حدس زدن صحیح معنی کلمات بدون نیاز به دیکشنری به کمک علم ریشه شناسی

استاندارد

ریشه شناسی یا etymology یکی از زیر مجموعه های علم زبان شناسی است که مبدا و یا ریشه کلمات را مورد بررسی قرار می دهد و ارتباط بین کلمات مشابه را بررسی می کند. در این رشته معانی کلمات در مواردی از زبان لاتین و یا سایر زبان های اروپایی مانند زبان یونانی و اسپانیایی گرفته شده است بنابراین دانستن این مطالب برای زبان آموزان رشته های دیگر نیز می تواند مفید باشد.

 

Etymology: (noun) [C/ U]: the study of the origin and history of words, or a study of this type relating to one particular word.

This list contains some of the common roots and prefixes that make up the building blocks of numerous English words. Following the table of general roots and prefixes is a table of number prefixes.

How Words Work

Many words are made up of a root (or base word) and a prefix. Some words also have a suffix. For example, the root word port means to carry or to bear. Attach the prefix EX, meaning outor out of, and you have the word export, to carry out. Attach the prefix im, meaning in orinto and you have import, to carry in. Attach the prefix trans, meaning across, and you havetransport, meaning to carry across. Now let’s attach the suffix able, meaning able to be, and you have importable, exportable, and transportable.

The very words prefix and suffix are good examples, too. Pre means before and fix means to fasten or attach, so quite literally, a prefix is something attached to the beginning of something else. Suf is a variant of sub, below or under, so a suffix is something fastened underneath something else (in this case, behind the root).

By learning the common roots and prefixes (and a few suffixes) you will be able to discern the meaning of many new words almost immediately. (But do look them up for confirmation.) Take the word abject, for example. If you know that ab means away or down and ject meansto throw, you can easily figure out that abject doesn’t mean something happy. Ratherabject’s root meaning of thrown down is quite close to the dictionary defintion of cast down in spirit or sunk into depression.

Note that some modern words are formed by using abbreviated forms of other words. Thus, we see the use of the letter i for Internet in iPhone, iPod, and iTunes, indicating that these items or services work with the Internet. Similarly, the use of e for electronic appears in words such as elearning (and various forms: eLearning, E-Learning, and so on), e-commerce, and e-business. The “e-terms” seem to have been coined before the “i-terms” became popular. And note that most of the “i-terms” are trademarks, while the others are general descriptors: “I’m going to download some iTunes from Apple’s e-commerce site because I love e-music.” At any rate, these abbreviated forms are not traditional prefixes, but because they are indeed attached to the front of what amounts to root words, they could be considered functional prefixes.

Enjoy this list, together with the discovery of new words and the secret code behind much of the English language.

General Roots and Prefixes

Root or Prefix Meaning Examples
a, an not, without atheist, anarchy, anonymous apathy, aphasia, anemia, atypical, anesthesia
ab away, down, from, off absent, abduction, aberrant, abstemious, abnormal, abstract, absorb
acro high, tip, top acrobat, acrophobia, acronym, acromegaly, acropolis
act do, move action, react, transaction, proactive, activity, activation, deactivate
ad to, toward admit, addition, advertisement, adherent, admonish, address, adhesive, adept, adjust
alt high altitude, altimeter, alto, contralto, altocumulus, exalt
ambul to walk ambulatory, amble, ambulance, somnambulist, perambulate, preamble
anima soul, life animation, inanimate, animal, anime, equanimity, animism, animus
ante before anteroom, antebellum, antedate antecedent, antediluvian
anti, ant against, opposite antisocial, antiseptic, antithesis, antibody, antichrist, antinomies, antifreeze, antipathy, antigen, antibiotic, antidote, antifungal, antidepressant
arm weapon army, armament, disarm, rearm, armistice, armor, armory, arms
audi to hear audience, auditory, audible, auditorium, audiovisual, audition, audiobook
auto self automobile, automatic, autograph, autonomous, autoimmune, autopilot, autobiography
be thoroughly bedecked, besmirch, besprinkled, begrudge, begrime, belie, bemoan
bell war belligerent, antebellum, bellicose, rebel
bene good, well benefactor, beneficial, benevolent, benediction, beneficiary, benefit
bi two bicycle, bifocals, biceps, billion, binary, bivalve, bimonthly, bigamy, bimetal, biathlete, bicarbonate
bio life, living biology, biography, biodiversity, bioavailability, bioflavonoid, biofuel, biohazard, biomass, biorhythm
cede, ceed, cess to go, to yield succeed, proceed, precede, recede, secession, exceed, succession, excess
chron time chronology, chronic, chronicle, chronometer, anachronism
cide, cis to kill, to cut fratricide, suicide, incision, excision, circumcision, precise, concise, precision, homicide, genocide, regicide
circum around circumnavigate, circumflex, circumstance, circumcision, circumference, circumorbital, circumlocution, circumvent, circumscribe, circulatory
clud, clus claus to close include, exclude, clause, claustrophobia, enclose, exclusive, reclusive, conclude, preclude
con, com with, together convene, compress, contemporary, converge, compact, confluence, concatenate, conjoin, combine, convert, compatible, consequence, contract
contra, counter against, opposite contradict, counteract, contravene, contrary, counterspy, contrapuntal, contraband, contraception, contrast, controversy, counterfeit, counterclaim, counterargument, counterclaim, counterpoint, counterrevolution
cred to believe credo, credible, credence, credit, credential, credulity, incredulous, creed, incredible
commun to share commune, community, communism, communicable, communication, commonality, incommunicado
cycl circle, wheel bicycle, cyclical, cycle, encliclical, motorcycle, tricycle, cyclone
de from, down, away detach, deploy, derange, deodorize, devoid, deflate, degenerate, deice, descend, derail, depress, depart, decompose, destruction
dei, div God, god divinity, divine, deity, divination, deify, deism
demo people democracy, demagogue, epidemic, demographic
dia through, across, between diameter, diagonal, dialogue, dialect, dialectic, diagnosis, diachronic, diagram, diaphragm, dialysis, diarrhea
dict speak predict, verdict, malediction, dictionary, dictate, dictum, diction, indict, contradict
dis, dys, dif away, not, negative dismiss, differ, disallow, disperse, dissuade, disconnect, dysfunction, disproportion, disrespect, distemper, distaste, disarray, dyslexia
duc, duct to lead, pull produce, abduct, product, transducer, viaduct, aqueduct, induct, deduct, reduce, induce
dyn, dyna power dynamic, dynamometer, heterodyne, dynamite, dynamo, dynasty
ecto outside, external ectomorph, ectoderm, ectoplasm, ectopic, ectothermal
endo inside, within endotoxin, endoscope, endogenous
equi equal equidistant, equilateral, equilibrium, equinox, equitable, equation, equator
e, ex out, away, from emit, expulsion, exhale, exit, express, exclusive, enervate, exceed, explosion
exter, extra outside of external, extrinsic, exterior, extraordinary, extrabiblical, extracurricular, extrapolate, extraneous, exterminator, extract, extradite, extraterrestrial, extrasensory, extravagant, extreme
flu, flux flow effluence, influence, effluvium, fluctuate, confluence, reflux, influx
flect, flex to bend flexible, reflection, deflect, circumflex, inflection, reflex
graph, gram to write polygraph, grammar, biography, graphite, telegram, autograph, lithograph, historiography, graphic, electrocardiogram, monogram
hetero other heterodox, heterogeneous, he terose…xual, heterodyne
homo same homogenized, hom ose…xual, homonym, homophone
hyper over, above hyperactive, hypertensive, hyperbolic, hypersensitive, hyperventilate, hyperkinetic, hyperlink, hypertext, hypersonic, hypertrophy
hypo below, less than hypotension, hypodermic, hypoglycemia, hypoallergenic, hypothermia, hypothesis
in, im not inviolate, innocuous, intractable, innocent, impregnable, impossible
infra beneath infrared, infrastructure, infrasonic
inter, intro between international, intercept, intermission, interoffice, internal, intermittent, introvert, introduce
intra within, into intranet, intracranial, intravenous, intramural, intramuscular, intraocular
jac, ject to throw reject, eject, project, trajectory, interject, dejected, inject, ejaculate
log, logo, loc. loq word, speech, speak monologue, dialogue, locution, colloquial, elocution, soliloquy, ventriloquist, apology, doxology, epilogue, logic, eulogy, loquacious
mal bad, badly malformation, maladjusted, dismal, malady, malcontent, malfeasance, maleficent, malevolent, malice, malaria, malfunction, malignant
mega great, million megaphone, megalomaniac, megabyte, megalopolis
meso middle mesomorph, mesoamerica, mesosphere
meta beyond, change metaphor, metamorphosis, metabolism, metahistorical, metainformation, metacognitive
meter measure perimeter, micrometer, ammeter, multimeter, altimeter, geometry, kilometer
micro small microscope, microprocessor, microfiche, micrometer, micrograph
mis bad, badly misinform, misinterpret, mispronounce, misnomer, mistake, misogynist, mistrial, misadventure, misanthrope, misread
mit, miss to send transmit, permit, missile, missionary, remit, admit, missive, mission
morph shape polymorphic, morpheme, amorphous, metamorphosis, morphology, morphing
multi many multitude, multipartite, multiply, multipurpose, multicolored, multimedia, multinational
neo new neologism, neonate, neoclassic, neophyte
non not nonferrous, nonabrasive, nondescript, nonfat, nonfiction, nonprofit, nonsense, nonentity
omni all omnipotent, omnivorous, omniscient, omnibus, omnirange, omnipresent
pan all, whole, general, completely pantheism, pandemic, panacea, panoply, pan-American, panchromatic, pandemonium, panorama
para beside paraprofessional, paramedic, paraphrase, parachute, paralegal, parallel, comparison
per through, intensive permit, perspire, perforate, persuade, perceive, perfect, permit, perform
peri around periscope, perimeter, perigee, periodontal
phon sound telephone, phonics, phonograph, phonetic, homophone, microphone
phot light photograph, photosynthesis, photon
poly many polytheist, polygon, polygamy, polymorphous
port to carry porter, portable, report, transportation, deport, import, export
re back, again report, realign, retract, revise, regain, reflect, rename, restate, recombine, recalculate, redo
retro backwards retrorocket, retrospect, retrogression, retroactive
sanct holy sanctify, sanctuary, sanction, sanctimonious, sacrosanct
scrib, script to write inscription, prescribe, proscribe, manuscript, conscript, scribble, scribe
sect, sec cut intersect, transect, dissect, secant, section
semi half semifinal, semiconscious, semiannual, semimonthly, semicircle
spect to look inspect, spectator, circumspect, retrospect, prospect, spectacle
sub under, below submerge, submarine, substandard, subnormal, subvert, subdivision, submersible, submit
super, supra above superior, suprarenal, superscript, supernatural, supercede, superficial, superhero, superimpose
syn together synthesis, synchronous, syndicate, synergy, snyopsis, syncretism
tele distance, from afar television, telephone, telegraph, telemetry, telepathy
theo, the God theology, theist, polytheist, pantheism, atheist, monotheist, theophany
therm, thermo heat thermal, thermometer, thermocouple, thermodynamic, thermoelectric
tract to drag, draw attract, tractor, traction, extract, retract, protract, detract, subtract, contract, intractable
trans across transoceanic, transmit, transport, transducer, transit, intransitive
un not uncooked, unharmed, unintended, unhappy, unenlightened, unremarkable
veh, vect, vey to carry vector, vehicle, convection, vehement, convey, conveyance, conveyor
vert, vers to turn convert, revert, advertise, versatile, vertigo, invert, reversion, extravert, introvert
ven, vent to come convention, prevent, intervention, convent, Advent, invent, inventory
verm worm vermin, vermicelli, vermiculite, vermicide, vermiform, vermilion
vita life vital, vitality, vitamins, revitalize
vol to will benevolent, volition, voluntary, malevolent
vita life vital, vitality, vitamins, revitalize
agon to struggle agony, protagonist, antagonist, agony, agonize,
alg pain neuralgia, analgesic, nostalgic,
alter other alternative, alternator, alteration, altercation,  alternate,
am friend amiable, amorous, amity, enamored, paramour, amicable
ambi both ambidextrous, ambivalent, ambiguous, ambient
anim alive animated, animal, inanimate, animator, anime, animation, reanimate
anthrop mankind anthropology, anthropomorphic,  philanthrophy, misanthranthropology, anthropomorphic,  philanthrophy, misanthropy
eu good, well euphoria, eulogy, euphemism, eugenics, eucalyptus, eukaryote, eurythmics, euthanasia
fore before, front forecast, forefather, foretaste, forehead, foreman, foreboding, forecastle, forearm, forebear, foreclose, foredoom, forego, forefoot, foreground, forehand, foreknowledge, foremost, foreordain, forerunner, foresee, foreshoren, foretell
ortho straight orthodontics, orthodox, orthopedic, orthoscopic, orthostatic
post after postscript, postconsumer, postdoctoral, posterior, postimpact, postfeminism, postgraduate, posthumous, postimpressionism, postlude, postmodernism, postpone, postproduction
pre before, in front of prefix, predict, prelude, predetermined, preamplifier, predestination, prebiotic, preclude, predate, predisposed, preempt, preference, prefigure, prefrontal, preheat, prehistory, presell, presumptuous, prevent, previous, pretext, pretentious, pretend
pro forward propel, proceed, produce, promote, project, proclaim, procession, profess, proffer, professor, proficient, profile, profound, profuse, progenitor, progress, prolapse, prolegomenon, prolific, prologue, prolong, pronation, pronounce, propellant, prophesy, prophecy, proponent, prorate, proscribe, prosecute, prospect, protect, protest, provide, provoke
proto first, earliest prototype, protoplasm, protohistory, protocol, protogalaxy, proton, prototypical, protozoa
quasi approximately, resembling, to some degree quasiperiodical, quasiparticle, quasi-governmental, quasi-scientific, quasi-judicial, quasi-stellar, quasi-public
ultra beyond, extremely ultraviolet, ultrasonic, ultramarine, ultrafine, ultrasensitive, ultrawide, ultrapure, ultraquiet
under beneath, below, too little undercoat, underwear, underestimate, underbid, underexpose, undercut, underclassmen, undernourished, underground, undersized, underhand, underlay, undermine, underneath,  underpass, underpowered, underline, understand, undertake, undertone, undertow, undervalue, underwrite

 

Suffixes

Suffix Meaning Examples
able, ible able to be, capable of being pourable, drinkable, readable, washable, curable, visible, flexible, collectible
ance, ancy state of, process of performance, reliance, defiance, radiance, acceptance, ascendancy, discrepancy, infancy
ator one who does [the verb] terminator, culminator, agitator, instigator, generator, incubator, accelerator, invigorator, elevator
dom condition, office, state kingdom, freedom, wisdom, sheikdom, fiefdom, sheikdom
ee one who receives payee, mortgagee, employee, appointee, abductee, examinee, referee, refugee
er, or one who does [the verb] driver, hiker, reader, manager, polisher, speaker, counselor, author, creator, director, sculptor
ful filled with frightful, delightful, wonderful, cupful, wakeful, bashful, bountiful, beautiful, cheerful, colorful, dreadful, fateful
ify to make into purify, deify, simplify, clarify, petrify, reify, exemplify, pacify
ification process of making into purification, deification, simplifiction, clarification, petrification
ish the nature of, resembling Cornish, Irish, bookish, freakish, foolish, boorish, selfish, sluggish, priggish
ism doctrine, system, characteristic quality capitalism, heroism, optimism, skepticism, realism, patriotism, communism, idealism, conservatism
ist one who performs; an adherent of an ism tympanist, cellist, idealist, communist, realist, moralist, pharamacist, pragmatist
ize to make into rationalize, normalize, realize, capitalize, sterilize, dramatize, utilize, colorize
ization the process of making into rationalization, normalization, realization, capitalization, dramatization
less without, lacking loveless, fearless, worthless, nameless, baseless, bottomless, effortless, friendless, noiseless, harmless

 

۶ روش ساخت شماره مجازی رایگان برای تلگرام ، اینستاگرام ، واتساپ و..

استاندارد

Virtual number

 

همانطور که می دانید هنگام ثبت نام  و وارد شدن در شبکه های اجتماعی مانند تلگرام ، اینستاگرام ، واتساپ، ، اسنپ چت و غیره شما باید شماره تلفن همراه خود را وارد کنید ، حالا کاربرانی هستند که دوست ندارند از شماره اصلی خود استفاده کنند و یا علاقه دارند که در کنار شماره اصلی چندین اکانت مختلف دیگر نیز داشته باشند، برای این کار خریدن سیم کارت های متنوع به صرفه نیست به همین خاطر روش مرقون به صرفه استفاده از شماره های مجازی رایگان است. امروز در پاسارگادی قصد داریم در مورد روش های ساخت شماره های مجازی رایگان صحبت کنیم.

دریافت شماره مجازی رایگان اینستاگرام ، تلگرام ، واتساپ و.. برای کاربران ایرانی

Make a free virtual number phone for submit in Instagram , WhatsApp , Telegram …

برای ایجاد حساب کاربری در اپلیکیشن های تلگرام، واتساپ و دیگر شبکه های اجتماعی، شخص باید یک شماره تلفن غیر تکراری را به عنوان شناسه خود استفاده کند و از طریق آن، هویت خود را برای این اپلیکیشن ها احراز کند. در صورتی که در لیست مخاطبان تلفن خود، شماره دوستان و آشنایان خود را ذخیره کرده اید برنامه هایی مانند تلگرام به صورت خودکار شماره این افراد را به لیست کاربران تلگرام اضافه می کند.

در این حالت این افراد می توانند شماره شما را مشاهده کنند به همین علت برخی از کاربران ترجیح می دهند که حریم خصوصی خود را حفظ کنند و شماره تلفن خود را در این شبکه های اجتماعی ثبت نکنند به همین علت از شماره های مجازی استفاده می کنند. در صورتی که می خواهید از مخاطبانتان بکاپ بگیرید پست قبلی انزل وب که در مورد کپی ، خروجی و وارد کردن گروهی شماره مخاطبین تلگرام از گوشی و فایل اکسل است را مطالعه بفرمایید. یکی از راه های ایجاد شماره های مجازی رایگان آمریکا ، روسیه و.. استفاده از اپلیکیشن هایی مانند Talk2 , Smartcell و ESIAtallk است. نحوه کار این برنامه های به این صورت است که این برنامه ها تعداد نسبتا زیادی شماره تلفن همراه در اختیار خود دارند و آنها را به صورت اشتراکی به کاربران خود اختصاص می‌دهند. دریافت تماس و پیامک در اغلب این نرم‌افزارها رایگان است و برخی افراد از این قابلیت برای ایجاد حساب کاربری در تلگرام، واتساپ، اینستاگرام و… استفاده می‌کنند.

استفاده از این نرم‌افزارهای ساخت شماره مجازی، نه تنها حریم خصوصی کاربر را حفظ نمی‌کند، بلکه اجازه دسترسی به حساب تلگرام، اینستاگرام، واتساپ و… را به هزاران نفر دیگر هم می‌دهد. دلیل این اتفاق این است که تعداد شماره‌هایی که این برنامه‌ها ارائه می دهند از تعداد کاربران کمتر است و قطعا ظرف مدت کوتاهی، شخص دیگری به همان شماره‌ای که چندی پیش شما از آن استفاده کردید، دسترسی پیدا خواهد کرد.
این افراد هم می‌توانند از نرم‌افزارهای مذکور استفاده کرده، کد فعال‌ سازی تلگرام، اینستاگرام، واتساپ و… را دریافت کنند و وارد حساب کاربری مرتبط با آن شماره شوند. در نهایت، تلگرام به دلیل امنیت فوق العاده ای که دارد، شماره هایی که به طور مکرر در دستگاه های متعدد استفاده می شوند را می بندد و دیگر اجازه استفاده از این شماره مجازی را به شما نمی دهد. پس در نظر داشته باشید که حساب‌های کاربری که با این شماره‌ها ایجاد شوند، احتمالا به زودی هم هک می‌شوند و هم از کار خواهند افتاد.

آموزش ساخت شماره مجازی تلگرام رایگان با برنامه Talk2

برنامه Talk2 یکی از محبوب‌ ترین اپلیکیشن‌ های ساخت شماره مجازی تلگرام است که نسبت به برنامه‌ های دیگر عملکرد بهتری داشته و تقریباً در تمام وب‌ سایت‌ها و شبکه‌ های اجتماعی مثل اینستاگرام و.. نیز قابل استفاده است.

