک» یا «خرک» یا کنگ (و در زبان عربی، «حبابوک») گفته می‌شود. رطب مرحله قبل از رسیدگی کامل خرماست که رطوبت بیشتر و قند کمتری نسبت به خرمای کاملاً رسیده دارد.

میوه خرما جزو میوه‌ های سته می‌باشد یعنی تمام قسمت بریکاری آن گوشتی و محتوی مواد غذایی است. خرما از دورانِ باستان در رژیم غذایی انسان وجود داشته است و یکی از قدیمی‌ترین میوه‌های کشت شده توسط انسان بوده است.درخت خرما در نواحی گرمسیری و نیمه‌گرمسیری، از جمله ایران پرورش می‌یابد. با اینکه خاستگاه آن را میانرودان، عربستان و شمال آفریقا ذکر می‌کنند ولی بررسی‌های علمی، آن را به گونه‌ای به نام علمی P.H. Sivestris که در هندوستان می‌روید نسبت می‌دهند. باستان شناسان احداث نخلستان‌ها را به پنج هزار سال پیش نسبت داده‌اند زیرا نامی از آن بر لوحه‌های گلی ۵۰ سده پیش یافته‌اند.

در ایران نخل و خرما از دوران باستان و پیش از هخامنشی کشت می‌شده. در ادبیات ساسانی از جمله در کتاب بندهشن از نخل یاد شده‌است. منابع چینی از ایران (در زبان ایشان بوسی، تلفظ چینی پارسی) به عنوان سرزمین نخل خرما که در نزدشان به نام عناب پارسی و عناب هزارساله مشهور بوده، یاد کرده‌اند. در پایان سده نهم میلادی، نخل خرما را از ایران به چین برده و در آنجا کشت کرده‌اند. در میان کشورهای اروپایی اسپانیا پیشینه بیشتری در کشت خرما دارد.
از برگ و شاخه درخت خرما سبد و زیرانداز تهیه می‌کنند. از هسته آن نان و از میوه خرما شراب و عسل. مردم صحرا هسته درخت خرما را آرد کرده و از آن نان می‌پزند یا در این هسته را بو داده و از آن به‌عنوان قهوه استفاده می‌کنند زیرا دم کرده آن بسیار مطبوع است و یا حتی این در را در آب برای چند روز خیس کرده و به‌عنوان غذای مقوی به شتر های خود می‌دهند.

date palm

خواص خرما برای تقویت حافظه

مصرف خرما به عنوان یی جایگزین برای غذاهای حاوی قند بسیار توصیه می شود زیرا خرما به دلیل داشتن قند طبیعی به راحتی بر روی حافظه کوتاه مدت مغز تاثیر می‌گذارد و قند نیز خورای مغز است و وقتی این خورای فراهم شود فعالیت خود را به خوبی انجام می‌دهد. بهترین توصیه به دانش آموزان در زمان امتحانات این است یه شب قبل غذاهای آرام بخش مثل سوپ جو بخورند تا ‌آرامش داشته باشند همچنین کاهو، دوغ و ماست نیز به عنوان غذاهای آرام بخش توصیه می‌شود.


