آمار شاوره رایگان ن ایندگی بی ه پاسارگاد بی ه پاسارگاد فیض آباد بی ه فیض آباد فیض آباد فیض آباد ه ولات ن ایندگی بی ه سید یلاد هاش ی هنه ارزانترین بی ه ثالث خودرو ناسبترین حق بی ه رئیس کل بیمه مرکزی در گفتگوی خبری ۲۱ نمرات منفی رانندگان در نرخ حق بیمه شخص ثالث لحاظ می شود | بيمه پاسارگاد نمایندگی میلادهاشمی