Talk2

برای استفاده از برنامه تالک ۲ شما باید یک شماره تلفن همراه داشته باشید که بعد از ثبت نام برای شماره مجازی، کد فعال سازی به این شماره ارسال می شود. بعد از اینکه اکانت شما تایید شد یک شماره مجازی فلیپین به شما اختصاص داده می شود. این شماره مجازی با ۶۳+ شروع خواهد شد.

free-virtual-phone-number-for-whatsapp-telegram-instagram-and-other

ساخت شماره مجازی رایگان برای اینستاگرام و.. با برنامه Smart Call

نحوه استفاده از برنامه Smart Call مشابه Talk2 است که به شما یک شماره مجازی اندونزی با پیش شماره ۶۲+ می دهد. با وارد شدن به اپلیکیشن Smart Call باید شماره تلفن همراه خود را وارد کنید پس از وارد کردن شماره کد فعال سازی برای شما ارسال می شود که با وارد کردن این کد فعال سازی داخل برنامه شماره مجازی شما ساخته می شود. مانند شماره های واقعی شما می توانید از این شماره مجازی در تلگرام، واتساپ، اینستاگرام و دیگر شبکه های اجتماعی استفاده کنید. برای جلوگیری از هک شد اینستاگرامتان پیشنهاد می کنیم پست هک کردن تلگرام ، اینستاگرام و.. شما و دیگران چگونه انجام میشود ؟ روش های مقابله چیست؟ را مطالعه بفرمایید.

free smart-call

دریافت شماره مجازی آنلاین برای تلگرام ، اینستاگرام و..

ESIAtalk یکی دیگر از اپلیکیشن های ساخت شماره مجازی اندونزی با پیش شماره ۶۲+ است. ثبت نام در این برنامه مشابه برنامه‌های قبل بوده و در انتها یک شماره‌ مجازی رایگان در اختیار شما قرار می‌ گیرد. توجه داسته باشید بخش دریافت تماس ESIAtalk نیز برای برخی گوشی‌ها غیر فعال است؛ با این حال بخش اصلی، یعنی صندوق ورودی (Inbox) آن بدون هیچ مشکلی آماده کار خواهد بود و می‌توانید از آن استفاده کنید.

free Esia-talk-horz

ساخت شماره مجازی از آمریکا یا سریلانکا توسط Virtual SIM

Virtual SIM اپلیکیشن دیگری است که با استفاده از آن می توانید شماره های مجازی از آمریکا یا سریلانکا با پیش شماره ۱۵۱+ بسازید. برای ساخت شماره مجازی هم می توانید از شماره تلفن همراه خود استفاده کنید و هم اینکه می توانید از ایمیل تان استفاده کنید. پس از ساخت شماره مجازی به شما تاریخ انقضا نمایش داده می شود که این تاریخ به این معنا است که شما به مدت تعداد محدودی از روز می توانید از شماره مجازی استفاده کنید و بعد از این تاریخ شماره مجازی شما باز پس گرفته می شود.

 

free virtual-sim

 

ساخت شماره مجازی رایگان با برنامه TextNow

برای ساخت شماره مجازی رایگان توسط برنامه Textnow ابتدا برنامه را دانلود کنید و با استفاده از اکانت فیس بوک خود مرحله ثبت نام برای شماره مجازی را طی کنید. در مرحله بعد اگر از شما Area cod خواسته شد کدهایی مانند ۹۸۸ یا ۸۶۵ را وارد کنید و به مرحله بعد بروید. اکنون در بخش Profile برنامه می توانید شماره مجازی خود را مشاهده کنید

 

free textnow

دریافت شماره موبایل مجازی رایگان با Next plus

برای دریافت شماره مجازی ابتدا برنامه Next plus را دانلود و سپس اجرا کنید. در صفحه ای که پیش روی شما است گزینه sign up را انتخاب کنید. اطلاعات شخصی خود را اعم از نام، نام خانوادگی، سال تولد، جنسیت و ایمیل خود را وارد کنید و گزینه Next را انتخاب کنید. پس از ورود در گوشه سمت راست قسمت بالا روی سه خط (تنظیمات) کلیک کنید و گزینه Tap to get your free Next plus number را انتخاب کنید. حالا شهر و کد مورد نظر خودتان را انتخاب کنید و گزینه ی Get A Custom Number را تپ کنید تا شماره مجازی خود را دریافت کنید.

 

free nextplus

 

۶ درمان قطعی با نور خورشید

Sunlight,Benefits of Sunlight
استاندارد

اگرچه فصل پاییز همراه با مایل شدن نور خورشید است، اما شما هنوز هم می توانید در ساعات اوج تابش به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه به طور محافظت شده در معرض آفتاب قرار بگیرید و از مزایای سلامتی آن بهره ببرید.

 

Sunlight,Benefits of Sunlight

بهره مندی از نور خورشید تنها به معنای جذب موثر ویتامین دی در بدن نیست. شما با قرار گیری در معرض آفتاب از ۶ راه می‌توانید به افزایش سلامت خود کمک کنید:

کاهش فشار خون: پزشکان به تازگی فایده دیگر نور خورشید را کشف کرده‌ و دریافته ‌اند که اشعه فرابنفش خورشیدی باعث آزادشدن ترکیبی به نام «نیتریک اکسید» می ‌شود و این ترکیب فشارخون را پایین می‌ آورد. به بیان دیگر نور خورشید به کاهش فشارخون و کاهش خطر حمله قلبی و مغزی کمک می ‌کند و حتی می ‌تواند باعث افزایش طول عمر شود.

رهایی از استرس: استرس و اضطراب از جمله عواملی است که با تابش خورشید کاهش پیدا می کند. استرس هایی که در شرایط سخت مانند داشتن مشاغل سخت و غیره بر فرد تحمیل می شود، با شروع فصل گرما و افزایش نور خورشید به میزان زیادی کاهش پیدا می کند. در نتیجه اگر خودتان را تحت استرس و فشارهای روحی شدید می بینید، هر روز در نور خورشید قدم بزنید. قرار گیری در معرض نور خورشید منجر به افزایش تولید سروتونین یا همان هورمونی می شود که با افزایش خلق و خو در ارتباط است.

خواب بهتر: نور خورشید در اولین ساعات روز برای حصول اطمینان از داشتن خواب شبانه خوب مهم است. سروتونین تولید شده ناشی از نور خورشید علاوه بر تنظیم خلق و خو، به تنظیم خواب شبانه نیز کمک می کند. علاوه بر این ملاتونین که هورمون تنظیم کننده چرخه خواب و بیداری است، به سطوح مناسب سروتونین متکی است.

انرژی بیشتر: قرار گیری در معرض نور آفتاب یک نوع ورزش است، یعنی میزان اکسیژن خون را افزایش می دهد و به نوبه خود می‌تواند منجر به افزایش استقامت و رشد عضلانی و افزایش انرژی شود. از ورزش در هوای خنک نترسید و به محض این که حتی در فصول سرد شاهد تابش خورشید بودید، انجام ورزش در هوای آزاد را فراموش نکنید.

افزایش ویتامین دی بدن: ویتامین دی نقش موثری در متابولیسم کلسیم و فسفر و سلامت استخوان ها بر عهده دارد. اما برای اینکه این ویتامین به خوبی به وظایف خود عمل کند، باید ویتامین دی مصرفی و ویتامین دی که در بدن تولید می شود، متناسب باشد. در این صورت است که نقش نور آفتاب که باعث تولید ویتامین دی در بدن می شود، اهمیت بیشتری پیدا می کند. پزشکان توصیه می کنند که روزانه بین ده تا پانزده دقیقه در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرید تا با پوستتان در تماس باشد. این کار به نفع اسکلت بدن تان خواهد بود و برای افرادی که دچار پوکی استخوان هستند، مفید است.

پیشگیری از آرتریت: نتایج بررسی هایی که در سال ۲۰۱۳ در آلمان انجام شده است نشان می دهد افرادی که به میزان زیاد از داروهای کورتون استفاده کرده اند بیشتر با کمبود ویتامین دی و عواقب آن مانند پوکی استخوان و آرتریت مواجه می شوند. بنابراین افرادی که با این مشکلات مواجه هستند، علاوه بر مصرف دارو لازم است به میزان لازم در معرض نور خورشید نیز باشند.

خواص کامل خرما

Date
استاندارد
Date

خواص خرما

تاریخچه خرما

خرما با نام علمی Phoenix dactylifera گیاهی تک‌ لپه‌ای و گرمسیری جزو تیره نخل‌ها است که میوه‌اش خوراکی و دارای هسته‌ای سخت و پوست نازک و طعم شیرین که به شکل خوشه‌ای بزرگ از شاخه آویزان می‌گردد و برگهای آن بزرگ است. ارتفاع نخل به ۱۰ تا ۲۰ متر یا بیشتر می‌رسد. به میوهٔ نرسیده خرما، «خارَک» یا «خرک» یا کنگ (و در زبان عربی، «حبابوک») گفته می‌شود. رطب مرحله قبل از رسیدگی کامل خرماست که رطوبت بیشتر و قند کمتری نسبت به خرمای کاملاً رسیده دارد.

میوه خرما جزو میوه‌ های سته می‌باشد یعنی تمام قسمت بریکاری آن گوشتی و محتوی مواد غذایی است. خرما از دورانِ باستان در رژیم غذایی انسان وجود داشته است و یکی از قدیمی‌ترین میوه‌های کشت شده توسط انسان بوده است.درخت خرما در نواحی گرمسیری و نیمه‌گرمسیری، از جمله ایران پرورش می‌یابد. با اینکه خاستگاه آن را میانرودان، عربستان و شمال آفریقا ذکر می‌کنند ولی بررسی‌های علمی، آن را به گونه‌ای به نام علمی P.H. Sivestris که در هندوستان می‌روید نسبت می‌دهند. باستان شناسان احداث نخلستان‌ها را به پنج هزار سال پیش نسبت داده‌اند زیرا نامی از آن بر لوحه‌های گلی ۵۰ سده پیش یافته‌اند.

در ایران نخل و خرما از دوران باستان و پیش از هخامنشی کشت می‌شده. در ادبیات ساسانی از جمله در کتاب بندهشن از نخل یاد شده‌است. منابع چینی از ایران (در زبان ایشان بوسی، تلفظ چینی پارسی) به عنوان سرزمین نخل خرما که در نزدشان به نام عناب پارسی و عناب هزارساله مشهور بوده، یاد کرده‌اند. در پایان سده نهم میلادی، نخل خرما را از ایران به چین برده و در آنجا کشت کرده‌اند. در میان کشورهای اروپایی اسپانیا پیشینه بیشتری در کشت خرما دارد.
از برگ و شاخه درخت خرما سبد و زیرانداز تهیه می‌کنند. از هسته آن نان و از میوه خرما شراب و عسل. مردم صحرا هسته درخت خرما را آرد کرده و از آن نان می‌پزند یا در این هسته را بو داده و از آن به‌عنوان قهوه استفاده می‌کنند زیرا دم کرده آن بسیار مطبوع است و یا حتی این در را در آب برای چند روز خیس کرده و به‌عنوان غذای مقوی به شتر های خود می‌دهند.

date palm

خواص خرما برای تقویت حافظه

مصرف خرما به عنوان یی جایگزین برای غذاهای حاوی قند بسیار توصیه می شود زیرا خرما به دلیل داشتن قند طبیعی به راحتی بر روی حافظه کوتاه مدت مغز تاثیر می‌گذارد و قند نیز خورای مغز است و وقتی این خورای فراهم شود فعالیت خود را به خوبی انجام می‌دهد. بهترین توصیه به دانش آموزان در زمان امتحانات این است یه شب قبل غذاهای آرام بخش مثل سوپ جو بخورند تا ‌آرامش داشته باشند همچنین کاهو، دوغ و ماست نیز به عنوان غذاهای آرام بخش توصیه می‌شود.


خواص خرما در درمان پوسیدگی دندان

مصرف خرما به عنوان یک ماده غذایی، به دلیل اثرات بازدارنده در رشد باکتری عامل پوسیدگی دندان، در پیشگیری از بروز این عارضه موثر است.این تحقیق با هدف تعیین تاثیر عصاره خرما بر رشد باکتری استرپتوکوک میوتانس که عامل اصلی پوسیدگی دندان می باشد، توسط دکتر اشرف سیدی، متخصص پروتزهای دندانی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و جمعی از همکارانش انجام شده است.پوسیدگی دندان شایع‌ترین عفونت باکتریایی در انسان است که اصلی‌ترین عامل شروع‌کننده آن، استرپتوکوک میوتانس می‌باشد. نتایج تحقیقات قبلی نشان می داد که بعضی از مواد غذایی می‌توانند با جلوگیری از رشد استرپتوکوک میوتانس، مانع از ایجاد پوسیدگی دندان شوند.در این مطالعه اثر خرما بر رشد استرپتوکوک میوتانس در محیط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این پژوهش پس از کشت استرپتوکوک میوتانس، محیط‌های کشت حاوی خرما با استفاده از میوه، شیره و عصاره خرما با غلظت‌های مختلف تهیه گردید و میکروب استرپتوکوک میوتانس در این محیط‌ها کشت داده شد. یافته‌ها حاکی از آن است که پس از ۲۴ ساعت، استرپتوکوک میوتانس در محیط‌های با غلظت کم خرما رشد اندکی داشت، ولی با افزایش غلظت خرما میکروارگانیسم‌ها قادر به رشد در محیط کشت نبودند.نتایج نشان می‌دهد با توجه به نقش باز دارندگی خرما از رشد استرپتوکوک میوتانس می‌توان خرما را به عنوان یک ماده غذایی پیشگیری کننده از ایجاد پوسیدگی معرفی کرد.


خواص خرما برای درمان بیماری های اعصاب

پتاسیم در این میوه به میزان قابل توجهی موجود است که برای جلوگیری از پرفشاری خون و برای کار صحیح عضلات و اعصاب ضروری است که به هم خوردن آن در بدن، بسیار خطرناک است. علاوه بر آن، خرما حاوی میزان قابل توجهی منیزیم است که برای اعصاب و عضلات ضروری است.


خواص خرما و خون سازی

خرما مقدار قابل توجهی فولات یا همان اسیدفولیک به بدن می رساند که برای خون رسانی برای بدن لازم است و زنان هنگام بارداری مجبور می شوند، علاوه بر دریافت فولات از طریق غذا، قرص آن را نیز مصرف کنند.فولات به عنوان ماده خون ساز در خرما موجود است، هر چند که مقدار آهن خرما آن چنان زیاد نیست، اما برای خون سازی، بدن احتیاج به سه ماده مغذی فولات، آهن و ویتامین ۱۲ B دارد که در غذاهای حیوانی یافت می شوند، بنابراین برای این منظور باید از غذاهای متنوع استفاده کرد.ویتامین C یکی دیگر از مواد مغذی خرما است که این ویتامین برای جلوگیری از بیماری های خطرناک خونریزی دهنده یا همان اسکوربوت لازم است و باید بدن هر فرد در طول روز، ۶۰ میلی گرم ویتامین C دریافت کند که تقریباً در هر ۱۰۰ گرم خرما ۱۴ میلی گرم ویتامین C موجود است.


فواید خرما و مقابله با کمبود وزن

خرما بخشی از رژیم غذایی سالم است، چرا که قند، چربی، پروتئین و انواع ویتامین های ضروری در آن موجود است، بنابراین این ماده غذایی در مقابله با کمبود وزن کمک مؤثری است. مصرف خرما با شیر و ماست توصیه می‌شود و جلوی گرسنگی و تشنگی را می‌گیرد.


خاصیت خرما برای تقویت قلب

ثابت شده است، خرمایی که شب در آب خیس شده و صبح مصرف شود برای قلب های ضعیف مفید است، اگر این کار را دو بار در هفته انجام دهید به تقویت قلب خود کمک کرده اید.

 

Date property

نگاهی به دیگر خواص خرما :

#خرما برای کاهش چربی‌های خون موثر است.

#استفاده از خرما ۲ تا ۳ عدد می‌تواند به عنوان جانشین میوه باشد همچنین می‌توان برای تهیه کیک و شیرینی از خرما استفاده کرد که ضرر کمتری نسبت به شیرین‌های معمولی خواهد داشت.

#سعی کنید به جای قند و شکر از خرما برای نوشیدن چای استفاده کنید.

# فسفری که در خرما وجود دارد باعث سر زنده نگاه داشتن سلول های عصبی می شود.

# طبق بررسی ها، مصرف خرمای له شده که به مدت ۲۴ ساعت خیس خورده باشد برای قلب موثر است.

# برای رفع خشونت و نرم کردن سینه ۵۰ گرم خرما در ۱۰۰۰ گرم آب جوشانده صاف نموده روزی ۲ تا ۳ استکان بخورید. البته این برای افراد سرد مزاج بسیار خوب است.

# برای تقویت کلیه از شربت فوق استفاده کنید.

# کسانی که درد کمر یا درد مفاصل دارند می توانند از شربت خرما که در شماره ۲ آمده است استفاده کنند.

# اگر خرما با شنبلیله خورده شود جهت سنگ مثانه مفید است.

# برای تقویت نیروی جسمانی خرما را در شیر تازه خیس کرده کمی دارچین بزنید و صبح به عنوان صبحانه بخورید و سپس کمی شیر بالای آن میل کنید. البته برای گرم مزاجان زیاد خوب نیست.

# کسانی که می خواهند سنگ مثانه شان خرد شود از دمکرده آن استفاده کنند (دمکرده هسته خرما) و دمکرده آن بسیار قابض است و کسانی که یبوست دارند سعی کنند در هنگام استفاده از دمکرده خرما از غذاهای ساده و ملین استفاده کنند.

# به خاطر وجود ویتامین B در خرما میوه خوبی برای تعادل اعصاب و نیز باعث رشد است.

# برای کمبود آهن بسیار مفید است.

#در آشپزی و شیرینی‌پزی نیز به جای شکر می‌توانید از خرما استفاده کنید.

#ورزشکاران به علت فعالیت زیاد، می‌توانند از عصرانه‌ای مقوی که با خرما باشد استفاده کنند.

#با مصرف خرما می‌توان احتمال ابتلا به پوسیدگی دندان را کاهش داد. عصاره خرما با جلوگیری از رشد میکروب عامل پوسیدگی دندان، احتمال ابتلا به این عارضه را کاهش می‌دهد.

# خرما دارای قند زیادی است. در واقع حدود۷۰ درصد آن را کربوهیدرات تشکیل می‌دهد، ۲۵ درصد قند آن ساکاروز و ۵۰ درصد آن گلوکز است.

#فیبر موجود در خرما برای بهبود عملکرد سیستم گوارش و هضم و دفع مواد غذایی مفید است.

#کسانی که بیماری قند دارند باید کمتر از این میوه استفاده کنند.

#برای خواب راحت و با آرامش می‌توانید قبل از خواب یک عدد خرما و یک لیوان شیر گرم میل کنید.

# مصرف منظم خرما، به رشد باکتری مفید در روده ها کمک می کند.

# خرما برای درمان سرطان معده مفید است.

#خاصیت رونده آن برای بیماران یبوستی مفید است.

# پتاسیم موجود در این میوه برای مهارکردن اسهال موثر است.

# این میوه ضمن تاثیر مقوی، ارزش دارویی نیز دارد.

# خرما که میزان قند خون بدن را کنترل می کند، به بیماران دیابتی توصیه می شود.

# گنجاندن خرما به رژیم غذایی روزانه، مشکل کاهش وزن را از بین می برد.

#خرما دارای خواص درمانی فراوانی است که درمان اسهال و اختلالات روده‌ای ازجمله خواص آن است.

#خرما ها میوه‌هایی شیرین هستند که در در بسیاری از غذاها و شیرینی‌جات بکار می‌روند.

#این میوه علاوه بر طعم خوب و ارزش غذایی بالا، دارای خواص دارویی فراوانی نیز است.

#خرما،‌ طبیعتی ملین دارد، به این معنا که برای رفع یبوست و درمان آن کاربرد دارد.

برای اینکار، ‌خرما را شب قبل در آب ولرم خیس کنید و صبح روز بعد آبی که خرما در آن خیس خورده را میل کنید و برای یبوست‌های مزمن این کار را چندین مرتبه تکرار کنید، قطعا یبوست درمان خواهد شد.

#خرما دارای نیکوتین فراوان است و بدین ترتیب می‌تواند در درمان اختلالات روده‌ای مفید باشد.

# مصرف منظم و توصیه شده خرماهای رسیده، در رژیم غذایی، به کنترل درد و ناراحتی‌های ناشی از سرطان شکمی کمک می‌کند.

#خرما، داروی طبیعی محرک جنسی است. مصرف منظم خرما همراه با شیر بز، عسل و پودر هل به بهبود ضعف جنسی و نیز نازایی کمک می‌کند.

#خرمای رسیده خواص سبزیجات-خواص میوه ها سبزیجات و سلامت – خوبی از پتاسیم است و پتاسیم به عنوان دارو، می‌تواند اسهال را کنترل کند.

# افرادی که دارای اختلالات روده‌ای مزمن هستند با مصرف منظم خرما، می‌توانند به رشد باکتری‌های مفید در روده کمک کنند و دارای سیستم هاضمه سالمی شوند.

#آهن موجود در خرما در پیشگیری از بروز بیماری فقر آهن موثر است.

#سرشار از انواع ویتامین‌ها و مواد مغذی مورد نیاز بدن است.

#مصرف خرما، بیماری‌های قلبی-عروقی را نیز بهبود می‌بخشد.

# مصرف خرما، درمان موثری برای ناراحتی های روده ای به حساب می آید.

#خرما دارای مقدار قابل توجهی ویتامین A و بتاکاروتن است ، ویتامین A موجود درخرما از بروز بیماری‌های عفونی پیشگیری می‌کند.