خواص خرما در درمان پوسیدگی دندان

مصرف خرما به عنوان یک ماده غذایی، به دلیل اثرات بازدارنده در رشد باکتری عامل پوسیدگی دندان، در پیشگیری از بروز این عارضه موثر است.این تحقیق با هدف تعیین تاثیر عصاره خرما بر رشد باکتری استرپتوکوک میوتانس که عامل اصلی پوسیدگی دندان می باشد، توسط دکتر اشرف سیدی، متخصص پروتزهای دندانی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و جمعی از همکارانش انجام شده است.پوسیدگی دندان شایع‌ترین عفونت باکتریایی در انسان است که اصلی‌ترین عامل شروع‌کننده آن، استرپتوکوک میوتانس می‌باشد. نتایج تحقیقات قبلی نشان می داد که بعضی از مواد غذایی می‌توانند با جلوگیری از رشد استرپتوکوک میوتانس، مانع از ایجاد پوسیدگی دندان شوند.در این مطالعه اثر خرما بر رشد استرپتوکوک میوتانس در محیط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این پژوهش پس از کشت استرپتوکوک میوتانس، محیط‌های کشت حاوی خرما با استفاده از میوه، شیره و عصاره خرما با غلظت‌های مختلف تهیه گردید و میکروب استرپتوکوک میوتانس در این محیط‌ها کشت داده شد. یافته‌ها حاکی از آن است که پس از ۲۴ ساعت، استرپتوکوک میوتانس در محیط‌های با غلظت کم خرما رشد اندکی داشت، ولی با افزایش غلظت خرما میکروارگانیسم‌ها قادر به رشد در محیط کشت نبودند.نتایج نشان می‌دهد با توجه به نقش باز دارندگی خرما از رشد استرپتوکوک میوتانس می‌توان خرما را به عنوان یک ماده غذایی پیشگیری کننده از ایجاد پوسیدگی معرفی کرد.


خواص خرما برای درمان بیماری های اعصاب

پتاسیم در این میوه به میزان قابل توجهی موجود است که برای جلوگیری از پرفشاری خون و برای کار صحیح عضلات و اعصاب ضروری است که به هم خوردن آن در بدن، بسیار خطرناک است. علاوه بر آن، خرما حاوی میزان قابل توجهی منیزیم است که برای اعصاب و عضلات ضروری است.


خواص خرما و خون سازی

خرما مقدار قابل توجهی فولات یا همان اسیدفولیک به بدن می رساند که برای خون رسانی برای بدن لازم است و زنان هنگام بارداری مجبور می شوند، علاوه بر دریافت فولات از طریق غذا، قرص آن را نیز مصرف کنند.فولات به عنوان ماده خون ساز در خرما موجود است، هر چند که مقدار آهن خرما آن چنان زیاد نیست، اما برای خون سازی، بدن احتیاج به سه ماده مغذی فولات، آهن و ویتامین ۱۲ B دارد که در غذاهای حیوانی یافت می شوند، بنابراین برای این منظور باید از غذاهای متنوع استفاده کرد.ویتامین C یکی دیگر از مواد مغذی خرما است که این ویتامین برای جلوگیری از بیماری های خطرناک خونریزی دهنده یا همان اسکوربوت لازم است و باید بدن هر فرد در طول روز، ۶۰ میلی گرم ویتامین C دریافت کند که تقریباً در هر ۱۰۰ گرم خرما ۱۴ میلی گرم ویتامین C موجود است.


فواید خرما و مقابله با کمبود وزن

خرما بخشی از رژیم غذایی سالم است، چرا که قند، چربی، پروتئین و انواع ویتامین های ضروری در آن موجود است، بنابراین این ماده غذایی در مقابله با کمبود وزن کمک مؤثری است. مصرف خرما با شیر و ماست توصیه می‌شود و جلوی گرسنگی و تشنگی را می‌گیرد.


خاصیت خرما برای تقویت قلب

ثابت شده است، خرمایی که شب در آب خیس شده و صبح مصرف شود برای قلب های ضعیف مفید است، اگر این کار را دو بار در هفته انجام دهید به تقویت قلب خود کمک کرده اید.

 

Date property

نگاهی به دیگر خواص خرما :

#خرما برای کاهش چربی‌های خون موثر است.

#استفاده از خرما ۲ تا ۳ عدد می‌تواند به عنوان جانشین میوه باشد همچنین می‌توان برای تهیه کیک و شیرینی از خرما استفاده کرد که ضرر کمتری نسبت به شیرین‌های معمولی خواهد داشت.

#سعی کنید به جای قند و شکر از خرما برای نوشیدن چای استفاده کنید.