# مصرف مرتب خرما ناراحتی های روده ای را رفع می کند، سوزش سردل را از بین می برد. مصرف خرما پس از وعده غذایی مشکل اسیدیته را کنترل می کند.

# این میوه به طور طبیعی سیستم دفاعی بدن را تقویت می کند.

The Benefits Of Dates

ارزش غذایی ۱۰۰ گرم خرما :

۱۶۳ کیلو کالری انرژی

۹/۰ گرم پروتئین

۳/۰ گرم چربی

۳۸ گرم گلوسید

۳۰ میلی گرم فسفر

۳/۱ میلی گرم آهن

۵۱ میلی گرم کلسیم

۱۰ میلی گرم ویتامین


مضرات خرما :

نباید در مصرف خرما زیاده روی کرد، چرا که مصرف بسیار بالای آن موجب آسیب به کبد و طهال، افزایش فشارخون، جوش دهان و پوسیدگی دندان ها می شود. در خوردن آن افراط نکنید، چرا که دارای قند زیادی است در این صورت آنهایی که لوزالمعده حساس دارند یا آنهایی که بیماری قند در خانواده آنها وجود دارد باید کمتر از این میوه استفاده کنند.

Use date

چه افرادی باید در خوردن خرما احتیاط کنند :

۱-خوردن خرما برای دیابتی‌ ها، افراد مبتلا به سندرم متابولیک، بیماری‌ های قلبی و عروقی و تبخال زیاد توصیه نمی‌شود. خرما یکی از میوه‌هایی است که در رژیم غذایی هر فردی باید قرار بگیرد زیرا قند موجود در آن انرژی رسانی می‌کند. وی افزود: روزانه ۲ عدد خرمای متوسط برای دیابتی‌ها متناسب است و بیشتر از آن توصیه نمی‌شود. ساعدی خاطر نشان کرد: خرما برای دیابتی‌ ها، افراد مبتلا به سندرم متابولیک، بیماری‌های قلبی و عروقی و تبخال زیاد توصیه نمی‌شود.

۲-تبخال ویروسی است و خرما برای افراد مبتلا به عارضه تبخال مناسب نیست زیرا خرما قند خون را بالا می‌ برد و ویروس‌های تبخال در رشد خود از قند موجود در خرما استفاده می‌کنند.

اگزالات؛ عامل ایجاد درد و سنگ کلیه

Oxalate
استاندارد

اسفناج، توت فرنگی، لوبیا سبز، تمشک و یا کرفس از نظر ارزش تغذیه ای فراوان مورد تائید همگان هستند اما از طرفی این مواد غذایی دارای جنبه منفی نیز می باشند. این ها با همه ی اثرات مفیدی که در سلامتی دارند، به دلیل «اگزالات» می توانند سبب ایجاد سنگ کلیه و بروز درد در افراد شوند.

بخش تغذیه و آشپزی پاسارگادی
Oxalate

اگزالات، اسیدهای ارگانیکی می باشند که به طور طبیعی در گیاهان، حیوانات و انسان وجود دارد. بدن ما می تواند برخی از ترکیبات شیمیایی مانند ویتامین C را تبدیل به اگزالات نماید.

اثرات منفی اگزالات بر سلامتی

سنگ کلیه
اگزالات می تواند با چسبیدن به کلیه، سبب تشکیل رسوبات و کریستال های سوزنی شکل گردد. این کریستال های سوزنی شکل به مانند سوزن های بسیار نوک تیز می تواند خود را وارد بافت های بدن کرده و سبب بروز درد شدیدی در افراد گردند. در افراد بزرگسال، کلسیم و اگزالات می توانند 80% از سنگ کلیه را سبب شوند.
10 تا 15% از اگزالات موجود در ادرار افرادی که دارای سنگ اگزالات کلسیم می باشند، از اگزالات موجود در غذا تشکیل می شود و درصدی نیز توسط خود بدن تشکیل می شود. نه تنها اگزالات، بلکه پروتئین، کلسیم و آبی که افراد می خورند می تواند در تشکیل سنگ اگزالات موثر باشند.

درد
اگزالات هم چنین می تواند سبب بروز درد در برخی موارد از جمله دردهای لگنی، درد در ناحیه آلت تناسلی زنان، و برخی دردهای دیگر شود.

اثر پخت مواد غذایی بر اگزالات

هنگامی که غذاهای با اگزالات بالا می خورید مصرف کلسیم خود را افزایش دهید زیرا به کاهش سطح اگزالات در ادرار کمک می کند

پختن مواد غذایی، تأثیر زیادی بر میزان اگزالات موجود در آن ها ندارد. جوشاندن و یا در آب جوش فرو کردن برخی سبزیجات، حدود 10 تا 15% (حداکثر) از اگزالات آن ها را کاهش می دهد. بنابراین برای کم کردن میزان اگزالات سبزیجات، نیازی نیست که آن ها را بیش از اندازه بپزید زیرا در این صورت مواد مغذی آن ها از قبیل ویتامین ها و مواد معدنی که برای بدن مفیدند از بین خواهند رفت.

مواد غذایی حاوی اگزالات

* سبزیجات: سبزیجات برگ پهن و سبز مانند اسفناج، برگ چغندر، جعفری و کرفس و سایر سبزیجات مانند: کدو سبز، تره فرنگی، بامیه، و لوبیا سبز حاوی اگزالات می باشند.
* انواع مغزها: مغزهایی مانند: بادام زمینی، و بادام دارای اگزالات می باشند.
* انواع توت: بُلوبری، تمشک، توت فرنگی، و توت سیاه حاوی اگزالات هستند.
* انواع میوه ها: میوه هایی مانند: کیوی، انواع انگور، انجیر و آلو حاوی اگزالات می باشند.
* غلات:دانه سویا و محصولات حاصل از آن حاوی مقادیر زیادی اگزالات می باشد.
* سایر مواد:چای سیاه، شکلات، کاکائو، جوانه گندم، و سبوس گندم حاوی اگزالات هستند.

رژیم غذایی کم اگزالات برای کسانی که سنگ کلیه دارند

یک رژیم غذایی کم اگزالات برای کسانی که در معرض خطر بالای سنگ کلیه هستند ممکن است مفید باشد. با این حال، تحقیقات نشان می دهد که زمانی که شما غذاهای پر اگزالات می خورید بهتر است مصرف غذاهای غنی از کلسیم را افزایش دهید زیرا بدین روش اگزالات در رژیم غذایی کاهش می یابد؛ زیرا اگزالات و کلسیم قبل از کلیه ها با هم باند می شوند و سنگ کلیه با احتمال کمتر تشکیل می شود. در یک رژیم غذایی با اگزالات کم، شما باید اگزالات خود را به 40 تا 50 میلی گرم در هر روز محدود می کند. اگزالات در بسیاری از غذاها یافت می شود.

kidney stone

چه چیزی باعث ایجاد اگزالات می شود؟

* غذاهایی با ویتامین C بالا می تواند سطح اگزالات را در بدن افزایش دهد. ویتامین C تبدیل به اگزالات می شود. نشان داده شده است که سطوح بیش از 1000 میلی گرم ویتامین C در هر روز سطح اگزالات را افزایش می دهد. بدین ترتیب از مصرف دوز بالای مکمل های ویتامین C بیش از 2000 میلی گرم در روز اجتناب کنید.

* همچنین مصرف آنتی بیوتیک ها، یا داشتن سابقه بیماری های گوارشی، می تواند سطح اگزالات را در بدن افزایش دهد. باکتری های خوب در روده به خلاص شدن از شر اگزالات کمک می کند و هنگامی که سطح این باکتری ها پایین باشد مقدار بالاتری از اگزالات می تواند در بدن جذب شود.

راهکارهای کاهش اگزالات در بدن

* نوشیدن مایعات کافی در روز می تواند به تمیز کردن سنگ های کلیه و جلوگیری از تشکیل آن کمک کند. روزانه 8 تا 13 فنجان نوشیدنی بنوشید.

پختن مواد غذایی، تأثیر زیادی بر میزان اگزالات موجود در آن ها ندارد. جوشاندن و یا در آب جوش فرو کردن برخی سبزیجات، حدود 10 تا 15% (حداکثر) از اگزالات آن ها را کاهش می دهد

* کلسیم نیز مفید است کلسیم پایین می تواند مقدار اگزالاتی که به کلیه ها می رسد را افزایش دهد و خطر ابتلا به سنگ کلیه را افزایش می دهد. هنگامی که غذاهای با اگزالات بالا می خورید مصرف کلسیم خود را افزایش دهید زیرا به کاهش سطح اگزالات در ادرار کمک می کند. غذاهای با کلسیم بالا مانند (شیر، ماست و پنیر) را انتخاب کنید. سبزیجات نیز می تواند مقدار خوبی از کلسیم را فراهم کند. برای افزایش سطح کلسیم کلم بروکلی، شاهی و کلم پیچ را انتخاب کنید. حبوبات مانند لوبیا، نخود، لوبیای پخته، گردو دارای مقدار مناسبی از کلسیم می باشند.

* کاهش مصرف نمک نیز می تواند خطر ابتلا به سنگ کلیه را کاهش دهد. رژیم های غذایی با نمک بالا باعث بروز کلسیم بیشتری در ادرار می شود. کلسیم و اگزالات در کلیه، خطر ابتلا به سنگ کلیه را افزایش می دهد.

* اسید لاکتیک موجود در محصولات پروبیوتیک با اگزالات ترکیب شده و در نتیجه سبب کاهش این ماده در بدن می شود. با توجه به مقادیر زیادی مواد افزودنی، مواد نگهدارنده و یا آنتی بیوتیک هایی که مصرف کرده و وارد بدن خود می کنیم عملکرد و سیستم گوارش بدن دچار اختلال شده و آن را از حالت تعادل خارج می کند. بنابراین مصرف محصولات پروبیوتیک و وارد کردن آن در رژیم غذایی روزانه افراد بسیار مهم بوده و در سلامت افراد نقش دارد.

تولید و واردات ۲۵ خودروی غیراستاندارد متوقف شد + اسامی

car
استاندارد
car

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران از توقف تولید و واردات ۲۵ خودروی غیر استاندارد از اول دی ۹۶ خبر داد.

به گزارش پاسارگادی، پیمان پیرایش، مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام این خبر گفت: با شروع اجرای استانداردهای جدید تأیید نوع خودرو، تولید تعدادی از خودروهایی که نتوانستند الزامات استانداردهای اجباری مربوطه را رعایت کنند خاتمه یافت و از این پس شاهد تولید این خودروها نخواهیم بود.

پیرایش با تاکید بر اینکه برنامه اجرای استانداردهای جداگانه اجباری ایمنی عملکردی خودرو مطابق با آخرین تغییرات اتحادیه اروپا روزآمد و ابلاغ شده است گفت: سازمان ملی استاندارد ایران در انجام رسالت خود مبنی بر تدوین و به روز رسانی مستمر استانداردها، همواره تلاش دارد در تدوین استانداردهای حوزه خودرو از استانداردها و مقررات فنی مورد استفاده در کشورهای پیشرو و صاحب فناوری در صنعت خودرو و نیز استانداردهای معتبر بین المللی و منطقه ای استفاده کند.

وی با بیان اینکه استانداردهای تأیید نوع خودرو از اول دیماه 1396، برای تمامی تولیدات و واردات خودرو لازم الاجراست افزود: اجرای این استانداردها برای تولیدکنندگانی که پیش از این از سازمان ملی استاندارد ایران گواهینامه تأیید نوع دریافت کرده اند، مطابق برنامه زمانبندی تعیین شده، در دست اقدام است و با توجه به این زمانبندی الزامات استانداردهای مورد نظر در چارچوب کنترلهای تطابق تولید(COP)، توسط سازمان ملی استاندارد ایران آغاز شده است.

پیرایش ادامه داد: گواهینامه تایید نوع خودرو آن دسته از خودروسازانی که در تولید محصول خود الزامات استانداردهای جدید را رعایت نکنند، تمدید نخواهد شد. در حال حاضر تولید 25 مدل خودروی سواری و سنگین، با توجه به عدم امکان انطباق آنها با استانداردهای اجباری، متوقف شده است که خودروهای سواری MVM 315 سدان،MVM 550 ، تیگو 5، سایپا 131 و سایپا 132 دوگانه سوز، سایپا 141 بنزینی و دوگانه سوز، آریو 1500 سی سی، پژو پارس با موتور XUM ، وانت تک کابین و دو کابین مزدا و کارا 1700(بنزینی و دوگانه سوز)، آسا B 50F ، لیفان 620، لیفان X50، لیفان  X60 ، جک J5 ، هیوندای i10 و برخی از خودروهای سنگین جاده ای از این جمله اند.

پیرایش در پایان خاطرنشان کرد: سازمان ملی استاندارد ایران خواستار ارائه برنامه دقیق خودروسازان درباره اقدامات لازم برای ارتقای مدلهای خودرویی و انطباق آنها با الزامات استانداردهای جدید است و اجرای این برنامه ها را به منظور بررسی دقیق تطابق مدلهای تولیدی یا وارداتی با استانداردهای تأیید نوع به صورت جدی پیگیری خواهد کرد.

بهترین وقت خوابیدن و بیدارشدن

Bedtime,وقت خواب
استاندارد

اگر شما هم از آن دسته آدم هایی هستید که شب بیداری را به خاطر سکوت و آرامش آن به خوابیدن ترجیح می‌دهید بد نیست کمی بیشتر به این موضوع دقت کنید. بیدار ماندن در طول شب و جبران آن در روز بسیار برای بدن شما خطرناک است. شاید خطرات آن همین امروز به نظر نیاید ولی در دراز مدت تاثیر بد آن را خواهید دید.

 

بخش سلامت پاسارگادی

 

Bedtime,وقت خواب

بهترین وقت خوابیدن

پزشکان می‌گویند حدود ساعت 11 شب تا چهار صبح برخی هورمون‌هایی که برای سلامت بدن بسیار ضروری هستند در خواب ترشح می‌شوند و اگر فردی در این ساعات بیدار باشد، قطعا این هورمون‌ها نمی‌توانند به طور مناسب در بدنش ترشح شوند.

ترشح این هورمون‌ها به طور دقیق از 11 شب شروع می‌شود که هر یک ساعت مربوط به یک هورمون خاص است. البته آماده سازی بدن برای این پروسه از دو ساعت قبل آغاز می‌شود، بین ساعت 9 تا 11 شب زمانی است که بدن برای از بین بردن مواد سمی و غیر ضروری شروع به فعالیت می‌کند.

این عملیات توسط آنتی اکسیدان‌ها انجام می‌شود و بهتر است بدن در حال آرامش باشد. در غیر این صورت اثر منفی زیادی بر سلامت بدن دارد. بین ساعت11 تا 1 شب بهترین زمان برای خواب عمیق است چون این مواد سمی در حال دفع شدن از کبد هستند.

وقتی شما بدنتان را طوری تنظیم کنید که صبح ها زود‌تر بیدار شوید به مرور سرحالی و سرزندگی خاصی در خود احساس می‌کنید. اول صبح نه خبری هست نه تلفنی و نه کاری پس بهترین وقت برای آرامش است. این آرامش از سکوت آخر شب مفید‌تر است

دو ساعت بعدی تا ساعت 3 شب بدن در حال سم زدایی از کیسه صفراست که فقط در صورت یک خواب عمیق ممکن می‌شود. ساعت 3 تا 5 صبح زمان از بین بردن مواد سمی از ریه است که در این ساعت احتمال عطسه یا سرفه در خواب زیاد است. ساعت 5 تا 7 صبح عملیات پاکسازی در روده بزرگ شروع می‌شود که می‌توانید آن را دفع کنید.

بهترین وقت بیدار شدن

حالا که همه عملیات پاکسازی در بدن شما انجام شده بهترین زمان برای بازپس گرفتن این مواد مغذی است. 7 تا 9 صبح زمان خوبی برای خوردن صبحانه است. کسانی که می‌خواهند تناسب اندام داشته باشند، بهترین ساعت صرف صبحانه برای آنها، ساعت 7 و 30 دقیقه است و کسانی که اصلا صبحانه نمی‌خورند، بهتر است عادت خود را خیلی زود تغییر دهند و در ساعت 9 تا 10 صبح صبحانه بخورند.

وقتی شما بدنتان را طوری تنظیم کنید که صبح ها زود‌تر بیدار شوید به مرور سرحالی و سرزندگی خاصی در خود احساس می‌کنید. اول صبح نه خبری هست نه تلفنی و نه کاری پس بهترین وقت برای آرامش است. این آرامش از سکوت آخر شب مفید‌تر است.

صبح زود بهترین زمان برای ورزش است. تحقیقات نشان داده است ۹۰ درصد افرادی که به‌طور مرتب ورزش می‌کنند این کار را صبح زود انجام می‌دهند تا چیزی مزاحمشان نشود.

نکات مهم

همان طور که در طول شب و ساعت‌های خواب بدن در حال پاکسازی و تصفیه مواد مضر از بدن است، قسمتهای بیرونی بدن مثل پوست در حال استراحت هستند. بنابراین باید به این نکته دقت کرد که خوابیدن روی صورت و فرو رفتن پوست در بالش به شکلی که امکان رسیدن هوا نباشد برای پوست ضرر دارد.

د‌ر این حالت پوست فشرد‌ه شد‌ه و گرد‌ش خون در آن به اند‌ازه کافی صورت نمی‌گیرد‌. بنابراین پوست صورت آسیب می‌بیند‌ و چین می‌خورد‌ و سبب چین و چروک می‌شود‌. خوابید‌ن به حالتی که سر به سمت پایین باشد‌ سبب جمع شد‌ن آب د‌ر محل و د‌ر نتیجه پف‌آلود‌گی صورت می‌شود‌.

برخی تحقیقات نشان داده خوابید‌ن به پشت بهترین حالت است حتی می‌گویند‌ هنگام خواب ۲ بالش زیر سر قرار د‌هید‌ تا سر پایین‌تر از بدن قرار نگیرد‌. وقتی می‌خوابید‌ متابولیسم یا سوخت و ساز بد‌ن پایین می‌آید‌، شما د‌ر معرض آلود‌گی‌های محیطی یا تابش اشعه ماورای بنفش که به پوست آسیب می‌رساند‌ نیستید و به د‌لیل اینکه بد‌ن شما د‌ر طول شب مجبور به حفاظت از پوست نیست می‌تواند‌ به جای آن بازسازی را مؤثر‌تر انجام د‌هد‌.

شب ها هر وقت خسته شدید بخوابید، ولی صبح ها سر ساعت مشخصی بیدار شوید. این پروسه مدتی زمان می‌برد، اما کم کم بدن شما به ساعت خواب مشخصی عادت می‌کند

بنابراین حتماً قبل از خواب صورت خود‌ را کاملاً از آلود‌گی‌های محیطی و لوازم آرایش پاک کنید‌. استفاد‌ه از پاک‌کنند‌ه‌های ملایم د‌ر رفع آلود‌گی‌ها بسیار مؤثر است. آرایش چشمها را کاملاً پاک کنید‌.حتما مواد شیمیایی و آرایشی مثل ریمل باید از مژه‌ها پاک شود.

نکته مهم دیگر این است که ما در زمان خواب یک چرخه ۹۰ دقیقه‌ای را طی می‌کنیم که بین خواب عمیق و خواب سبک که به آن (Rem) یا حرکات سریع چشم می‌گویند تغییر می‌کند، این خواب سبک بیشتر در نیمه دوم شب که به سمت روز می‌رود رخ می‌دهد، بنابراین هر چه شما دیر‌تر به خواب بروید و شب بییشتر بیدار باشید خواب عمیق را از دست می‌دهید و همه چرخه خوابتان در حالت Remخواهد بود و این خواب سبک به بازسازی سلول‌ها کمک نمی‌کند.

اشتباه بزرگ

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات اکثر افراد در مورد خواب، این است که فکر می‌کنند باید حتما شب ها زود به تخت خواب بروند و با وجود عدم خستگی به زور برای خوابیدن تلاش کنند. یادتان باشد این حالت بیشتر شبیه شنا کردن در خلاف جهت آب است و نه تنها به سلامتی شما کمک نمی‌کند، بلکه این فشار به بدن به ضرر شما هم هست.

هورمونی در بدن هست که باعث خواب آلودگی می‌شود. این هورمون ملاتونین است که در مقابل روشنایی سرکوب می‌شود و در تاریکی ترشح آن زیاد‌تر است. اینکه ما تصور کنیم با تاریکی هوا باید بخوابیم و با طلوع خورشید بیدار شویم باور غلطی است. بدن انسان باید به خواب نیاز داشته باشد و کاملا احساس خستگی داشته باشید، در غیر این صورت این خواب هیچ تاثیری نخواهد داشت.

برای حل این مشکل بهترین کار این است که شب ها هر وقت خسته شدید بخوابید، ولی صبح ها سر ساعت مشخصی بیدار شوید. این پروسه مدتی زمان می‌برد، اما کم کم بدن شما به ساعت خواب مشخصی عادت می‌کند.

با این روش می‌توانید ساعت بیولوژیکی بدنتان را برای خواب مناسب تنظیم کنید. ساعت بیولژیکی بدن ناحیه‌ای کوچک در هیپوتالاموس مغز است که کنترل خواب و بیداری بدن را بر عهده دارد.

چشم‌ها را جوان کنید

کرم چشم ، ضد آفتاب، پوست، پف چشم، ضد چروک، بی خوابی، بیماری، زیبایی، انسان زیبا
استاندارد

پوست دور چشم حساس است و نیاز به مراقبت بیشتری دارد، حتی استفاده از همه ضد آفتاب‌ها هم برای پوست مجاز نیست و باید مراقب سلامت دور چشم خود باشید.

 

کرم چشم ، ضد آفتاب، پوست، پف چشم، ضد چروک، بی خوابی، بیماری، زیبایی، انسان زیبااستفاده از کرم دور چشم می‌تواند به زیبایی چشم‌‌های شما کمک کند و مانع پیری چشم‌‌ها شود. در داروخانه‌ها انواع مختلفی از کرم‌های ضد آفتاب وجود دارد که ممکن است شما را گیج کند. بسیاری از افراد نمی دانند که کرم‌های مختلف دورچشم چه تفاوتی با یکدیگر دارند و هنگام خرید آنها باید به  چه نکاتی توجه کنند  و آیا کرم دور چشم مناسب برای هر فرد متفاوت  است و باید مانند کرم‌های ضد آفتاب با توجه به نوع پوست انتخاب شوند؟
در این مطلب به شما می‌گوییم که برای انتخاب کرم مناسب دور چشم باید چه نکاتی را رعایت کنید تا دور چشم‌ جوانی داشته باشید.

چرا باید از کرم دور چشم استفاده کنیم؟
اول از همه هدف خود را از خرید کرم دور چشم مشخص کنید مثلا کرمی برای درمان چروک‌ها می‌خواهید یا می‌خواهید سیاهی‌های زیر چشم را برطرف کنید یا می‌خواهید پف چشم‌ها را برطرف کنید و. . . کرم‌های مختلفی برای درمان مشکلات متفاوتی طراحی شده‌اند و هرکدام یک مشکل را برطرف می‌کنند.

محتویات کرم‌‌ها چیست؟
وقتی قرار است براي یک کرم هزینه کنید بهتر است از مواد اولیه آن مطلع شوید تا مطمئن شوید کرم را درست می‌خرید ،به همین دلیل حتما به برچسب کرم خریداری شده دقت کنید و آن را بخوانید؛ مثلا یک کرم ضدچروک و ضدپیری چشم باید حاوی موادی چون رتینوئید، کافئین، آلفاهیدروکسی اسید، آنزیم Q10 و ویتامین C باشد. کرمی هم که برای از بین بردن حلقه‌های دور چشم به کار می‌آید باید حاوی موادی چون ویتامین K یا هیدروکینون یا کافئین یا عصاره چای سبز یا رتینول باشد. توجه کنید که حتما کرم شما یکی از این مواد را داشته ‌باشد.

روز یا شب؟
با خود فکر کنید که قرار است چه زمان‌‌هایی از کرم خود استفاده کنید مثلا می‌خواهید در طول روز کرم بزنید یا تنها شب‌ها از کرم دور چشم‌ استفاده ‌کنید یا اینکه به دنبال کرم‌های مختلفی برای هردو این حالت‌ها هستید. به عنوان مثال بعضی افراد کرم ضدچروک روشن کننده‌ای می‌خواهند که زیر آرایش از آن استفاده کنند اگر شما هم چنین کرمی می‌خواهید حتما باید در آن فیلترهای محافظت‌کننده در اشعه ماوراي‌بنفشSPF وجود داشته باشد.  البته اگرهم‌ درون کرم شما موادی چون دی‌اکساید تیتانیوم، یا زینک اکساید وجود داشته باشد می‌تواند از پوست در مقابل آفتاب محافظت کند.

چه کرم‌هایی نخرید
پوست زیر چشم بسیار حساس است به همین دلیل به راحتی تحریک می‌شود و می‌تواند دچار التهاب شود پس توجه کنید حتما کرمی بخرید که هیچ‌گونه مواد عطری در آن وجود نداشته‌ باشد و PH درون آن نیز نزدیک پوست و اشک چشم باشد. علاوه بر اینها وجود هرگونه الکل و منتول نیز می‌تواند باعث التهاب پوست شما شود.  علاوه بر این بهتر است از خرید کرم‌هایی که بسته‌بندی شیشه‌ای دارند صرفنظر کنید و به دنبال کرم‌هایی باشید که در تیوب هستند. به این دلیل که بیشتر شیشه‌ها در گشادی دارند و این سبب می‌شود که کرم بیشتر در معرض هوا و نور قرار گیرد و همین موجب کم شدن کیفیت کرم و رشد بیشتر باکتری‌ها می‌شود.

چطور بهترین کرم را انتخاب کنیم؟
پیشنهاد می‌کنیم خیلی به دنبال کرم‌های دور چشم گران‌قیمت نباشید، به همین دليل اول از همه انتخاب‌هایتان را محدود کنید و بعد بین آنها ارزان‌ترین را بخرید و اگر دیدید بعد از چند هفته فایده چندانی نداشت، یکی دیگر بخرید. با این روش شما پول زیادی را صرف خرید محصول اول نکرده‌اید و می‌توانید به راحتی کرمی دیگر انتخاب كنيد. توجه داشته باشید که هیچ گاه قیمت بالا نشانه کیفیت خوب یک محصول نیست. گاهی مارک‌های تجاری تنها به دليل نامی که دارند از شما پول زیادی می‌گیرند. انجمن متخصصان پوست آمریکا در گزارشي گفته‌است که حتی محصولات ارزان‌‌قیمت هم می‌توانند کیفیت خوبی داشته باشند.

راه استفاده از کرم چیست؟
اما استفاده از کرم دور چشم نیز تکنیک‌های خاصی دارد شما باید اول از گوشه داخلی چشم‌هایتان شروع کنید و سپس به سمت بیرون حرکت کنید یا اینکه از گوشه بیرونی چشم‌ها شروع کنید و به سمت داخل بیایید تا به بینی برسید.  اما آیا باید روی پلک‌هایتان نیز کرم بزنید؟نه لازم نیست،البته اگر اصرار دارید ضرری ندارد اما بهتر است فقط شب‌ها بزنید چون وقتی روی پلک‌ها کرم می‌زنید در طول روز کرم با مواد آرایشی مخلوط می‌شود و ممکن است وارد چشم شود و مشکلاتی را به وجود بیاورد. البته بستگی به کرم مصرفی شما هم دارد. بعضی از کرم‌ها را نباید اصلا روی پلک‌ها زد البته روی بعضی از کرم‌ها نوشته شده که روی پلک‌ها نیز استفاده شود.

پف چشم‌ها را بخوابانید
پف چشم‌ها می‌تواند به دليل واکنش‌های حساسیتی یا جمع شدن مواد مایع در زیر آن باشد. گاهی هم پف چشم‌ها به دلیل سینوس‌ها یا سندرم‌های پیش از قاعدگی است. قبل از آنکه براي پف‌چشم‌هایتان از کرمی استفاده کنید باید بدانید مواد مرطوب‌کننده داخل این کرم‌ها می‌تواند باعث پف بیشتر زیر چشم‌ها شود.

کدام کرم ضدچروک را اول استفاده کنیم؟
وقتی می‌خواهید استفاده از کرم‌های ضدچروک را آغاز کنید بهتر است هم از کرم دورچشم، هم کرم ضدچروک صورت استفاده کنید.  گاهی شنیده می‌شود که می‌گویند کرم زیرچشم از همه مهم‌تر است ولی این اصلا صحیح نیست.  کرم دور چشم هم از نظر ترکیبات مثل کرم ضدچروک صورت است فقط به دلیل نازکی و حساسی پوست دور چشم غلظت آن کمتر است.  البته باید یاداوری کنیم که معمولا نمود چروک‌ها زیر چشم زودتر اتفاق می‌افتد.

سراغ کرم بوتاکس نروید
کرم‌های شبه بوتاکس که وارد بازار شده‌اند و سازندگان آن ادعا دارند که به جای تزریق بوتاکس به خصوص در دور چشم از این کرم‌ها استفاده کنید.

استدلال آنها این است که این کرم‌ها در عضله نفوذ و آن را فلج می‌کند اما باید بگویم که تمام مستندات علمی این کرم‌ها را رد می‌کنند و هیچ مدرکی مبنی براینکه بتوان کرم موثری از بوتاکس داشت، وجود ندارد و اصلا نمی‌توان چنین کرمی ساخت اما چون به مدت خیلی کمی در زمان مصرف عضله را منقبض و بی‌حس می‌کند فرد گمان می‌برد که تاثیر دارد و کمی چروک‌هایش کم شده در صورتی که بعد از 2 ساعت همه چیز مثل اول مي‌شود و چروک‌ها برمی‌گردند.  کرم‌های شبه بوتاکس به هیچ وجه علمی نیستند و صرفا تبلیغاتی‌اند.

به خاطر بی‌خوابی، چشمانم پیر شده است؟
بسیاری از مردم فکر می‌کنند علت سیاهی زیر چشم‌ می‌تواند تماشای زیاد تلویزیون تا دیر وقت یا چند شب نخوابیدن یا زیاد با کامپیوتر کار کردن یا… باشد،در واقع خیلی از مردم فکر می‌کنند اگر زیر چشم‌هایش سیاه است به دليل طرز زندگی آنهاست،اما باید بدانید این باور اصلا درست نیست. شما هیچ تقصیری در سیاهی زیر چشم‌هایتان ندارید،آنها به دلیل کم‌خوابی یا استرس یا کار زیاد یا… به وجود نیامده‌اند. دلیل سیاهی زیر چشم‌ها چیزی شبیه کبود شدن دست یا پاست و در واقع به دلیل رگ‌های خونی بسیار ریزی است که زیر پوست ظریف این قسمت قرار دارد.

سیاهی‌  دور چشم ارثی است!
برخي پزشکان هم اعتقاد دارند سیاهی دور چشم مشکلی است که بیماری محسوب نمی‌شود و یک صفت ارثی غالب است و اگر یکی از والدین به این مشکل دچار باشند معمولا نصف فرزندان آن خانواده نیز به این مشکل دچار می‌شوند. البته در بعضي از مواقع نیز والدین دچار سیاهی دور چشم نیستند اما فرزندان آنها دچار این مشکل هستند و به دلیل ارثی بودن این مشکل درمانی دائم برای آن وجود ندارد البته مصرف بعضي کرم‌ها براي تیرگی دور چشم تا حدی مفید است اما به طور کامل این مشکل را برطرف نمی کند. توصیه می‌شود افراد از عینک آفتابی جهت محافظت از چشم و پوست اطراف چشم و پلک‌ها استفاده کنند و استفاده از مرطوب‌کننده را هم فراموش نکنند.

درمان سیاهی دور چشم
دور چشم درجاتی دارد و باید گفت افرادی که دارای پوستی تیره هستند معمولا تیرگی دور چشم آنها بیشتر است اما سیاهی دور چشم افرادی که پوست روشنی دارند کمتر است ولي به هر صورت از آن مشکلاتی است که می‌تواند حسابی آزاردهنده باشد و همه کسانی که این مشکل را دارند همیشه به دنبال راه‌حل‌هایی برای از بین بردن این مشکل هستند.  برای از بین بردن این مشکل راه‌حل‌های مختلفی وجود دارد. یکی راه‌حل اساسی جراحی زیبایی این قسمت است، البته با لیزر هم می‌توان این سیاهی‌ها را کمتر کرد. لیزر با تحریک تولید کلاژن پوست را جوان می‌کند و سیاهی‌ها را از بین می‌برد، البته این روش هزینه نسبتا بالایی دارد و می‌تواند خطرهایی هم داشته باشد.

هپاتیت ناشی از مصرف گیاهان دارویی

Medicinal Plants
استاندارد

در برخی از گیاهان دارویی سمومی وجود دارد که هنر علم این است که آن سموم را جدا می کند تا وارد بدن نشود، اما در روش سنتی این سموم با مصرف گیاهان وارد بدن می شود اولین جایی که آسیب می بیند کبد است، زیرا کار سم زدایی در بدن را انجام می دهد که استمرار این کار کبد را با مشکل مواجه می کند.

Medicinal Plantsبه گفته دکتر شاهین مرآت ، فوق تخصص گوارش و کبد: هپاتیت ناشی از مصرف گیاهان دارویی در کشور رو به افزایش است.

خواص یک گیاه دارویی که در نقاط مختلف کشور کشت می شود با توجه به نوع آب و هوا و خاک متفاوت است بنابراین تاثیر آن نیز متفاوت خواهد بود.

وی اظهار کرد: در برخی از گیاهان دارویی سمومی وجود دارد که هنر علم این است که آن سموم را جدا می کند تا وارد بدن نشود اما در روش سنتی این سموم با مصرف گیاهان وارد بدن می شود اولین جایی که آسیب می بیند کبد است زیرا کار سم زدایی در بدن را انجام می دهد که استمرار این کار کبد را با مشکل مواجه می کند.

وی ادامه داد: علاوه بر این گیاهان دارویی برای مصرف نیاز به پاک کردن دارند تا اگر گیاه دیگری با آن جمع آوری شده باشد جدا شود اما در بسیاری موارد این پاکسازی دقیق انجام نمی شود و خواص گیاهی که با آن مصرف می شود نیز مشخص نیست.

این فوق تخصص گوارش و کبد گفت: مساله دیگر این است که مصرف بیشتر از حد معمول برخی از عرقیات نیز خطرناک است و چون از این نظر نظارتی وجود ندارد همه فکر می کنند که این مواد بی ضرر هستند در حالی که تداوم مصرف آن مشکل ساز است.

وی اظهار کرد: در هفته شاید یک بیمار هپاتیت کبد ناشی از گیاهان دارویی دارم.

مرآتی به شیوع کبد چرب در کشور اشاره کرد و گفت: کبد چرب در کشور در حال افزایش است، در برخی نقاط کشور 300 تا 40 درصد و برخی نقاط 20 درصد کبد چرب شیوع دارد اما حد معمول آن در کل کشور 30 درصد است، یعنی 30 درصد مردم کشور کبد چرب دارند و این میزان 10 درصد هپاتیت کبد چرب دارند.

وی گفت: دقیق ترین راه تشخیص کبد چرب نمونه برداری است اما امکان انجام آن برای همه و در سراسر کشور وجود ندارد از این رو معمول ترین راه سونوگرافی است .

وی با بیان اینکه کبد چرب در اطفال نیز رو به افزایش است افزود: کبد چرب علائمی ندارد تا زمانی که به سیروز تبدیل شود اما در آزمایش ها دیده می شود و تنها راه درمان آن کاهش وزن و ورزش است.

این فوق تخصص گوارش و کبد ادامه داد: از زمان شروع کبد چرب تا زمانی که به مرحله نهایی برسد 30 تا 40 سال زمان نیاز است بنابراین زمان زیادی برای تشخیص و درمان آن در اختیار است.

وی اظهار کرد: افراد چاق ، دیابتی و چربی خون بالا باید از لجاظ کبد چرب خود را مرتب کنترل کنند اما افراد عادی نیازی به کنترل مداوم ندارند.

وی گفت: بررسی ها نشان می دهد شیوع کبد چرب و چاقی در کشور بیشتر از میانگین جهانی است ، مطالعه ای که در گلستان انجام شد نشان می دهد 40 تا 50 درصد مردم این منطقه کبد چرب دارند اما برای کل کشور عدد 30 درصد شیوع اعلام شده است.

مرآتی به نقش استرس در بروز کبد چرب اشاره کرد و گفت: استرس موجب چاقی و چاقی موجب بروز کبد چرب می شود بنابراین استرس به طور مستقیم نقشی ندارد.

وی افزود: همچنین کبد چرب بارداری نیز در کشور مشاهده شده که بیماری بسیار نادری است و زنان باردار به آن مبتلا می شوند.

با این مواد طبیعی، ترک های روی بدن را از بین ببرید!

sour lemon
استاندارد

گاهی اوقات به دلایل مختلفی مثل کم شدن وزن یا بارداری و زایمان و… ترک هایی روی پوست ایجاد می شود. برای از بین بردن این ترک ها چند راه کار به شما پیشنهاد می کنیم.

 

sour lemon

 

۱- آب لیموترش
تعجب کردید؟ آب لیموترش هزار و یک خاصیت شگفت انگیز دارد. آب لیموترش سرشار از اسید و ویتامین c می باشد، خاصیت پاک سازی سلول های مرده را دارد، جای زخم را تا حدودی محو می کند و به طور قابل ملاحظه ای از علائم ترک های پوستی می کاهد.

مواد لازم: ١عددلیموترش
-روش کار:لیمو را از وسط نصف کنید
نیمی از لیمو را با ملایمت روی علائم و ترک ها به صورت دایره وار بمالید حداقل به مدت ۱۵دقیقه این حرکت را تکرار کنید (زمان لازم برای جذب موثر خواص لیمو)بدن را با آب ولرم آبکشی کنید تا کار به اتمام برسد نکته: برای اثربخشی روزی یک بار این فرایند را تکرار کنید

۲-آب سیب  زمینی
آب سیب زمینی؟ واقعا؟ چرا که نه؟ تحقیقات از رازهای شگفت انگیزی که در ورای این محصول ارزان اما مغذی پنهان شده، پرده برداشته است. سیب زمینی سرشار از ویتامین ها (ویتامین C و B) و مواد معدنی (منیزیم، کلسیم، روی، پتاسیم، فسفر و غیره) می باشد که به رشد و بازسازی سلول ها و ساخت کلاژن و الاستین کمک می کند.
مواد لازم:١ سیب زمینی ١چاقو
-روش کار: با استفاده از چاقو سیب زمینی ها را به صورت برش های نازکی در بیاورید
یک برش بردارید و با حرکت دایره وار روی تمام ترک ها بمالید (مطمئن شوید که آب سیب زمینی روی همه سطوح دارای ترک مالیده شده)
اجازه دهید که آب سیب زمینی برای جذب بهتر به مدت ۱۵دقیقه روی سطح بدنتان بماند و در همین حین به مالیدن ادامه دهید
بعد از اتمام کار بدنتان را با آب ولرم شستشو دهید نکته: برای اثربخشی روزی یک بار این فرایند را تکرار کنید

۳-آلوورا
آلوورا به درمانی طبیعی و موثر برای انواع مشکلات پوستی معروف است. از جمله این مشکلات پوستی: سوختگی های خفیف، سوزش و خارش و ترک های پوستی است. آلوورا به این دلیل که منبعی از ترکیبات فعال ومغذی است، چنین تاثیرات شگفت آوری دارد.
دو روش برای استفاده از آلوورا در درمان علائم ترک پوست وجود دارد:
-کمی ژل آلوورا برداشته (از هر داروخانه ای می توان این ژل را تهیه نمود) و به آرامی روی ترک ها بمالید. به مدت ۱۵دقیقه این عمل را تکرار کنید سپس با آب ولرم آبکشی نمایید.
-برگ آلوورا را از وسط نصف نمائید و لایه خارجی آن را در بیاورید. ژل آلوورا را در کمال ملایمت روی سطوحی از بدن که ترک وجود دارد بمالید.
نکته: برای اثربخشی این فرایند را روزی یک بار انجام دهید.

آرایش کردن خانم های سالمند + ترفند

استاندارد
Make up elderly ladies

ترفندهای آرایش کردن خانم های سالمند

زمان هایی هست که وقتی به آیینه نگاه می کنیم و یاد دوران جوانی و شادابی پوستمان می افتیم، ناخود آگاه از گذر زمان و گرد پیری وحشت می کنیم و دلمان همان شور و حال سال های گذشته را می خواهد.

لوازم آرایش و آرایش کردن خانم های سالمند
این احساس شاید زمانی بیشتر مهمان قلب هایمان شود، مثلا هنگامی که به یک مهمانی و یا مراسمی دعوتیم که نیاز به آرایش و خودآرایی بیشتری داریم و دقایق بیشتری را در جلوی آیینه می گذرانیم!

چه کسی از گذر زمان، در پناه است؟ اما مگر نه این که جوانی به سن و سال نیست، جوان واقعی کسی است که دلش جوان باشد، پس لبخند بزنید و از این که خدا به شما لطف کرده و کیک تولد پنجاه سالگیتان را بریده اید و نوش جان کرده اید، خوشحال باشید، ما در اینجا به شما راه هایی نشان می دهیم که با آرایش، جوانتر به نظر برسید.

1 – بالا کشیدن ابروها برای خانم های سالمند
ایجاد یک قوس به سمت بالا باعث می شود چشم ها بیدار تر به نظر برسند، برای تعیین قوس ابرو، بالاترین نقطه در ابرو را پیدا کنید که حدود سه چهارم بعد از جایی که ابرو شروع می شود، است. از آنجایی که چشم های ورم کرده شما را مسن تر و بی رمق نشان می دهد، در واقع تنها چیزی که لازم دارید بالا کشیدن چشم هاست و برای این بالا کشیدن تنها ابزاری که نیاز است انگشتان دستتان است و چند ترفند با لوازم آرایش!