# فسفری که در خرما وجود دارد باعث سر زنده نگاه داشتن سلول های عصبی می شود.

# طبق بررسی ها، مصرف خرمای له شده که به مدت ۲۴ ساعت خیس خورده باشد برای قلب موثر است.

# برای رفع خشونت و نرم کردن سینه ۵۰ گرم خرما در ۱۰۰۰ گرم آب جوشانده صاف نموده روزی ۲ تا ۳ استکان بخورید. البته این برای افراد سرد مزاج بسیار خوب است.

# برای تقویت کلیه از شربت فوق استفاده کنید.

# کسانی که درد کمر یا درد مفاصل دارند می توانند از شربت خرما که در شماره ۲ آمده است استفاده کنند.

# اگر خرما با شنبلیله خورده شود جهت سنگ مثانه مفید است.

# برای تقویت نیروی جسمانی خرما را در شیر تازه خیس کرده کمی دارچین بزنید و صبح به عنوان صبحانه بخورید و سپس کمی شیر بالای آن میل کنید. البته برای گرم مزاجان زیاد خوب نیست.

# کسانی که می خواهند سنگ مثانه شان خرد شود از دمکرده آن استفاده کنند (دمکرده هسته خرما) و دمکرده آن بسیار قابض است و کسانی که یبوست دارند سعی کنند در هنگام استفاده از دمکرده خرما از غذاهای ساده و ملین استفاده کنند.

# به خاطر وجود ویتامین B در خرما میوه خوبی برای تعادل اعصاب و نیز باعث رشد است.

# برای کمبود آهن بسیار مفید است.

#در آشپزی و شیرینی‌پزی نیز به جای شکر می‌توانید از خرما استفاده کنید.

#ورزشکاران به علت فعالیت زیاد، می‌توانند از عصرانه‌ای مقوی که با خرما باشد استفاده کنند.

#با مصرف خرما می‌توان احتمال ابتلا به پوسیدگی دندان را کاهش داد. عصاره خرما با جلوگیری از رشد میکروب عامل پوسیدگی دندان، احتمال ابتلا به این عارضه را کاهش می‌دهد.

# خرما دارای قند زیادی است. در واقع حدود۷۰ درصد آن را کربوهیدرات تشکیل می‌دهد، ۲۵ درصد قند آن ساکاروز و ۵۰ درصد آن گلوکز است.

#فیبر موجود در خرما برای بهبود عملکرد سیستم گوارش و هضم و دفع مواد غذایی مفید است.

#کسانی که بیماری قند دارند باید کمتر از این میوه استفاده کنند.

#برای خواب راحت و با آرامش می‌توانید قبل از خواب یک عدد خرما و یک لیوان شیر گرم میل کنید.

# مصرف منظم خرما، به رشد باکتری مفید در روده ها کمک می کند.

# خرما برای درمان سرطان معده مفید است.

#خاصیت رونده آن برای بیماران یبوستی مفید است.

# پتاسیم موجود در این میوه برای مهارکردن اسهال موثر است.

# این میوه ضمن تاثیر مقوی، ارزش دارویی نیز دارد.

# خرما که میزان قند خون بدن را کنترل می کند، به بیماران دیابتی توصیه می شود.

# گنجاندن خرما به رژیم غذایی روزانه، مشکل کاهش وزن را از بین می برد.

#خرما دارای خواص درمانی فراوانی است که درمان اسهال و اختلالات روده‌ای ازجمله خواص آن است.

#خرما ها میوه‌هایی شیرین هستند که در در بسیاری از غذاها و شیرینی‌جات بکار می‌روند.

#این میوه علاوه بر طعم خوب و ارزش غذایی بالا، دارای خواص دارویی فراوانی نیز است.

#خرما،‌ طبیعتی ملین دارد، به این معنا که برای رفع یبوست و درمان آن کاربرد دارد.

برای اینکار، ‌خرما را شب قبل در آب ولرم خیس کنید و صبح روز بعد آبی که خرما در آن خیس خورده را میل کنید و برای یبوست‌های مزمن این کار را چندین مرتبه تکرار کنید، قطعا یبوست درمان خواهد شد.

#خرما دارای نیکوتین فراوان است و بدین ترتیب می‌تواند در درمان اختلالات روده‌ای مفید باشد.

# مصرف منظم و توصیه شده خرماهای رسیده، در رژیم غذایی، به کنترل درد و ناراحتی‌های ناشی از سرطان شکمی کمک می‌کند.

#خرما، داروی طبیعی محرک جنسی است. مصرف منظم خرما همراه با شیر بز، عسل و پودر هل به بهبود ضعف جنسی و نیز نازایی کمک می‌کند.

#خرمای رسیده خواص سبزیجات-خواص میوه ها سبزیجات و سلامت – خوبی از پتاسیم است و پتاسیم به عنوان دارو، می‌تواند اسهال را کنترل کند.

# افرادی که دارای اختلالات روده‌ای مزمن هستند با مصرف منظم خرما، می‌توانند به رشد باکتری‌های مفید در روده کمک کنند و دارای سیستم هاضمه سالمی شوند.

#آهن موجود در خرما در پیشگیری از بروز بیماری فقر آهن موثر است.

#سرشار از انواع ویتامین‌ها و مواد مغذی مورد نیاز بدن است.

#مصرف خرما، بیماری‌های قلبی-عروقی را نیز بهبود می‌بخشد.

# مصرف خرما، درمان موثری برای ناراحتی های روده ای به حساب می آید.

#خرما دارای مقدار قابل توجهی ویتامین A و بتاکاروتن است ، ویتامین A موجود درخرما از بروز بیماری‌های عفونی پیشگیری می‌کند.

# مصرف مرتب خرما ناراحتی های روده ای را رفع می کند، سوزش سردل را از بین می برد. مصرف خرما پس از وعده غذایی مشکل اسیدیته را کنترل می کند.

# این میوه به طور طبیعی سیستم دفاعی بدن را تقویت می کند.

The Benefits Of Dates

ارزش غذایی ۱۰۰ گرم خرما :

۱۶۳ کیلو کالری انرژی

۹/۰ گرم پروتئین

۳/۰ گرم چربی

۳۸ گرم گلوسید

۳۰ میلی گرم فسفر

۳/۱ میلی گرم آهن

۵۱ میلی گرم کلسیم

۱۰ میلی گرم ویتامین


مضرات خرما :

نباید در مصرف خرما زیاده روی کرد، چرا که مصرف بسیار بالای آن موجب آسیب به کبد و طهال، افزایش فشارخون، جوش دهان و پوسیدگی دندان ها می شود. در خوردن آن افراط نکنید، چرا که دارای قند زیادی است در این صورت آنهایی که لوزالمعده حساس دارند یا آنهایی که بیماری قند در خانواده آنها وجود دارد باید کمتر از این میوه استفاده کنند.

Use date

چه افرادی باید در خوردن خرما احتیاط کنند :

۱-خوردن خرما برای دیابتی‌ ها، افراد مبتلا به سندرم متابولیک، بیماری‌ های قلبی و عروقی و تبخال زیاد توصیه نمی‌شود. خرما یکی از میوه‌هایی است که در رژیم غذایی هر فردی باید قرار بگیرد زیرا قند موجود در آن انرژی رسانی می‌کند. وی افزود: روزانه ۲ عدد خرمای متوسط برای دیابتی‌ها متناسب است و بیشتر از آن توصیه نمی‌شود. ساعدی خاطر نشان کرد: خرما برای دیابتی‌ ها، افراد مبتلا به سندرم متابولیک، بیماری‌های قلبی و عروقی و تبخال زیاد توصیه نمی‌شود.

۲-تبخال ویروسی است و خرما برای افراد مبتلا به عارضه تبخال مناسب نیست زیرا خرما قند خون را بالا می‌ برد و ویروس‌های تبخال در رشد خود از قند موجود در خرما استفاده می‌کنند.