ابروهای پرپشت مد روز هستند ولی اگر ابروهایتان خیلی پرمو باشند، چشم های شما را پایین می آورند. ایجاد یک قوس به سمت بالا باعث می شود چشم ها بیدار تر به نظر برسند. ابتدا، یک طرح کلی از شکل ابرو ی مورد نظرتان را با مداد ابرو بکشید. ابرو باید با برآمدگی بینی شما در یک راستا باشد. پهنای ابرو به سلیقه ی شما بستگی دارد، برای تعیین قوس ابرو ، بالاترین نقطه در ابرو را پیدا کنید که حدود سه چهارم بعد از جایی که ابرو شروع می شود، است. اگر به طور طبیعی فاصله ی بین چشم و ابروی شما زیاد است، تنها ۲ ردیف از موها را بردارید؛ اگر ابرو های شما پایین هستند، برداشتن ۳ ردیف، قوس قابل توجهی به ابروها می دهد. قوس را نگاه داشته و موهای زیر آن را با موچین بردارید. نقاط خالی را با مداد ابرویی که همرنگ تیره ترین قسمت موهای شما است پر کنید.

و سپس (این بخش کلیدی است) دم ابرو را با مداد، کمی به سمت بالا بکشید. ابروی مستطیل شکل انتهای چشم را بالا می برد، از یک برس ابرو گرد استفاده کنید تا به طرحی هماهنگ با ابروی خود دست یابید.

2- مژه مصنوعی برای خانم های سالمند
مژه های مصنوعی که امروزه بسیار مد شده اند و ابزار آرایشی بسیار خوبی هستند که چشم ها را گرد تر، باز تر و درعوض بالاتر نشان می دهند. دسته مژه ها ی کوچک تر، راحت تر استفاده می شوند تا مژه های کامل، بهتر است از سایز کوتاه یا متوسط استفاده کنید، سایز های بلند، واقعا زیاده رویست.

برای انجام این کار: انتهای مژه را چسب مژه بزنید. مژه را با یک موچین بردارید و پلک هایتان را بلند کنید و مژه ها را بین مژه های خودتان و دو سه میل از لبه بیرونی چشم بچسبانید. دو یا سه عدد مژه در همان قسمت بچسبانید و به سمت وسط بروید. اجازه دهید چسب دو دقیقه خشک شود، سپس ریمل بزنید تا مژه های مصنوعی و طبیعی با هم ترکیب شوند.

3- سایه چشم برای خانم های سالمند
اطراف پلک هایتان کانسیلر بزنید، قرمزی و یا تیرگی پلک باعث افتاده و فشرده به نظر رسیدن، آنها می شود. سپس یک سایه ی استخوانی رنگ براق روی پلک ها بپاشانید. کمی درخشندگی، نور را منعکس می کند و چشم ها را بزرگتر نشان می دهد

اطراف پلک هایتان کانسیلر بزنید، قرمزی و یا تیرگی پلک باعث افتاده و فشرده به نظر رسیدن، آنها می شود. سپس یک سایه ی استخوانی رنگ براق روی پلک ها بپاشانید. کمی درخشندگی، نور را منعکس می کند و چشم ها را بزرگتر نشان می دهد. در نهایت، از یک سایه خاکستری مایل به قهوه ای و مات تیره استفاده کنید تا به گوشه بیرونی چشم حالت دهد و موجب بالا رفتن چشم شود. از لبه ی بیرونی چشم شروع کنید، کمی پایین تر از ابرو، از داخل چشم تا بالای مردمک ادامه دهید.

4- خط چشم برای خانم های سالمند
خط کوتاه و باریکی در امتداد مژه ی بالایی بکشید و در گوشه ها تا ۴۵ درجه به سمت بیرون و بالا بکشید. این کار چشم هایی که افتاده شده اند و یا به سمت پایین هستند را، بالا می برد، زیر مژه های پایین را با مدادی روشن تر خط بکشید. اگر در بالا از مشکی استفاده کردید در پایین از قهوه ای استفاده کنید. اگر بالا قهوه ای بود در پایین برنز، بژ، و یا خاکستری مایل به قهوه ای، استفاده از رنگ روشن در پایین چشم، از بسته به نظر رسیدن چشم ها جلوگیری می کند.

5- ریمل برای خانم های سالمند
مژه ها را فر کنید تا چشم ها بازتر، و چروک ها و افتادگی ها پنهان شوند. سپس تنها به مژه های بالایی ریمل ضد آب بزنید. برای بالا نشان دادن چشم ها، ریمل های ضد آب، فری مژه ها را بهتر از ریمل های معمولی حفظ می کند. هنگامی که ریمل می زنیم، با نوک بدنه ی ریمل به سمت بر آمادگی بینی اشاره کنیم تا مژه ها خوب پخش شوند. یک ریمل با برس بسیار کوچک، کمک بسیاری به بالا بردن مژه ها در گوشه ی چشم خواهد کرد.

خوب آرایش شما به پایان رسید، حالا لبخند بزنید که تنها خوشرویی شماست که باعث جوانتر به نظر رسیدنتان می شود.

اصول پر کردن و کشیدن ابرو با مداد + آموزش

Fill and drag eyebrows
استاندارد
Fill and drag eyebrows

کشیدن و پرکردن ابرو با مداد به مهارت خاصی نیاز دارد تا شما به ابروهای دلخواه تان برسید, مراحل کشیدن ابرو با مداد را در ادامه ملاحظه کنید.

روش صحیح کشیدن ابرو با مداد

ابرو یکی از عناصر زیبایی مهم در چهره می باشد. بعضی از خانم ها به طور طبیعی یا به واسطه برخی از عوامل ابروهای تو خالی و اندکی دارند. از طرفی همه خانم ها وقت رفتن به سالن ها و هزینه بالا را ندارند. بهترین کار استفاده از روش های آسان ولی کاربردی طراحی ابرو در خانه است. در این مطلب این هنر را به سرعت می آموزیم!کشیدن ابرو با مداد

کشیدن ابرو با مداد آرایش و زیبایی
 کشیدن ابرو با مداد، سایه و … از روشهای مختلف برای داشتن ابرو هایی پرپشت، پهن و زیبا است. با ما همراه شوید تا روش اصولی کشیدن و پر کردن ابرو را به شما بگوییم.
Eyebrow pencil

همان طور که می دانید، مدل ابرو روی کاهش یا افزایش سن شما تاثیر زیادی دارد. طوری که قوس ابرو صحیح می تواند از سن شما بکاهد و فاصله ی بین دو ابرو می تواند ترکیب صورت شما را به کلی عوض کند.

داشتن ابرو طبیعی و پر در کنار زیبایی باعث می شود، چهره شما جوانتر به نظر برسد. اگر مدل ابروهایتان به طور طبیعی ضخیم و پرپشت نیست یا هنگام ابرو برداشتن اشتباه کرده اید و آنها را بیش از حد باریک کرده اید اگر می خواهید ابروی طبیعی داشته باشید، لازم نیست هزینه های آنچنانی کنید، می توانید با رعایت چند نکته ظریف به این هدف برسید.

پیش از هر چیز باید بدانید کدام محصول آرایش ابرو مورد نیازتان است پس از انتخاب محصول صحیح، نوبت به انتخاب رنگ می رسد. این مرحله شاید سخت تر باشد، پیدا کردن رنگی که به بهترین شکل بتواند ابروهای شما را طبیعی نشان دهد شاید کمی دشوار باشد.

رنگی را انتخاب کنید که خیلی شبیه به رنگ واقعی ابرویتان است. قانونی که برای بسیاری از افراد کارساز بوده است انتخاب رنگی بوده که یک درجه از رنگ موها روشن تر است. اگر رنگ مو قهوه ای سوخته است برای ابروها یک درجه از آن روشن تر را انتخاب کنید و اگر موهای بلوند دارید یک درجه تیره تر از موهایتان را در نظر بگیرید که بتواند روی ابرو خودش را بهتر نشان دهد. اگر باز هم نتوانستید به نتیجه برسید، در صورتیکه محصولی که می خواهید خریداری کنید تستر دارد، رنگ مورد نظرتان را روی یکی از ابروها امتحان کنید، از خودتان عکس بگیرید و با توجه به آنچه در عکس می بینید انتخاب کنید که کدام رنگ را می خواهید. پس از انتخاب محصول حالا دست به کار شوید.

بازی جرأت یا حقیقت

استاندارد

Game Dare or Truthبازی جرأت یا حقیقت یک بازی گروهی محبوب نوجوان‌ ها و حتی بزرگسالان است.این بازی در همه فرهنگ‌ها به شکل‌های مختلفی اجرا می‌شود.و در جمع‌های دوستانه یا جشن تولد یک ایده جالبی برای سرگرم شدن بچه‌ها است. روش بازی به این شکل هست که بازیکن‌ها به شکل دایره وار بر روی زمین می‌نشینند و 2 تا ظرف که روی یکی نوشته شده حقیقت و روی دیگری نوشته شده جرأت وجود دارد.در ظرف حقیقت سوالهایی نوشته شده که بازیکن‌ها باید به درستی به آنها جواب بدهند و در ظرف جرأت هم درخواستهایی هست که باز باید جسارت انجام آنها را داشته باشند. نفر اول یک نفر را انتخاب می‌کند باید سر ظرف حقیقت رفته و از داخلش یک سوال را بیرون بکشد.سوال را اول برای خودش می‌خواند و تصمیم می‌گیرد که اگر دوست دارد به آن جواب بدهد، پس با صدای بلند خوانده…

 

بازی جرأت  یا حقیقت یک بازی گروهی محبوب نوجوان‌ ها و حتی بزرگسالان است.این بازی در همه فرهنگ‌ها به شکل‌های مختلفی اجرا می‌شود.و در جمع‌های دوستانه یا جشن تولد یک ایده جالبی برای سرگرم شدن بچه‌ها است.

روش بازی به این شکل هست که بازیکن‌ها به شکل دایره وار بر روی زمین می‌نشینند و ۲ تا ظرف که روی یکی نوشته شده حقیقت و روی دیگری نوشته شده جرأت وجود دارد.در ظرف حقیقت سوالهایی نوشته شده که بازیکن‌ها باید به درستی به آنها جواب بدهند و در ظرف جرأت هم درخواستهایی هست که باز باید جسارت انجام آنها را داشته باشند.

نفر اول یک نفر را انتخاب می‌کند باید سر ظرف حقیقت رفته و از داخلش یک سوال را بیرون بکشد.سوال را اول برای خودش می‌خواند و تصمیم می‌گیرد که اگر دوست دارد به آن جواب بدهد، پس با صدای بلند خوانده و جواب می‌دهد.در صورتیکه نخواهد، جواب دهد سوال را دوباره تا کرده و به ظرف حقیقت بر می‌گرداند و سراغ ظرف جرأت می‌رود و یکی را انتخاب کرده و هرچه که هست باید انجام بدهد.و همینطور نفر بعدی را انتخاب می کند و بازی ادامه دارد. این بازی خیلی جالب و خنده دار هست در زیر یکسری ایده‌هایی از سوال‌های حقیقت و درخواست‌های جرأت اشاره شده شما هم می‌توانید موارد دیگری را اضافه کنید.

سوال‌های ظرف حقیقت:

 • اگر فقط یک روز از عمرتان باقی مانده باشد چه می‌کنید؟
 • چه نیروی خارق‌العاده‌ای دوست داشتید، داشته باشید؟
 • عجیب‌ترین خوابی که دیدید چه بوده؟
 • بدترین هدیه‌ای که گرفتین؟
 • بی‌معنی ترین چیزی که تا حالا انجام دادین چه بوده است؟
 • آیا تابحال برای برنده شدن در مسابقه‌ای تقلب کردین؟
 • آیا تابحال دزدی داشتین؟
 • آیا تابحال به معلم‌تان دروغ گفتین و اگر بله چه بوده؟
 • بدترین نمره‌ای که داشتین چند و از چه درسی بوده؟
 • آیا تابحال ضرری به کسی زدین و اعتراف نکردید؟
 • چه چیزی را بیشتر از همه در مورد افراد داخل اتاق دوست دارید؟
 • از تاریکی می‌ترسید؟
 • آیا شبها عادت دارین با عروسک یا یک اسباب بازی بخوابید؟
 • چه کاری هنوز برای انجامش وابسته به والدینتان هستید(مثل بستن بند کفش، بستن دگمه…)؟
 • اگر قرار بود یک حیوان باشید کدام حیوان را انتخاب می‌کردید؟و چرا؟
 • آرزوتان چی هست؟

درخواست‌های ظرف جرأت:

 • روی پای نفر بغلی تا آخر مسابقه بنشینید.
 • یک لیوان آب سرد بر روی سرتان بریزید.
 • برای ۲۰ ثانیه کلاغ پر بروید.
 • دور همه افراد اتاق ۵ بار بچرخید.
 • زنگ در همسایه را بزنید و دستمال کاغذی بخواهید.
 • همه محتویات داخل کیف‌تان را خالی کنید.
 • آخرین پیام کوتاه که گرفتین را بلند بخوانید.

آقایان، این پوشاک را در مراسم عروسی نپوشید!

استاندارد

جشن عروسی یکی از مراسم بسیار رسمی است که باید برای ظاهر خود سنگ تمام بگذاریم. اگر چه هر شخصی سلیقه منحصر بفرد خود را دارد اما برخی از لباس ها و اکسسوری ها هستند که تمام آقایان باید از پوشیدن آنها در چنین مراسمی خودداری کنند. اگر شما هم می خواهید بدانید که این لباس ها کدامند، با ما همراه شوید.

Sir

 

شلوار جین
مهم نیست که عروسی در چه مکانی و با چه کیفیتی برگزار می شود، شلوار جین به هیچ وجه برای چنین مراسمی مناسب نیست. حتی اگر شلوار جین تان کاملا نو باشد یا این که فکر کنید با کت اسپورت تان به خوبی ست می شود، باز هم باید از پوشیدن آن بپرهیزید. بهتر است که به جای راحتی خود، به عروس و داماد احترام بگذارید و برای چند ساعت هم که شده به خودتان سختی دهید و کت و شلواری رسمی به تن کنید.

تاکسیدو
تاکسیدو یا در اصطلاح فرانسوی اسموکینگ نوعی کت مردانه پیش باز است که در آن از یقه ایستاده استفاده و قسمتی از آن با پارچه براق ماهوت مشکی رنگ تهیه می‌شود و ممکن است دارای جیب یا بدون جیب باشد. اما این کت اصلا مناسب مراسم عروسی نیست. از این رو که ممکن است شباهت زیادی به لباس داماد داشته باشد. راه دیگر این است که رنگ کت داماد را بدانید و سعی کنید که رنگ دیگری را برای خود انتخاب کنید. در غیر این صورت ممکن است که شما را با داماد اشتباه بگیرند.

طرح های فانتزی
مراسم عروسی زمان خوبی برای امتحان کردن لباس هایی با طرح های گوناگون و فهمیدن این که آیا به شما می آیند یا نه، نیست. طرح های فانتزی روی هر بخشی از لباس تان، از کروات و پاپیون گرفته تا پیراهن و کمربند… که باشد، اصلا زیبا و جذاب نیست. بنابراین تا می توانید از لباس هایی با طرح های رسمی تر استفاده کنید.

هودی
خوشبختانه این مورد احتیاجی به توصیح ندارد، به این دلیل که اکثر آقایان به این موضوع واقف اند که سویشرت و هودی ها به هیچ عنوان برای مراسم رسمی مانند جشن عروسی، مناسب نیستند. این مدل لباس ها تنها برای مراسم غیر رسمی و دوستانه استفاده می شوند.

تیپی سرتاسر مشکی
پوشیدن لباس سرتاسر مشکی ایرادی ندارد اما زمانی که صحبت از مراسم عروسی می شود باید از خیر این تیپ بگذرید. به این دلیل که عروسی زمان خوبی برای این که کل تیپ تان را تنها به یک رنگ بزنید، نیست. این مراسم شادی است نه عزا. بنابراین به ظاهر مشکی تان به کمک پیراهنی یا حتی کرواتی رنگی اندکی تنوع و هیجان دهید.

کفش اسپورت
مطمئنا شما به مسابقات ورزشی دعوت نشده اید، پس کفش های اسپورت تان را در آورید و دور کفش هایی چون ریبوک، آدیداس، نایک و… را برای این چند ساعت خط بکشید. بی شک لباس های رسمی شما با کفشی کلاسیک مانند لوفر قهوه ای یا مشکی به مراتب زیباتر از قبل خواهند شد.

صندل
شاید برای برخی از شما خنده دار باشد که با صندل به جشن عروسی بروید اما برای بعضی ها راحتی حرف اول را می زند و ممکن است که در روزهای گرم سال هوس کنند که با صندل به چنین مراسمی بروند. به آن دسته از آقایان باید بگوییم که صندل به هیچ وجه با چنین مراسمی جور در نمی آید، حتی اگر میهمانی در ساحل دریا برگزار شود.

کلاه
کلاه هم یکی دیگر از اکسسوری هایی است که باید از گذاشتن آن در مراسم عروسی خودداری کنید. حتی اگر در طول مسیر آن را بر سرتان گذاشتید، همین که خواستید وارد سالن شوید، آن را از سرتان در آورید و به دست بگیرید. با این کار احترام خود را نسبت به میزبانان مجلس نشان خواهید داد.

روش درست زدن عطر و ادکلن به خود

استاندارد

عطرها قرن هاست که استفاده می شوند. زمانی که عطر توسط خانم‌ها استفاده شود، معمولا با نام پرفیوم (perfume) و زمانی که توسط آقایان استفاده شود با نام کالون (cologne) شناخته می شود. بهرحال انواع مختلفی از عطر در بازار موجود است. اسپری‌های بدن و عطرهای روغنی نیز از خودشان رایحه ی دلپذیری منتشر میکنند. نوع عطری که استفاده می کنید، تا مقدار زیادی تعیین کننده ی چگونگی استفاده از آن است.

بخش زیبایی پاسارگادی
perfume

عطر و یا اسپری بدن برای خانم ها

به آرامی عطر را به گردن خود اسپری کنید. شیشه ی آن را ۱۵ تا ۱۸ سانتی متر از گردن خود فاصله دهید و کمی چانه ی خود را بالا نگاه دارید. یک یا دو بار اسپری کنید.

مچ هر دستتان را برگردانید و یک بار عطرتان را اسپری کنید. شیشه ی آن را هنگام اسپری ۱۰ تا ۱۲ سانتی متر از مچتان فاصله دهید.

عطر را در فضای روبروی خود اسپری کرده و در آن راه بروید. فقط زمانی این کار را انجام دهید که پیش تر، از همین عطر استفاده کرده‌اید و هنوز از سری پیش رایحه ی عطر بر روی پوستتان وجود دارد. پس تنها چیزی که نیاز دارید تازه سازی عطرتان است.

عطر و یا اسپری بدن برای آقایان

عطرتان را یک یا دو بار بر روی استخوان ترقوه ی خود زیر گردنتان اسپری کنید. شیشه ی عطرتان را از ۱۸ سانتی‌متر دورتر نکنید.

عطر را به ران خود اسپری کنید. یک اسپری سریع به جلوی هر ران کافی است. رایحه ی آن در طول روز افزایش پیدا میکند.

عطرتان را به مچ دست خود اسپری کنید. شیشه ی آن را به فاصله ی ۱۰ سانتی متر از مچ هر دستتان نگاه داشته و یک بار اسپری کنید.

عطرهای روغنی

به پشت آویز گوشتان بزنید. ذره‌ای از عطر را به پشت هر گوشتان بمالید و اجازه دهید تا خشک شود.

به داخل مچ هر دستتان عطربزنید. برای یک اثر طولانی مدت تقریبا تمام داخل مچ دست خود را به عطرتان آغشته کنید.

عطرتان را بر روی گلوی خود بمالید. بین استخوان‌های ترقوه و بالای قفسه ی سینه محل خوبی برای آن است.

عطرتان را بر روی هر نقطه ی دارای نبض دیگری از بدنتان که می‌خواهید بکار ببرید. هرچه بیشتری استفاده کنید، رایحه ی قوی تری از بدن شما پراکنده می شود.

نکات:

پس از اسپری به مچ دست هایتان، آن‌ها را بهم نمالید.

همیشه پیش از استفاده عطر، با بخشی از پوستتان آنرا برای واکنش‌های آلرژیک تست کنید.

3 گیاه دارویی ضدپیری

anti-aging
استاندارد

از بنفشه سه‌رنگ در طب سنتی و عامیانه ملل مختلف در انواع بیماری‌ها، از جمله بیماری‌های تنفسی و … استفاده می‌شده است.

بخش تغذیه و آشپزی پاسارگادی

 

anti-aging

آلـو
داروشناختی و اثرات مهم آلو
بعضی از خواص آلو مربوط به فیبر آن است. فیبرها سرعت جذب مواد مغذی، به‌خصوص قندها را کاهش و میزان حساسیت انسولین را افزایش می‌دهند؛ به همین دلیل آلو باعث کاهش نسبی قند خون می‌شود. از طرفی، فیبرها توسط باکتری‌های روده بزرگ تخمیر شده و حجم مدفوع زیاد می‌شود و مواد سریع‌تر دفع می‌گردند. آلو همچنین حاوی مشتقاتی از «هیدروکسی فنیلیاتین» است که باعث تحریک عضلات روده بزرگ شده و به حرکت و سرعت دفع مدفوع کمک می‌کند. سوربیتول موجود در آلو که خاصیت ملین دارد، باعث مسهل بودن آلو می‌شود.
یکی دیگر از اثرات آلو، افزایش جذب آهن در بدن است که آن را مربوط به ویتامین C موجود در آلو می‌دانند. ویتامین C همچنین به افزایش مقاومت و ایمنی بدن کمک می‌کند و به‌خصوص در فصول سرد برای مقاومت در برابر سرماخوردگی و ابتلا به آنفلوانزا مفید است.
آلو به علت داشتن پتاسیم کافی، در تنظیم فشارخون و سلامت قلب نقش مؤثری دارد. ترکیبات آنتی‌اکسیدانی و خنثی‌کننده رادیکال‌های آزاد آن به همراه آثار جالب آنتوسیانین‌ها و فلاوونوئیدها سموم کبدی را خنثی و از آن حفاظت می‌کنند. بنابراین، آلو باعث عملکرد صحیح کبد و بسیاری از سوخت و سازهای بدن می‌شود.
یکی از خواص مهم آلوی تازه و خشک، خاصیت مسهلی قوی آن است. آلو به غیر از فیبر (الیاف) حاوی ماده‌ای به نام ایزاتین می‌باشد که از مسهل‌های قوی طبیعی است.
خاصیت ضد سرطان آلو به دلیل وجود ترکیبات آنتی‌اکسیدان، از جمله فلاوونوئیدها، آنتوسیانین‌ها، ویتامین C و ترکیبات فنلی، ثابت شده است.
آلو به دلیل داشتن فیبر، پتاسیم و مقدار کمی سدیم، می‌تواند به طور نسبی قند و فشارخون را کاهش دهد.
یکی دیگر از خواص آلو جلوگیری از کم‌خونی است. آلو حاوی ترکیبات آهن بوده و آلوی خشک منبع مناسب «آهن گیاهی» است؛ همچنین به دلیل داشتن ویتامین C، در جذب بیشتر آهن به بدن کمک می‌کند.

در پژوهش‌های جدید خاصیت آنتی‌اکسیدانی و ضد پیری بنفشه سه‌رنگ تا حدی به اثبات رسیده و اثر ضد میکروبی آن مورد تأیید قرار گرفته است. این گیاه همچنین خاصیت مسهلی دارد

آلو مقوی معده، تنظیم‌کننده عمل دستگاه گوارش و هاضمه و حافظ کبد می‌باشد.
ویتامین C همچنین به بالا بردن مقاومت ایمنی بدن کمک می‌کند و بخصوص در فصول سرد برای مقاومت در برابر سرماخوردگی و ابتلا به آنفلوانزا مفید می‌باشد.
آلو به علت داشتن پتاسیم کافی در تنظیم فشارخون و سلامت قلب نقش دارد. ترکیبات آنتی‌اکسیدان و خنثی‌کننده رادیکال‌های آزاد آلو به همراه آثار جالب آنتوسیانین‌ها و فلاوونوئیدهای آلو باعث خنثی کردن سموم کبدی و حفاظت از کبد می‌شوند. در نتیجه باعث عملکرد صحیح کبد و بسیاری از سوخت و سازهای بدن می‌شود.

مهم‌ترین اثرات گزارش‌شده آلو
ضدپیری، آنتی‌اکسیدان، ضدتب، ضدویروس، ملین، مسهل، قابض، هضم‌کننده غذا، صفراآور و دارای خاصیت استروژنی.

احتیاط
با توجه به اینکه آلوی تازه و به‌خصوص خشک، حاوی اگزالات‌هاست، مصرف زیاد آن در افرادی که مشکلات کلیه و کیسه صفرا دارند، توصیه نمی‌شود. همچنین با توجه به اینکه آلو دارای طبیعت سرد می‌باشد، افراد سردمزاج باید در مصرف آن اعتدال را رعایت کنند.

بنفشـه سه‌رنگ

داروشناختی و اثرات مهم
بسیاری از افراد بنفشه سه‌رنگ را به عنوان یک گیاه زینتی می‌کارند و از زیبایی آن استفاده می‌کنند و افراد کمی از خواص دارویی و باارزش این گونه از بنفشه آگاهی دارند.
از بنفشه سه‌رنگ در طب سنتی و عامیانه ملل مختلف در انواع بیماری‌ها، از جمله بیماری‌های تنفسی مانند برونشیت، آسم، سیاه‌سرفه، زکام و علائم دیگر سرماخوردگی و تنفسی استفاده می‌شده است. همچنین، به صورت خوراکی یا موضعی برای درمان بیماری‌های پوستی (مانند اگزما، سبوره، زردزخم وآکنه)، روماتیسم، ورم مثانه و دفع دردناکی ادرار حاصل از آن، شب‌ادراری، بی‌خوابی، آرتریت و سفت شدن رگ‌ها به کار می‌رفت.
یکی دیگر از موارد استفاده این گیاه که سالیان دراز معمول بوده، به عنوان ادرارآور، معرق، آرام‌بخش و تسکین‌دهنده است. چون بنفشه سه‌رنگ دارای موسیلاژ می‌باشد، خاصیت ضد سرفه دارد. همچنین، اثر پاک و تصفیه‌کننده خون را برای آن قائل بوده‌اند.
این گیاه به خاطر وجود اسید سالی‌سیلیک و روتین، ضدالتهاب و ضد درد است. همچنین روتین موجود در آن باعث مقاومت جدار مویرگ‌ها شده و از پارگی و خون‌مردگی آن‌ها جلوگیری می‌کند.
در پژوهش‌های جدید خاصیت آنتی‌اکسیدانی و ضد پیری بنفشه سه‌رنگ تا حدی به اثبات رسیده و اثر ضد میکروبی آن مورد تأیید قرار گرفته است. این گیاه همچنین خاصیت مسهلی دارد.
نام بنفشه سه‌رنگ در دارونامه بعضی کشورها، از جمله آمریکا، وجود دارد و از آن بیشتر در فرآورده‌های پوستی (اگزما) و تنفسی (برونشیت) استفاده می‌شود.

Violet

مهم‌ترین اثرات گزارش‌شده بنفشه سه‌رنگ
ضد درد، ضدالتهاب، آنتی‌اکسیدان، ضدعفونی‌کننده، ملین، مسهل، معرق، ادرارآور، تهوع‌آور، خلط‌آور، محرک متابولیسم، مسکن، کرم‌کش و مرهم زخم.

طریقه و میزان مصرف بنفشه سه‌رنگ
برگ‌ها و گل‌های جوان گیاه را می‌توان به صورت خام یا پخته و یا در سوپ استفاده کرد. همچنین، گل‌ها را در سالاد و برگ گیاه را می‌توان به صورت چای مصرف کرد.
دم‌کرده: می‌توان روزانه سه بار، 1 تا 4 گرم گیاه خشک را به صورت چای دم کرد و مصرف نمود.
تنتور: از تنتور آن که اکثراً به صورت صنعتی تهیه می‌شود، می‌توان هر نوبت 2 تا 4 میلی‌لیتر استفاده و این میزان را تا روزی سه بار تکرار کرد.

احتیاط
مصرف این گیاه در کودکان زیر 2 سال توصیه نمی‌شود.
مصرف طولانی‌مدت این گیاه می‌تواند موجب عوارض پوستی گردد.
مصرف مقدار زیاد این گیاه ممکن است باعث اسهال شود.
مصرف در حاملگی و شیردهی بهتر است با مشورت پزشک صورت گیرد.

توت سفید

موارد استفاده برگ توت سفید
برگ توت سفید غذای خوبی برای کرم ابریشم و حیواناتی نظیر گاو و گوسفند است. همچنین، به صورت خشک به عنوان علوفه برای فصول خشک مصرف می‌شود. میوه توت در بعضی کشورها در طب سنتی چین برای رفع یبوست استفاده می‌شود و خشک‌شده آن (توت خشک) برای افراد دیابتی مناسب است.
در بررسی‌های آزمایشگاهی، برگ توت باعث کاهش قند خون در حیوانات آزمایشگاهی شده و در تحقیقات دیگری، چربی خون را پایین آورده است.

مهم‌ترین اثرات گزارش‌شده توت سفید
ضد درد، ضد پیری، ضد باکتری، ضدالتهاب، آنتی‌اکسیدان، ضد تب، خنثی‌کننده رادیکال‌های آزاد، ضد سرطان خون، ضد اسپاسم، معرق، ادرارآور، کاهش‌دهنده قند خون، پایین‌آورنده فشارخون، ملین، خلط‌آور، قارچ‌کش، مسهل، شیرافزا، مسکن و کرم‌کش.

طریقه و میزان مصرف توت سفید
مخلوط 6 تا 12 گرم ریشه، 3 تا 12 گرم برگ و 30 تا 60 گرم شاخه را به صورت جوشانده یا عصاره می‌توان استفاده کرد. میوه، 9 تا 15 گرم و شربت 2 تا 4 میلی‌لیتر در روز می‌تواند مصرف شود.

تخلفات و تقلب‌ها در بازار بیمه کدامند؟

استاندارد

پاسارگادی: رئیس پژوهشکده بیمه گفت: تخلفات بازار بیمه در برخی موارد بر مبنای ناآگاهی بیمه‌گذاران از جنبه‌های مختلف صورت می‌گیرد.

 

امیر صفری در گفتگو با خبرنگار پاسارگادی در پاسخ به این پرسش که چه نوع تخلفات و تقلب‌هایی در بازار بیمه بیشتر صورت می گیرد؟ اظهار داشت : تخلفات بازار بیمه در برخی موارد بر مبنای ناآگاهی بیمه گذاران از جنبه های مختلف صورت می گیرد. به عنوان مثال، کم اظهاری ارزش مورد بیمه که در زمان خرید بیمه نامه رخ می دهد، تخلفی است که باعث اعمال قاعده نسبی در زمان پرداخت خسارت می شود و بسیاری بیمه گذاران اگر تبعات آن را می‌دانستند چنین تخلفی مرتکب نمی شدند.

وی با اشاره به برخی تخلفات دیگر گفت: نمونه ای دیگر در قالب عدم ارایه اطلاعات کامل و شفاف در زمان خرید بیمه نامه یا کتمان برخی اطلاعات مهم موثر در ارزیابی ریسک رخ می دهد که با هدف کاستن از حق بیمه انجام می گیرد. حال آنکه این موارد مصداق عدم رعایت اصل حسن نیت است و بیمه گر می تواند در زمان بروز حادثه که بیمه گذار بیشترین نیاز به بیمه را دارد، به استناد ماده 12 قانون بیمه، اقدام به ابطال بیمه نامه کند.

صفری تصریح کرد: بنابراین، تخطی از مفاد 10 تا 19 قانون بیمه، (تفاوت ارزش بیمه شده و ارزش واقعی مورد بیمه، کتمان عمدی اطلاعات و عدم رعایت حسن نیت، ایجاد خسارت در اثر تقصیر بیمه گذار، عدم مراقبت بیمه گذار از مال خود به واسطه برخورداری از بیمه، اطلاع رسانی حادثه به بیمه‌گر پس از مهلت تعیین شده، تشدید خطر در زمان اعتبار بیمه نامه و عدم اطلاع دادن آن به بیمه گر، وقوع خطر قبل از خرید بیمه نامه و مواردی مشابه) از عمده ترین تخلفاتی است که در صنعت بیمه رخ می دهد.

رئیس پژوهشکده بیمه خاطرنشان کرد: در برخی موارد دیگر، اشخاص و شرکت‌ها عمداً در اعلام میزان خسارت وارده اغراق می کنند که این معمولاً در زمانی که مورد بیمه خاص بوده و برآورد ارزش یا میزان خسارت آن نیاز به تخصص خاص دارد یا تابع سلیقه است (مانند یک اثر هنری که آسیب جزئی می بیند) مشکل ساز می شود.

وی گفت: بعضی از تقلبات و کلاهبرداری‌ها نیز در صنعت بیمه وجود دارد که کاملا آگاهانه و عمدی است. بیمه‌گذار ممکن است موجبات بروز خسارتی را فراهم کند تا از طریق آن از محل بیمه‌نامه خود منفعتی کسب کند (تقلب سخت). در این شرایط فرد آگاهانه سعی در ایجاد خسارت یا اغراق در میزان و نوع خسارت دارد که از موارد این فعالیت‌های هدفمند می‌توان تصادفات ساختگی، آتش سوزی‌های ساختگی، اسناد جعلی و ارایه اطلاعات نادرست را نام برد.

صفری افزود: هم چنین این امکان وجود دارد که نماینده‌ای با استفاده از فرم‌های بیمه‌ای که در سیستم شرکت بیمه ثبت و مستند نشده است، پوشش بیمه‌ای به مردم بفروشد و حق بیمه را بجای واریز به حساب شرکت بیمه به نفع خود برداشت کند که فقط در صورت وقوع حادثه و مراجعه بیمه‌گذار به شرکت بیمه امکان کشف این تقلب بیمه‌ای وجود دارد. اینها برخی از تخلفات و تقلباتی است که در صنعت بیمه رخ می دهد.

رئیس پژوهشکده بیمه افزود: آنچه که مشخص است غالب تخلفات بر حسب تعداد در حوزه بیمه‌های شخص ثالث و درمان صورت می گیرد. تهیه صورتحساب‌های غیرواقعی و همچنین سوء استفاده اشخاص ثالث طرف قرارداد در بیمه‌های درمان که ناشی از عدم آگاهی بیمه‌گذار است، نمونه‌هایی از تقلبات صورت گرفته می‌تواند باشد که در بسیاری از مواقع کنترل آنها بسیار دشوار است و حتی این معضل در کشورهای پیشرفته نیز، بطور جدی وجود دارد. البته گاهی نیز تقلب و تخلف از سوی شرکت بیمه یا نماینده بیمه به زیان مشتری بیمه (بیمه گذار) صورت می گیرد.

روند زایمان طبیعی و مراحل تولد نوزاد

استاندارد

لحظۀ تولد کودک شما پس از نه ماه انتظار نزدیک است. آگاهی و شناخت نسبت به نشانه‌های شروع درد زایمان تا پس از تولد نوزاد باعث آرامش بیشتر مادران باردار و بی‌خطر بودن این تجربه از زندگی آنها تا حد امکان خواهد بود. در این مطلب از پاسارگادی با نشانه‌های شروع درد زایمان طبیعی، مراحل زایمان، روند تسکین درد و وضعیت مادر پس از زایمان طبیعی آشنا خواهید شد.

Natural childbirth

نشانه‌های آغاز زایمان طبیعی

هیچ‌کس قادر به پیش‌بینی دقیق زمان شروع فرایند زایمان نیست. تاریخی که پزشک به شما می‌دهد تقریبی است و گاهی ممکن است درد زایمان حتی حدود سه هفته پیش از این تاریخ یا دو هفته پس از آن شروع شود که مسئله‌ای طبیعی است. نشانه‌های زیر به شما خواهد گفت که زایمان شما نزدیک است:

پایین آمدن برآمدگی شکم و احساس سبکتر شدن: این اتفاق به دنبال پایین ‌آمدن سر جنین و آماده شدن بدن برای زایمان رخ می‌دهد. شکم شما ممکن است پایین‌تر از قبل به نظر برسد و تنفس راحت‌تری داشته باشید، زیرا وزن جنین دیگر به ریه‌های شما فشار نمی‌آورد. ضمناً ممکن است به خاطر فشار آوردن جنین روی مثانۀ شما، دچار تکرر ادرار شوید. این نشانه‌ها در اولین زایمان مادر ممکن است چند هفته و در زایمان‌های بعدی، چند روز یا چند ساعت پیش از شروع زایمان بروز کند.

خروج ترشحات صورتی رنگ آغشته به خون از رحم: خروج ترشح صورتی رنگ آمیخته به خون از دهانۀ رحم که همان مخاط مسدودکنندۀ رحم یا پلاگ موکوس است و تا این زمان دهانۀ رحم را بسته و از عفونت در امان نگاه داشته بود، ممکن است روزها قبل از درد زایمان یا همزمان با شروع آن مشاهده شود.

پارگی کیسۀ آب: پاره شدن کیسۀ آب، باعث ترشح یا جاری شدن مایع از واژن می‌شود. پارگی کیسۀ آب ممکن است ساعت‌ها پیش از شروع درد زایمان یا همزمان با آن اتفاق بیفتد. اغلب زنان طی ۲۴ ساعت پس از شروع درد زایمان، نوزاد خود را به دنیا می‌‏آورند. اگر طی این بازۀ زمانی، زایمان به صورت طبیعی رخ ندهد، ممکن است پزشک با روش القای زایمان نوزاد را به دنیا آورد تا هم از بروز عفونت و هم از عوارض زایمان برای نوزاد پیشگیری کند.

انقباضات رحمی: با وجود اینکه انقباض ماهیچه‌های رحم به صورت متناوب و نامنظم با نزدیک شدن به زمان زایمان مسئله‌ای عادی است، معمولاً انقباضاتی که فاصلۀ کوتاهی از هم دارد و منظم هستند، نشانگر شروع شدن درد زایمان است.

اسهال: اسهال مکرر ممکن است نشانۀ نزدیک شدن به زمان زایمان باشد.

مراحل زایمان طبیعی

روند زایمان طبیعی را معمولاً به سه مرحله تقسیم می‌کنند. این مراحل شامل موارد زیر است:

مرحلۀ اول: این مرحله خود شامل سه فاز است: نهفته، فعال و انتقالی.

 • فاز نهفته: طولانی‌ترین فاز زایمان است و شدت آن از بقیه کمتر است. در این فاز، تعداد انقباضات افزایش می‌یابد و به باز شدن دهانۀ رحم کمک می‌کند. این فاز زیاد آزاردهنده نیست و طی آن دهانۀ رحم باز و نازک می‌شود. اگر انقباضات رحمی شما منظم باشد، معمولاً میزان باز شدن دهانۀ رحم به طور منظم چک می‌شود.
 • فاز فعال: باز و نازک شدن دهانۀ رحم با سرعت بیشتری ادامه می‌یابد و ممکن است با هر انقباض، در ناحیۀ کمر و شکم احساس درد شدید یا فشار کنید. ضمناً ممکن است احساس فشار در ناحیۀ مقعد داشته باشید که باید به اصطلاح زور بزنید، اما پزشک به شما خواهد گفت که تا باز شدن کامل دهانۀ رحم برای این کار صبر کنید.
 • فاز انتقال: دهانۀ رحم به طور کامل و به اندازۀ ۱۰ سانتی‌متر باز می‌شود. انقباضات رحمی با شدت، درد و در نوبت‌های بیشتری؛ هر سه تا چهار دقیقه و به مدت ۶۰ تا ۹۰ ثانیه بروز می‌کند.

مرحلۀ دوم: این مرحله با باز شدن کامل دهانۀ رحم شروع می‌شود و با خروج جنین پایان می‌یابد. در این مرحله، نقش شما تأثیر زیادی در پیشرفت زایمان دارد و پزشک از شما می‌خواهد که زور بزنید. فشار ناشی از زور زدن و انقباضات رحمی و زور زدن شما، نوزاد را در کانال زایمان به سمت پایین پیش می‌برد. نرمی و انعطاف استخوان‌های جمجمه و فواصل بین این استخوان‌ها، به عبور سر کودک از کانال زایمان کمک می‌کند و در نهایت سر نوزاد از ناحیۀ تناسلی مادر مشاهده و خارج می‌شود. به محض خروج سر، پزشک با عمل مکش یا ساکشن، مایع آمنیوتیک، خون و مخاط رحم را از بینی و دهان نوزاد خارج می‌کند. پس از سر، شانه‌ها و سپس سایر قسمت‌های بدن از واژن خارج می‌شود. در تمام این مراحل شما باید به زور زدن خود ادامه دهید. فراموش نکنید که فشار شما با انقباضات رحمی همزمان، تأثیر بیشتری دارد و همچنین یادتان باشد که در فواصل دردهای زایمانی نفس‌های عمیق بکشید تا توان بیشتری برای ادامۀ زایمان داشته باشید.

مرحلۀ سوم: پس از تولد نوزاد، شما وارد مرحلۀ آخر زایمان می‌شوید. در این مرحله، جفت که وظیفۀ تغذیه و اکسیژن‌رسانی به جنین را بر عهده داشت، از دیوارۀ رحم جدا و از واژن خارج می‌شود. این مرحله ممکن است بین پنج تا ۳۰ دقیقه طول بکشد.