اگزالات؛ عامل ایجاد درد و سنگ کلیه

Oxalate
استاندارد

اسفناج، توت فرنگی، لوبیا سبز، تمشک و یا کرفس از نظر ارزش تغذیه ای فراوان مورد تائید همگان هستند اما از طرفی این مواد غذایی دارای جنبه منفی نیز می باشند. این ها با همه ی اثرات مفیدی که در سلامتی دارند، به دلیل «اگزالات» می توانند سبب ایجاد سنگ کلیه و بروز درد در افراد شوند.

بخش تغذیه و آشپزی پاسارگادی
Oxalate

اگزالات، اسیدهای ارگانیکی می باشند که به طور طبیعی در گیاهان، حیوانات و انسان وجود دارد. بدن ما می تواند برخی از ترکیبات شیمیایی مانند ویتامین C را تبدیل به اگزالات نماید.

اثرات منفی اگزالات بر سلامتی

سنگ کلیه
اگزالات می تواند با چسبیدن به کلیه، سبب تشکیل رسوبات و کریستال های سوزنی شکل گردد. این کریستال های سوزنی شکل به مانند سوزن های بسیار نوک تیز می تواند خود را وارد بافت های بدن کرده و سبب بروز درد شدیدی در افراد گردند. در افراد بزرگسال، کلسیم و اگزالات می توانند ۸۰% از سنگ کلیه را سبب شوند.
۱۰ تا ۱۵% از اگزالات موجود در ادرار افرادی که دارای سنگ اگزالات کلسیم می باشند، از اگزالات موجود در غذا تشکیل می شود و درصدی نیز توسط خود بدن تشکیل می شود. نه تنها اگزالات، بلکه پروتئین، کلسیم و آبی که افراد می خورند می تواند در تشکیل سنگ اگزالات موثر باشند.

درد
اگزالات هم چنین می تواند سبب بروز درد در برخی موارد از جمله دردهای لگنی، درد در ناحیه آلت تناسلی زنان، و برخی دردهای دیگر شود.

اثر پخت مواد غذایی بر اگزالات

هنگامی که غذاهای با اگزالات بالا می خورید مصرف کلسیم خود را افزایش دهید زیرا به کاهش سطح اگزالات در ادرار کمک می کند

پختن مواد غذایی، تأثیر زیادی بر میزان اگزالات موجود در آن ها ندارد. جوشاندن و یا در آب جوش فرو کردن برخی سبزیجات، حدود ۱۰ تا ۱۵% (حداکثر) از اگزالات آن ها را کاهش می دهد. بنابراین برای کم کردن میزان اگزالات سبزیجات، نیازی نیست که آن ها را بیش از اندازه بپزید زیرا در این صورت مواد مغذی آن ها از قبیل ویتامین ها و مواد معدنی که برای بدن مفیدند از بین خواهند رفت.

مواد غذایی حاوی اگزالات

* سبزیجات: سبزیجات برگ پهن و سبز مانند اسفناج، برگ چغندر، جعفری و کرفس و سایر سبزیجات مانند: کدو سبز، تره فرنگی، بامیه، و لوبیا سبز حاوی اگزالات می باشند.
* انواع مغزها: مغزهایی مانند: بادام زمینی، و بادام دارای اگزالات می باشند.
* انواع توت: بُلوبری، تمشک، توت فرنگی، و توت سیاه حاوی اگزالات هستند.
* انواع میوه ها: میوه هایی مانند: کیوی، انواع انگور، انجیر و آلو حاوی اگزالات می باشند.
* غلات:دانه سویا و محصولات حاصل از آن حاوی مقادیر زیادی اگزالات می باشد.
* سایر مواد:چای سیاه، شکلات، کاکائو، جوانه گندم، و سبوس گندم حاوی اگزالات هستند.