زایمان هر زن با دیگری متفاوت است و زمانی که در هر مرحلۀ زایمان صرف می‌شود نیز متفاوت است. اگر این اولین فرزند شماست، معمولاً از زمان شروع درد زایمان تا پایان آن حدود ۱۲ تا ۱۴ ساعت طول می‌کشد؛ این زمان معمولاً در زایمان‌های بعدی کوتاه‌تر خواهد شد.

تسکین درد در روند زایمان طبیعی

مدت زمان زایمان زنان با یکدیگر متفاوت است، همین‌طور میزان دردی که آنها هنگام زایمان دارند نیز با یکدیگر تفاوت دارد. حالت، اندازۀ نوزاد و شدت انقباضات رحمی نیز در میزان این درد تأثیرگذار است. برخی زنان با تکنیک‏‌های تنفس و ریلکسیشن که در کلاس‌های آمادگی برای زایمان آموخته‌اند، میزان درد خود را کاهش می‌دهند، اما برخی دیگر برای کاهش درد زایمان نیاز به روش‌های دیگری دارند. برخی از روش‌های متداول تسکین درد شامل موارد زیر است:

تسکین درد با دارو: داروهای مختلفی برای تسکین درد زایمان وجود دارد. با این وجود که معمولاً این داروها برای مادر و جنین ضرری ندارد، اما مثل تمامی داروهای دیگر ممکن است عوارضی داشته باشد. داروهای مورد استفاده برای تسکین درد دو دسته هستند؛ داروهای مسکن و داروهای بیهوشی که در زیر عنوان شده است:

 • داروهای مسکن: این داروها بدون از بین بردن کامل حس و حرکت ماهیچه‌ها، درد را تسکین می‌دهد. هنگام زایمان، می‌توان این داروها را به روش تزریق عضلانی یا وریدی یا به صورت ناحیه‌ای استفاده کرد که تزریقی به بخش پایینی کمر برای بی‌حس کردن آن است. تزریق یک دوز داروی مسکن به داخل مایع نخاعی برای تسکین سریع درد را بی‌حسی نخاعی یا اسپاینال (Spinal) می‌گویند. نوع دیگر بی‌حسی که در آن از دارو استفاده می‌شود، بی‌حسی اپیدورال (Epidural) است. در این روش با وارد کردن یک کاتتر به ناحیۀ اطراف نخاع و اعصاب نخاعی، داروی مسکن به صورت پیوسته وارد بدن و منجر به بی‌حسی ناحیه‌ای می‌شود. در هر دو نوع بی‌‌حسی اسپاینال و اپیدورال، احتمال بروز خطرهایی مثل پایین آمدن فشار خون که منجر به کاهش ضربان قلب جنین می‌شود نیز وجود دارد. سردرد هم یکی دیگر از عوارض این بی‌حسی‌هاست.
 • داروهای بیهوشی: این داروها حس را کاملاً از بین می‌برد و باعث از بین ‌رفتن درد و از حرکت ایستادن موقتی ماهیچه‌ها می‌شود. بیهوشی عمومی مانند خوابیدن باعث از بین رفتن هشیاری می‌شود. درصورتی‌که زایمان شما به روش سزارین باشد، ممکن است بیهوشی عمومی، بی‏‌حسی اسپاینال یا اپیدورال برای شما تجویز شود که انتخاب نوع آن به وضع سلامت شما، سلامت نوزاد و وضعیت پزشکی شما در زمان زایمان در ارتباط است.

تسکین درد بدون دارو: غیر از دارو، گزینه‌های دیگری نیز برای تسکین درد نظیر طب سوزنی، هیپنوتیزم، ریلکسیشن و تغییر وضعیت مداوم بدن مادر هنگام درد زایمان وجود دارد. حتی اگر این گزینه را انتخاب کنید، در هر زمان از زایمان می‌توانید برای تسکین درد خود درخواست دارو کنید.

وضعیت شما پس از زایمان

بدن شما پیش از زایمان تغییرات زیادی کرده بود و پس از زایمان نیز تغییراتی را تجربه خواهید کرد. برخی از این تغییرات جسمی پس از زایمان می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

دردناکی پستان‏ها: با شروع تولید شیر، پستان‌ها ممکن است به مدت چند روز متورم، سفت و دردناک باشند یا در قسمت نوک پستان‏‌ها نیز احساس درد کنید.

هموروئید یا بواسیر: هموروئید یا واریسی شدن و تورم وریدهای ناحیۀ مقعد پس از دوران بارداری و زایمان عارضه‌ای شایع است.

یبوست: تا چند روز پس از زایمان، مدفوع کردن ممکن است دشوار باشد که دلیل این مسئله می‌تواند هموروئید، اپیزیوتومی یا درد ماهیچه‌های ناحیۀ مقعد باشد.

گُر گرفتن و عرق سرد: سازگار شدن بدن با تغییر سطح هورمون‌ها و جریان خون ممکن است باعث شود که لحظه‌ای از گرما عرق کنید و لحظۀ بعدی از سرما زیر پتو بروید.

بیاختیاری ادرار و مدفوع: کشیده شدن ماهیچه‌ها در زمان زایمان، به خصوص اگر زایمانی طولانی داشته‌اید، ممکن است باعث خروج چند قطره ادرار یا دفع مقداری مدفوع هنگام خندیدن یا عطسه کردن شود.

درد پس از زایمان: انقباضات رحم تا چند روز پس از زایمان برای برگشتن آن به اندازۀ قبلی ادامه دارد. این انقباضات معمولاً هنگام شیر خوردن نوزاد بیشتر می‌شود.

ترشحات رحم یا نفاس: بلافاصله پس از زایمان، ترشحات خونی را خواهید دید که از خونریزی عادی عادت ماهانه شدیدتر است. با گذشت زمان، این ترشحات به رنگ سفید یا زرد متمایل و در حدود دو ماه کاملاً قطع می‌شود.

درد در ناحیۀ محل پارگی یا اپیزیوتومی (Episiotomy): اپیزیوتومی ایجاد یک برش در ناحیۀ بین واژن و مقعد توسط پزشک برای کمک به خارج کردن نوزاد یا پیشگیری از پارگی این ناحیه در زمان زایمان است. در صورت انجام اپیزیوتومی یا پارگی ناحیۀ بین واژن و مقعد هنگام زایمان، بخیه‌های این ناحیه ممکن است باعث ایجاد مشکل در راه رفتن و نشستن شود. در زمان بهبودی نیز ممکن است هنگام سرفه یا عطسه کردن احساس درد داشته باشید.

از لحاظ روانی نیز ممکن است روزها یا هفته‌های پس از زایمان، زودرنج یا افسرده باشید یا به راحتی به گریه بیفتید. نشانه‌های بالا در بیشتر زنان، پس از زایمان بروز می‌کنند و ممکن است با تغییرات فیزیکی که شامل تغییر سطح هورمون‌ها و خستگی است و سازگار شدن از لحاظ عاطفی با مسئولیت‏‌های مراقبت از نوزاد تازه از راه رسیده مرتبط باشد. در صورت ادامه پیدا کردن این مشکلات به پزشک خود اطلاع دهید، زیرا ممکن است به افسردگی پس از زایمان دچار شده باشید که مسئله‌ای جدی است و در ایران، حدود ۱۵ درصد از زنان پس از زایمان به آن دچار می‌شوند.

چگونه «عسل طبیعی» را از عسل تقلبی تشخیص دهیم

natural honey
استاندارد

natural honey

 

در بازار ایران اغلب عسل به‌رنگ‌های سیاه، قهوه‌ای روشن و تیره، به‌رنگ عقیق و سرخ مایل به زرد، سبز یشمی و… است؛ در این مطلب با نحوه تشخیص «عسل طبیعی» از عسل تقلبی آشنا می‌شویم.

به گزارش گروه اجتماعی پاسارگادی؛  پائیز و زمستان، فصل تهاجم بیماری‌ها و فصل پناه جستن انسان‌ها به روشهای درمانی است؛ از مهم‌ترین دواها برای شفا، «عسل» است، عسل یک ماده غذائی بسیار مغذی و مقوی و شهدی شیرین و غلیظ است که زنبور عسل پس از تغذیه از گیاهان مختلف، آن را می‌سازد.

عسل در قرآن کریم

خداوند هم قرآن کریم و هم عسل را شفابخش نامیده است؛ قرآن کریم در آیه 57 سوره یونس می‌فرماید:‌ «یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْکُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِی الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِینَ»؛ ای مردم به‌یقین براى شما از جانب پروردگارتان اندرزى و درمانى براى آنچه در سینه‏‌هاست و رهنمود و رحمتى براى مؤمنان آمده است.

و در سوره نحل آیات 68 و 69  به خواص  شفابخش عسل اشاره می‌کند: «وَأَوْحَى رَبُّکَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِی مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا یَعْرِشُونَ. ثُمَّ کُلِی مِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُکِی سُبُلَ رَبِّکِ ذُلُلًا یَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِیهِ شِفَاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِی ذَلِکَ لآیَةً لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ»؛ و خداوند به زنبور[ان] عسل وحی کرد که در کوهها  و درختان و بلندی‌ها منزل گیرید. سپس از همه میوه‏‌ها بخورید و راههاى پروردگارت را فرمانبردارانه بپویید [آنگاه] از درون [شکم] آن شهدى که به‌رنگهاى گوناگون است بیرون مى‏‌آید، در آن براى مردم درمانى است. راستى در این [زندگى زنبوران] براى مردمى که تفکر مى‏‌کنند نشانه [قدرت الهى] است.

قرآن کریم در آیات دیگری از زنبور به‌عنوان یک نشانه الهی یاد می‌کند که برای پرهیز از تفصیل بحث به آنها نمی‌پردازیم و به تبرک همین دو آیه کفایت می‌کنیم.

اعجاز عسل

نگارنده سالهاست با معجزه عسل آشنا شده و با تجربه آن، از خواص آن در درمان سریع و ثمربخش بیماری‌های متنوع حیرتزده شده‌ام؛ با تغذیه عسل و ترکیب آن با مواد غذائی دیگر، می‌توان به پیشگیری بسیاری از بیماری‌ها پرداخت همچنین از عسل یا ترکیبی از آن می‌توان به عنوان «ضماد» بسیاری از بیماری‌های جلدی و سوختی‌ها را درمان کرد که تشریح آن فرصت مبسوط دیگری می‌طلبد.

طبیبان و حکما از دیرباز به اهمیت عسل واقف بودند و در طب اسلامی مباحث مبسوطی درباره خواص درمانی عسل آمده است. «ابوعلی‌سینا» در کتاب «قانون» پزشکی خود، نسخه‌های زیادی با عسل و موم تجویز ‌کرده است.
وی می‏‌گوید: «عسل در طولانی کردن عمر و حفظ قدرت و توان انجام کار در سنین بالای عمر، کارآمد و مؤثر است» و در ادامه می‏‌گوید: «اگر می‏‌خواهید جوانی خویش را مصون دارید عسل بخورید. کسانی که سن آنها از 45 فراتر می‏‌رود، باید به‌طور منظم عسل را به‌خصوص با گردوی کوبیده میل کنند».

مخلوط عسل با آرد برای جراحات سطحی به‌خصوص به‌صورت ضماد مفید است. بیماری‏های ریوی و مراحل اولیه بیماری سل را می‏‌توان با مخلوطی از «عسل و گلبرگ گل سرخ»، درمان نمود. این مخلوط اگر هنگام صبح و قبل از ظهر  میل شود، بهترین نتیجه را خواهد داشت. عسل به‌مقدار کم در درمان بی‏خوابی نیز کاربرد دارد؛ اگر عسل را گرم کرده و به‌طور مکرر روی زخم‏ تازه بمالند، آن زخم‏ها را زود به ‏هم می‏‌آورد. اگر آن را با نمک مخلوط نموده و به‌طور مکرر بر لکه‏‌های کبود بمالند، درمان‌کننده است.

به‌گفته استاد حسین خیراندیش؛ رئیس مؤسسه تحقیقات حجامت ایران، تعدادی از جانبازان حادثه آتش‌سوزی مسجد ارگ تهران، که پزشکان متخصص سوختگی از درمان آنها ناامید بودند، با عسل درمان شده و مراحل درمان آنان ثبت و شده و به تأیید پزشکان رسیده است.

طبیعت عسل گرم است، از این رو برای درمان بسیاری از بیماری‌های سرد مانند عوارض ناشی از سودا و بلغم می‌تواند مفید باشد. با تغذیه عسل یا ترکیبی از آن با گیاهان دارویی یا میوه‌ها، می‌‌توان بسیاری از بیماری‌های عصبی، روحی، گوارشی و عفونی را درمان نمود. اما از همه اینها مهم‌تر آشنایی با یک عسل خوب است، فعلاً فرض می‌کنیم برای افزودن به سفره غذائی یومیه خود نیازمند آشنائی با عسل خوب هستیم.

عسل چیست

عسل شهدی شیرین، غلیظ و چسبناک است که نوعی زنبور آن را تهیه می‌کند؛ زنبور عسل، بر اساس استعداد غریزی و خداداد خویش، گل‌های مفید و شفابخش را دستچین کرده و  عصاره آن را گرفته و پرورانده و به انسان هدیه می‌دهد. این هدیه، سرشار از مواد غذایی حیات‌بخش است و می‌تواند بسیاری از نیازهای غذایی انسان را برطرف کند، زیرا زنبور، بهترین املاح و ویتامین‌های گیاه را که در گل تجمع کرده، دریافت می‌کند و آن را به‌شکل شهدی می‌پروراند که قابلیت جذب فوق‌العاده‌ای در خون آدمی دارد؛ چنان که در آیه 69 سوره نحل هم به آن اشاره شد و در بازار هم دیده می‌شود، عسل‌ها رنگ‌های گوناگونی دارند. این رنگ‌های گوناگون حاصل تغذیه زنبور از گیاهان مختلف است.

در بازار ایران، اغلب عسل به‌رنگ‌های سیاه، قهوه‌ای روشن و تیره، به‌رنگ عقیق و سرخ مایل به زرد، سبز یشمی و… است. تا حدودی از رنگ عسل می‌توان به نسبت عسل با محیطی که زنبور در آن زیسته آشنا شد، همچنین عطر و بوی عسل نواحی مختلف، متنوع است. عسل زنبور کوهستان‌های پردرخت جنگل‌های مازندران، گیلان، جنگل‌های حیران و نواحی کوهستانی اردبیل، رنگی سیاه و تیره دارند.عسل زنبوری که از باغات میوه در کوهستان‌های آذربایجان غربی، تغذیه می‌کند، اغلب «سرخ مایل به زرد» است. زنبورهایی که از نواحی «استپ» به‌ویژه از «گون» تغذیه می‌کنند، مانند کوهستان‌های طالقان، الموت، خمین، گلپایگان و… به‌رنگ «سبز مایل به یشمی» است. عسل نواحی کاشان، قمصر، نیاسر و… همانند گل‌های محمدی «سرخ» و «معطر» هستند.

عطر، طعم و خواص تغذیه‌ای و درمانی این عسل‌ها، کمی متفاوت است مثلاً عسل سیب یا عسل گون، برای برخی از بیماری‌ها اثربخشی بیشتری دارند. ورود به جزئیات امّا تخصص فوق‌العاده‌ای می‌خواهد که فراتر از حوصله این بحث است.

عسل خوب و بد و انواع آن

ابن‌سینا می‏‌گوید: «عسل بسیار خوب آن است که کاملاً شیرین و خوشبو بوده و رنگش متمایل به سرخی باشد». کیفیت و اثربخشی عسل خوب و طبیعی چندین برابر عسل نامرغوب و مصنوعی است، البته پیشنهاد می‌شود حتی اگر عسل خوب و نامرغوب در دسترس ندارید، دست از عسل نامرغوب هم برندارید زیرا در تولید همان عسل نامرغوب هم از فرآیند تولید عسل طبیعی استفاده شده یا عسل طبیعی در آن مخلوط شده است و می‌تواند تا حدودی آثار عسل را در خود داشته باشد.

اما عسل مصنوعی استفاده نکنید و به‌جای آن، برای تغذیه انواع شیره‌ها و شهدهای طبیعی دیگر مانند شهد خرما و شیره انگور و کشمش را به سفره غذائی خود اضافه کنید خوب است. اما فراموش نکنید که عسل خوب و طبیعی را زنبور با وحی الهی برای شما تهیه کرده است اما عسل تقلبی را شیادان با وسوسه‌های شیطانی و برای سودجویی ظاهری تهیه کرده‌اند. آنچه زنبوردار زحمت‌کش و مؤمن با پایه غرایز خدادادی زنبور به شما عرضه کرده تا آنچه یک شیاد عرضه می‌کند، ارزش غذائی و درمانی مساوی ندارد؛ در ادامه به انواع عسل خوب و بد اشاره کنیم.

الف: بهترین عسل، عسلی است که زنبور آن هم زیستی طبیعی و بدون دخالت انسان داشته است. این زنبور در کوهستان‌ها، شکاف صخره‌ها و درخت‌ها، لانه ساخته و کارخانه عسل‌سازی خود را بدون مراقبت و دخالت انسان ترتیب می‌دهد. نمونه این عسل‌ها را گروههایی از افراد باتجربه در صخره‌نوردی و گردآوری عسل، جمع و در بازارها عرضه می‌کنند. قیمت این نوع عسل، به‌دلیل محدودیت آن و دشواری گردآوری آن، بسیار بالاست. به‌دلیل محدودیت وجود آن در بازار و قیمت بالای آن، استفاده معمول آن برای خانواده‌ها به‌صرفه و آسان نیست. ممکن است برخی از عسل‌هایی که بدین نام در بازار فروخته می‌شود هم از این جنس نباشد به همین دلیل توصیه می‌کنیم در تهیه آن حتماً به افراد مطمئن مراجعه کنید. گاه شیادان با افزودن قیمت کالای نامرغوب مردم را فریب می‌دهند. لزوماً قیمت بالا نشانه خوبی عسل نیست. من سالهاست عسل‌های خوب و طبیعی با قیمت نسبتاً پائین تهیه می‌کنم.

ب: عسل خوب، که برای استفاده معمول می‌توان بدان دسترسی داشت، عسلی است که زنبور آن را زنبورداران پرورش می‌دهند و آن را در کندوها و اقلیم‌های مناسب نگه‌داری می‌کنند و زنبور با تغذیه طبیعی، به تهیه عسل اقدام می‌کند.

ج: عسل نامرغوب و تقلبی، به دو روش تهیه می‌شود؛

در روش نخست، زنبور همچنان در فرآیند تولید دخالت دارد. در این روش به‌جای تغذیه طبیعی زنبور، به آن ترکیبی از مواد غذائی مصنوعی می‌خورانند و زنبور با وجود این تغذیه غیرطبیعی، با پردازش طبیعی محصول خود را عرضه می‌کند. این نوع عسل بازهم مفیدتر از عسلی است که در روش دوم تهیه می‌شود.

در روش دوم، که ساده‌تر است زنبور از نیمه راه دخالتی ندارد، یا حتی ممکن است زنبوردار زحمتکش، همه در فرآیند تولید عسل نامرغوب نقشی نداشته باشد و واسطه‌ها عسل مرغوب او را به عسل نامرغوب تبدیل کنند. در این روش، مقداری از عسل خوب و طبیعی، با مواد شیرین دیگری مانند شیره انگور، شیره خرما، شیره کشمش، توت و… یا ترکیبی از مواد گلوکزی مثل آب و قند، قند و آب‌میوه‌ها، عسلک و… مخلوط می‌کنند.

د: عسلی که اصل نیست؛ بدترین نوع عسل، چیزی است که 100 درصد مصنوعی بوده و اصلاً عسل نیست و یک شهد تقلبی است. در این روش، شهد تقلبی متشکل از مواد گلوکزی را که از انواع شهدها، شربت‌های قند، آبمیوه‌ها، شیره نیشکر و یا میوه‌هایی مانند خرما، خربزه، هندوانه، کدو، توت و… را با تغلیظ آب به‌طریق مصنوعی و صنعتی تهیه می‌کنند. خوشبختانه این نوع عسل، در کشورهای صنعتی تهیه می‌شود و کمتر در ایران به تولید آن توجه شده است. در بازارهای ایران، اغلب عسل‌های نامرغوب به دو روشی که در بالا ذکر کردیم ساخته می‌شوند و بدین ترتیب اندکی از خواص عسل خوب را دارا هستند.

روش شناسایی عسل خوب و مرغوب

تنوع عسل خوب و مرغوب در اقلیم‌های مختلف، از گذشته شناسایی عسل خوب را دشوار می‌کرد. حال با ورود عسل نامرغوب به بازار و طمع‌ورزی افراد سودجو، این شناسایی مهارت ویژه‌ای می‌خواهد؛ برخی گمان می‌کنند طعم، رنگ، میزان چسبندگی، میزان رطوبت، شعله‌ور شدن یا نشدن، شکرک زدن یا نزدن و… نشانه‌های خوبی برای شناسایی عسل مرغوب است اما این نشانه‌ها هیچ‌کدام قطعی نیست زیرا طعم، رنگ و میزان رطوبت عسل، رابطه مستقیمی با محیطی که زنبور در آن تغذیه کرده، دارد.

اگر تجربه کافی برای شناسایی عسل خوب ندارید، فعلاً به مشخصات و استانداردهایی که نهادهای مسئول برای تولیدکنندگان محصولات عمده، تعریف کرده‌اند اکتفا کنید. آزمایشگاه‌های معتبر برای تشخیص خلوص عسل و محاسبه میزان قند افزودنی به آن به مصرف‌کنندگان کمک می‌کنند. هنگام خرید عسل می‌توانید به پروانه‌های بهداشتی صادره از سازمان دامپزشکی کشور، پروانه بسته‌بندی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا پروانه استاندارد توجه کنید.

البته نشان‌های شرکت‌های مشهور لزوماً محصولات خوب عرضه نمی‌کنند، به‌علاوه بسیاری از محصولات طبیعی و خوب، نشان و علامت نهادهای مسئول یا تولیدکنندگان مشهور را ندارند، بنابراین اگر به فروشگاه‌های معتبر و افراد امین دسترسی دارید، برای تهیه عسل به آنها مراجعه کنید تا خودتان به شناسایی عسل خوب مهارت یابید.

به‌قول دکتر «اسفندیار رشید‌زاده» عسل‌شناس و زنبوردار نمونه کشور «برای مصرف‌کننده یک راه بیشتر برای تشخیص عسل وجود ندارد؛ آن هم استفاده از ابزارهایی است که بدن در اختیارش گذاشته است. با چشمانش شکل ظاهری عسل را ارزیابی می‌کند، با بینی‌اش آن را بو می‌کند، با زبانش آن را مزه‌مـزه می‌‌کند اگر مجموعه باب طبعش بود، اگر عسل به‌خصوص عطر و طعم گلها را داشت این عسل، عسل واقعی (طبیعی) است و ارزش آن را دارد که بهای آن را در حد معقول بپردازد».

در ادامه به چند روش ساده‌تر برای شناسایی عسل مرغوب اشاره می‌کنم. اما یادآوری می‌کنم که اولاً به یکی از این روش‌ها، نباید کفایت کرد. در ثانی، به‌دلیل تنوع محصولات مرغوب به‌دلیل محیط‌های اقلیمی متفاوت، ممکن است یک محصول مرغوب مشکوک جلوه کند.

الف: میزان چسبندگی؛ عسل خوب، چسبندگی فوق‌العاده‌ای دارد. این میزان را به چند روش می‌توان آزمود؛

1.    انگشتان سبابه و شست را به عسل آغشته کنید و با باز و بسته کردن آنها میزان چسبندگی را امتحان کنید.
2.    دو ظرف را برای آزمایش انتخاب کنید. یک ظرف همراه با عسل که مانند پارچ یا مجرای سرریز آن باریک و نازک باشد، و ظرف دیگر که عسل را در آن بریزید. ظرف عسل را با ارتفاع حدود یک متر سرازیر کنید و یک رشته نازک عسل را به ظرف دوم سرازیر کنید. عسلی که مرغوب باشد و چسبندگی فوق‌العاده داشته باشد به‌صورت یک نخ، سرازیر می‌شود و تا ظرف پایینی برسد از ظرف بالایی دل نمی‌کند. اما شهد یا عسل نامرغوب «تلاپ»، «تلاپ» فرو می‌افتد.
3.    یک ظرف شیشه‌ای ساده مثل لیوان را پر از آب سرد  کنید. توجه داشته باشید که آب حتماً سرد و خنک باشد و ولرم نباشد، با یک قاشق مقداری عسل را از ارتفاعی بالاتر از لیوان، به آب بیفزایید. عسل مرغوب، به‌صورت یک رشته درون آب می‌ریزد و مانند طناب در قاعده لیوان جمع می‌شود و مدت مدیدی به همان حالت باقی می‌ماند و طعم آب سرد را شیرین نمی‌کند. اما شهد یا عسل نامرغوب، در این حالت، در اندک زمانی با آب سرد مخلوط می‌شود و رنگ و طعم شهد آرام آرام به کل آب سرایت می‌کند. عسل نامرغوب، درست مانند شهدی که برای تهیه شربت ساخته شده است، آب را شیرین می‌کند.

ب: پایداری ویژگی‌ها؛ عسل خوب و طبیعی، ویژگی‌های خود را در حالت طبیعی از دست نمی‌دهد. این حالت به چند روش قابل آزمایش است؛

1.    یک ظرف عسل خوب و طبیعی، رنگی یکنواخت دارد؛ اگر یک واحد از آن را جدا کنید، همانند بقیه ظرف عسل، یک میزان چسبندگی، رنگ، طعم و وزن دارد؛ غیرممکن است وزن مخصوص یک سانتی‌مترمکعب از یک ظرف عسل طبیعی، از وزن مخصوص بقیه ظرف بیشتر یا کمتر باشد حال آنکه ممکن است دیگر شهدها و عسل‌های نامرغوب وزن مخصوص، رنگ و طعم یکنواختی نداشته باشند.
2.    با گذشت زمان، میزان چسبندگی، میزان شیرینی، میزان مغذی بودن، طعم و عطر عسل طبیعی، تغییر نمی‌کند.
3.    عسل طبیعی، کپک نمی‌زند و فاسد نمی‌شود. گزارش شده که در اهرام مصر، عسل‌های بازمانده از هزاران سال پیش، همچنان سالم و قابل استفاده بوده‌اند.
4.    البته گرمای زیاد یا سرمای زیاد بر عسل خوب هم تأثیر منفی دارد؛ رنگ برخی از عسل‌های خوب پس از سرد شدن، کدر می‌شود و این اتفاق نمی‌تواند نشانه بد بودن عسل باشد.

ج: رطوبت؛ عسل طبیعی رطوبت چندانی ندارد. برخی افراد از میزان رطوبت عسل، تا حدودی به میزان طبیعی بودن عسل پی می‌برند؛ در این خصوص لازم به یادآوری است:

1.    می‌توان شیشه عسل را بالا و پایین کرد. از سرعت بالا و پایین رفتن حباب‌های داخل شیشه می‌توان میزان رطوبت آن را دریافت.
2.    با آزمون‌های اول و دوم که برای سنجش میزان چسبندگی عسل ذکر کردیم، و بررسی میزان کش آمدن عسل، می‌توانیم زیادی و کمی رطوبت آن را دریابیم.
د: طعم و مزه؛ عسل طبیعی شیرینی ویژه و طعم خاصی دارد البته بین عسل‌های مختلف به‌دلیل تفاوت تغذیه زنبور و اقلیم زیستی آن، طعم‌های متفاوتی چشیده می‌شود اما عسل طبیعی از هرگونه و اقلیم، مزه‌ای ممتاز از شکر، شیره خرما و انگور و… دارد.

و: رنگ؛ عسل طبیعی رنگ‌های مختلفی دارد اما چنان که در بخش «پایداری ویژگی‌ها» گفتیم، رنگ آن یک‌نواخت است؛ اگر ظرف عسل شفاف و شیشه‌ای ‌باشد، در جای جای یک ظرف عسل طبیعی، تفاوت رنگ، پررنگ یا کمرنگ بودن، دیده نمی‌شود؛ گذر زمان هم رنگ عسل طبیعی را تغییر نخواهد داد در حالی که دیگر شهدها و عسل غیرطبیعی براثر گذر زمان به‌دلیل تابش آفتاب، تبخیر و کاهش رطوبت و… رنگی تیره‌تر به خود خواهد گرفت.

ز: عطر و بو؛ عطر نیز نشانه دیگری برای شناسایی عسل خوب است البته همانند آنچه درباره طعم گفتیم بین عسل‌های مختلف به‌دلیل تفاوت تغذیه زنبور و اقلیم زیستی آن، بوهای متفاوتی استشمام می‌شود؛ عسل غیرطبیعی یا نامرغوب یا بویی ندارد یا بوی آن جذاب نیست اما عسل طبیعی رایحه‌ای ممتاز و خوش دارد. اگر در یک اتاق کوچک، ظرف عسل را باز کنند، کسانی که شامه معمولی دارند و عسل را ندیده‌اند، حتماً از رایحه مطبوع، وجود عسل را در آن نزدیکی درمی‌یابند.

عسل‌هایی که زنبور آن از گل‌های معطر همانند گل محمدی، زعفران، اقاقیا تغذیه کرده‌اند، رایحه خوشبو‌تری دارند تا عسل‌هایی که زنبورهای آن از باغ‌های میوه یا گون تغذیه کرده باشند، کسی که شامه‌اش به بوهای طبیعی آشناست و رایحه گیاهان معطر را می‌شناسد به‌راحتی از بوی انواع عسل، انواع گیاهانی را که زنبور از آن بهره برده شناسایی می‌کند؛ عسل گیاهان و میوه‌های معطر مانند گل‌محمدی، زعفران و سیب شامه‌نواز است، عسل گون هم خوشبو است اما بوی آن به‌اندازه مواردی که یاد کردیم، دلنواز نیست.

آیا شکرک‌زدن نشانه تقلبی‌بودن عسل است

اول ــ نگه‌داری عسل طبیعی نیازمند محیط فریزری و یخچال نیست؛ عسل را در محیط طبیعی نگه دارید البته گرمای بالاتر از 40 درجه بر کیفیت عسل اثر می‌گذارد و خواص طبیعی آن را می‌کاهد.

دوم ــ اگر در عسل طبیعی، جانوری مثل سوسک یا پشه بیفتد، در درون عسل، به همان حالت اولیه معلق و سالم، باقی می‌ماند. لازم نیست چنین عسلی را دور بریزید، می‌توانید پشه یا جانور را از آن خارج کرده و از آنجایی که تغذیه از آن عسل مشمئز‌کننده است، آن را به‌عنوان ضماد برای درمان‌های جلدی و پوستی استفاده کنید.

سوم ــ به‌خلاف باور رایج بسیاری از مردم، شکرک زدن عسل نشانه بد بودن آن نیست؛ برخی از عسل‌ها، در سرما، شکرک می‌زنند و رنگ آنها کمی مات می‌شود؛ در واقع شکرک زدن عسل، پدیده طبیعی تبلور و بلوری شدن یا کریستالیزاسیون عسل است، دکتر شهرستانی استاد دانشگاه و مؤلف کتاب «زنبور عسل و پرورش آن» می‌نویسد: شکرک زدن عسل نه‌تنها دلیل بر بدی و تقلبی بودنش نیست بلکه به‌عکس معرف آنست که عسل کاملاً سالم بوده و به هیچ وجه بـا شکر مخلوط نشـده اسـت.

چهارم ــ مزه، عطر، طعم، رنگ و بوی عسل فقط مربوط به گل هر منطقه است و به نژاد زنبور عسل بستگی ندارد؛ «نوع نژاد فقط در پرکاری و کم‌کاری تأثیر دارد».

درمان‌های خانگی زردی نوزاد

Baby jaundice
استاندارد

وقتی میزان زردی نوزادان از حد مجاز بیشتر باشد، می‌تواند مشکلات و بیماری‌های جدی را در نوزاد به وجود آورد.

 

Baby jaundiceزردی نوزادان هنگام تولد ناشی از انباشت بیلی روبین (رنگدانه زرد) در پوست است. هنگامی که سلول‌های خونی چرخه خود را برای کامل شدن شروع می‌کنند، شکسته می‌شوند. با شکسته شدن سلول‌های خونی بیلی روبین از این سلول‌ها آزاد می‌شود.

به طور معمول این بیلی روبین‌ها توسط کبد فیلتر شده و از بدن خارج می‌شوند و از آنجایی که کبد نوزادان هنوز به تکامل کامل نرسیده است، این فیلتراسیون به خوبی صورت نمی‌گیرد. در نتیجه بیلی روبین که زرد رنگ است، در پوست تجمع می‌کند و باعث تغییر رنگ پوست نوزادان می‌شود که به اصطلاح به آن زردی می‌گویند.

تقریبا تمام نوزادان تازه متولد شده دارای سطحی از زردی پوست هستند. این میزان زردی در نوزادان فرق دارد، البته به مرور زمان با رشد کبد در نوزادان چرخه فیلتر کردن بیلی روبین کامل‌تر ‌شده، در نتیجه زردی نیز از بین می‌رود. البته وقتی میزان زردی نوزادان از حد مجاز بیشتر باشد، می‌تواند مشکلات و بیماری‌های جدی را در نوزاد به وجود آورد.

یک تست خانگی برای تشخیص زردی در نوزادان

شما با یک انجام آزامایش در خانه می‌توانید پی ببرید که نوزادتان زردی دارد یا نه. وقتی مادر از بیمارستان به همراه فرزند خود مرخص می‌شود، اگر شک دارد که نوزادش زردی دارد یا نه می‌تواند روی سینه کودک با انگشت خود کمی فشار بیاورد، با این شرایط وقتی که انگشت را از روی پوست جدا کرد، اگر زیر انگشت به شکل زرد رنگ شد، این نشانه زردی داشتن نوزاد است. در این شرایط والدین باید با پزشک خود مشورت بگیرند.

سعی کنید این تست را در یک اتاق کاملا روشن انجام دهید تا مشاهدات شما درست باشد. در ضمن اگر پوست نوزادتان تیره باشد، می‌توانید این کار را در روی پوست کف دست و یا پا انجام دهید. حتی زیر ناخن‌ها و لثه‌ها نیز می‌توانند برای بررسی زردی پوست به کمک‌تان بیایند.

به غیر از موارد شدید ابتلا به زردی در نوزادان این بیماری در دراز مدت بدون هیچ گونه عوارضی بر طرف می‌شود. اگر در میزان اندازه مجاز زردی نوزادتان شک دارید به پزشک‎تان مراجعه کنید، در غیر این صورت با پیروی از چند روش خانگی می‌توانید این مشکل کودکان در هنگام تولد را به راحتی بر طرف کنید.

چگونه می‌توان زردی نوزادان را در خانه برطرف کرد؟

ابتلا به زردی شدید معمولا در مواقعی رخ می‌دهد که نوزاد همراه با زردی متولد شود، چرا که کبد در این دوران از رشد کاملی برخوردار نیست. برای همین توانایی بالایی برای برطرف کردن عامل زردی در بدن ندارد. همچنین نوزادانی که گروه خونی متفاوتی نسبت به مادرانشان دارند، نیز احتمال ابتلا به زردی در آن‌ها بالا می‌رود، چرا که در این شرایط تجزیه و شکستن سلول‌ها بیشتر رخ می‌دهد. در نتیجه بیلی روبین بیشتری تولید می‌شود.

زردی نوزادان تازه متولد شده، امری تقریبا طبیعی و بی‌ضرر است که معمولا خود به خود برطرف می‌شود. اما شما با پیروی از روش‌هایی که در ادامه این مطلب گفته می‌شود، می‌توانید عامل زردی پوست یا همان بیلی روبین را کاهش دهید.

قرار دادن نوزاد در معرض نور خورشید

در صورتی که نوزادتان زردی کمی دارد، نیاز آن چنانی به درمان نیست اما با این وجود بعد از مشاوره با پزشک می‌توانید نوزاد خود را حداقل ۴ بار در روز به مدت تقریبا ۱۵ دقیقه زیر نور خورشید قرار دهید. البته برای این کار لازم است شیشیه پنجره بسته شود و نوزادتان از پشت شیشه آفتاب بگیرد.

در این شرایط نور خورشید باعث می‌شود، بیلی روبین در پوست حل شده و از طریق ادرار از بدن خارج شود. بستن شیشه‌های پنجره به خاطر آن است که کمی نور مستقیم خورشید را فیلتر کند، سپس به بدن نوزاد برسد.

درمان زردی به کمک نور لامپ در خانه

وقتی میزان بیلی روبین در نوزادان رو به کاهش باشد، شما می‌توانید به جای بیمارستان یک درمان جایگزین در خانه پیدا کنید و آن هم استفاده از تابش لامپ های خورشیدی برای درمان زردی نوزادان است. اگر میزان سطح بیلی روبین بیش از حد مجاز باشد، نوزاد باید تحت تابش لامپ‌های خورشیدی ویژه قرار بگیرد.

برای این کار کافی است، نوزاد را در یک پتوی فتو تراپی (این پتو قادر است نور آبی از خود متساعد کند و همین نور میزان بیلی روبین را کاهش می‌دهد) قرار دهید تا میزان بیلی روبین بدنش کاهش یابد. این روش خانگی بسیار آسان می‌تواند باعث کاهش سطح زردی پوست نوزادتان شود.

تغذیه مکرر شیر توسط نوزاد و یا مکمل‌های جایگزین

رساندن شیر کافی به بدن نوزاد می‌تواند راهی برای هر چه زودتر از بین بردن زردی پوست باشد، به همین دلیل شیردهی مکرر نوزاد یک امر ضروری است. وقتی مادران نوزادان را به دنیا می‌آورند. ابتدا ممکن است شیر کمتری تولید کنند، در نتیجه شیر کمتری به نوزاد می‌رسد و همین امر آب بدن نوزاد را کم می‌کند و در نتیجه عمل زردی شدیدتر می‌شود. اگر شیر مادر به اندازه کافی به نوزاد برسد می‌تواند زردی را از بین ببرد.

نوزاد وقتی از خواب بیدار می‌شود باید هر ۲ الی ۳ ساعت یک بار شیر بخورد. خوردن شیر به صورت مکرر می‌تواند آب بدنش را تامین کند. اگر بنابر هر دلیلی شیر مادر کم باشد، باید از مکمل‌های جایگزین برای رساندن مواد مورد نیاز نوزاد اقدام کرد که در این بین برخی شیر خشک‌ها که توسط پزشک تجویز می‌شود، می‌تواند موثر باشد. با افزایش هیدراتاسیون در بدن میزان بیلی روبین خود به خود کاهش می‌یابد.

آب برگ سبز گندم راهی برای رهایی از زردی در نوزادان

وقتی مادران آب برگ سبز گندم مصرف کنند، این ماده باعث افزایش فعالیت آنزیمی در کبد می‌شود و همین امر به کبد کمک می‌کند تا بیلی روبین بیشتری را فیلتر کرده و باعث خروج آن از بدن شود. گفته شده است که اگر ۲۰ قطره از آب برگ گندم را به همراه مکمل غذایی نوزاد به وی خورانده شود، می تواند برای رفع زردی پوست موثر باشد.

البته مادران این گونه نوزادان می‌توانند تقریبا روزانه ۶۰ گرم این مایع را بنوشند تا مواد آن از طریق شیر مادر به نوزاد منتقل شود. مادران می‌توانند این روش را ادامه دهند تا زردی نوزاد از بین برود. آب برگ گندم همچنین می‌تواند باعث پیشگیری از زردی نیز شود.

مکمل‌های گیاهی برای مادران

مکمل‌هایی مانند چای نعنای گربه‌ای، چای قاصدک (چای گیاهی است که به عنوان یک جایگزین قهوه از ریشه گیاه قاصدک ساخته شده است)، برگ گیاه Comfrey که یک نوع گیاه دارویی است؛ شامل مواد خاصی هستند که می‌توانند باعث سم‌زدایی از بدن شوند.

مادران با مصرف این گونه مواد گیاهی می‌توانند مواد مغذی آن‌ها را از طریق شیرخود به نوزادان منتقل کنند. این سم‌زدایی‌های طبیعی کمک می‌کند تا بیلی روبین اضافی از بدن نوزاد خارج شود. مادران باید شیردهی را ادامه دهند تا این درمان به صورت خفیف به کار خود ادامه دهد و در از بین بردن زردی نوزادان موثر واقع شود.

توقف موقتی شیردهی

اگر پزشک‌تان تشخیص دهد که زردی نوزادتان به خاطر شیر شما است. با این شرایط ممکن است مجبور شوید، شیر دادن نوزاد را متوقف کنید. برای اینکه بدنتان کماکان به تولید شیر ادامه دهد، شما می‌توانید شیر تولید شده را به کمک پمپ از بدن خارج کنید تا زمان شیردی نوزاد توسط دستور پزشک فرا برسد، چرا که اگر این کار را نکیند بدنتان دیگر شیر تولید نمی‌کند.

مواردی که باید به پزشک مراجعه کنید

به طور طبیعی درمان‌های خانگی می‌توانند موثر واقع شوند و زردی کودک را برطرف کنند، اما هنگامی که با موارد زیر روبه‌رو شدید دریغ نکنید و حتما به پزشک مراجعه کنید تا با تجویزهای مناسب از پیشرفت این بیماری جلوگیری کند.

1- مشاهده کردن هر گونه علائم زردی در نوزاد در ۲۴ ساعت اول تولد.

2- کاهش نیافتن علائم زردی و یا بدتر شدن این بیماری.

3- اگر دمای رکتال کودک بیش از ۱۰۰ درجه فارنهایت یا ۳۷.۸ درجه سانتیگراد باشد.

4- اگر کودک بی قرار باشد و رفتاری شبیه به بیماران داشته باشد.

5- اگر کودک رنگ زردی پوستش افزایش یابد و یا تغذیه مناسب نداشته و بیش از حد می‌خوابد به پزشک مراجعه کنید.