رژیم غذایی کم اگزالات برای کسانی که سنگ کلیه دارند

یک رژیم غذایی کم اگزالات برای کسانی که در معرض خطر بالای سنگ کلیه هستند ممکن است مفید باشد. با این حال، تحقیقات نشان می دهد که زمانی که شما غذاهای پر اگزالات می خورید بهتر است مصرف غذاهای غنی از کلسیم را افزایش دهید زیرا بدین روش اگزالات در رژیم غذایی کاهش می یابد؛ زیرا اگزالات و کلسیم قبل از کلیه ها با هم باند می شوند و سنگ کلیه با احتمال کمتر تشکیل می شود. در یک رژیم غذایی با اگزالات کم، شما باید اگزالات خود را به ۴۰ تا ۵۰ میلی گرم در هر روز محدود می کند. اگزالات در بسیاری از غذاها یافت می شود.

سنگ کلیه ,kidney stone

چه چیزی باعث ایجاد اگزالات می شود؟

* غذاهایی با ویتامین C بالا می تواند سطح اگزالات را در بدن افزایش دهد. ویتامین C تبدیل به اگزالات می شود. نشان داده شده است که سطوح بیش از ۱۰۰۰ میلی گرم ویتامین C در هر روز سطح اگزالات را افزایش می دهد. بدین ترتیب از مصرف دوز بالای مکمل های ویتامین C بیش از ۲۰۰۰ میلی گرم در روز اجتناب کنید.

* همچنین مصرف آنتی بیوتیک ها، یا داشتن سابقه بیماری های گوارشی، می تواند سطح اگزالات را در بدن افزایش دهد. باکتری های خوب در روده به خلاص شدن از شر اگزالات کمک می کند و هنگامی که سطح این باکتری ها پایین باشد مقدار بالاتری از اگزالات می تواند در بدن جذب شود.

راهکارهای کاهش اگزالات در بدن

* نوشیدن مایعات کافی در روز می تواند به تمیز کردن سنگ های کلیه و جلوگیری از تشکیل آن کمک کند. روزانه ۸ تا ۱۳ فنجان نوشیدنی بنوشید.

پختن مواد غذایی، تأثیر زیادی بر میزان اگزالات موجود در آن ها ندارد. جوشاندن و یا در آب جوش فرو کردن برخی سبزیجات، حدود ۱۰ تا ۱۵% (حداکثر) از اگزالات آن ها را کاهش می دهد

* کلسیم نیز مفید است کلسیم پایین می تواند مقدار اگزالاتی که به کلیه ها می رسد را افزایش دهد و خطر ابتلا به سنگ کلیه را افزایش می دهد. هنگامی که غذاهای با اگزالات بالا می خورید مصرف کلسیم خود را افزایش دهید زیرا به کاهش سطح اگزالات در ادرار کمک می کند. غذاهای با کلسیم بالا مانند (شیر، ماست و پنیر) را انتخاب کنید. سبزیجات نیز می تواند مقدار خوبی از کلسیم را فراهم کند. برای افزایش سطح کلسیم کلم بروکلی، شاهی و کلم پیچ را انتخاب کنید. حبوبات مانند لوبیا، نخود، لوبیای پخته، گردو دارای مقدار مناسبی از کلسیم می باشند.

* کاهش مصرف نمک نیز می تواند خطر ابتلا به سنگ کلیه را کاهش دهد. رژیم های غذایی با نمک بالا باعث بروز کلسیم بیشتری در ادرار می شود. کلسیم و اگزالات در کلیه، خطر ابتلا به سنگ کلیه را افزایش می دهد.

* اسید لاکتیک موجود در محصولات پروبیوتیک با اگزالات ترکیب شده و در نتیجه سبب کاهش این ماده در بدن می شود. با توجه به مقادیر زیادی مواد افزودنی، مواد نگهدارنده و یا آنتی بیوتیک هایی که مصرف کرده و وارد بدن خود می کنیم عملکرد و سیستم گوارش بدن دچار اختلال شده و آن را از حالت تعادل خارج می کند. بنابراین مصرف محصولات پروبیوتیک و وارد کردن آن در رژیم غذایی روزانه افراد بسیار مهم بوده و در سلامت افراد نقش دارد.