از اول مرداد سال جاری در تمامی آزمون‌ها بیمه ای، سوالات بر مبنای قانون جدید ثالث خواهد بود

استاندارد

پژوهشکدهاز اول مرداد سال جاری، در تمامی آزمون‌ها، سوالات مرتبط با مبحث بیمه های شخص ثالث صرفاً بر مبنای قانون جدید مصوب مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ خواهد بود.

به گزارش پاسارگادی،روابط عمومی پژوهشکده بیمه در اطلاعیه ای با اعلام این مطلب افزود، در پی تماس‌ها و سوالات مکرر متقاضیان شرکت در آزمون‌های بیمه‌ای پیرامون تغییر قانون بیمه شخص ثالث و نحوه سوالات مرتبط با آن، از اول مرداد سال جاری، در تمامی آزمون‌های این پژوهشکده، سوالات مرتبط با مبحث بیمه های شخص ثالث صرفاً بر مبنای قانون جدید مصوب مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ خواهد بود.

رئیس کل بیمه مرکزی در بازدید از پژوهشکده بیمه

استاندارد

حاکمیت شرکتی برای ادامه حیات شرکت های بیمه ضروری است

دکتر همتی، صبح امروز از بخش های مختلف پژوهشکده بیمه بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند کار، مسائل و درخواست های آنها قرار گرفت.

به گزارش پاسارگادی به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی در این بازدید ضمن دیدار صمیمی با کارکنان و مدیران پژوهشکده بیمه گفت: برای بهره گیری مناسب از ظرفیت های پژوهشی پژوهشکده، تاسیس کتابخانه تخصصی بیمه باید در دستور کار قرار گیرد تا دانشجویان و کارشناسان صنعت بیمه به راحتی به منابع تخصصی بیمه دست یابند.
رئیس کل بیمه مرکزی در بازدید از بخش های آموزشی و آزمون پژوهشکده بیمه، تقویت آموزش تخصصی مدیران و کارکنان صنعت بیمه را مهم دانست و گفت: گذراندن دوره های حرفه ای چون MBA، مدیریت استراتژیک، تجزیه  و تحلیل مالی، اقتصاد و …. برای مدیران و کارکنان صنعت بیمه باید ضروری تلقی شود.
دکتر همتی، همچنین در بازدید از بخش پایان نامه ها بر حمایت بیشتر از پایان نامه های دانشجویی با موضوع بیمه تاکید کرد و گفت: باید با ابزارهای  تشویقی برای جذب دانشجویان به سمت پژوهش و تحقیق در خصوص بیمه تلاش کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی در این دیدار مجددا حاکمیت شرکتی را برای ادامه حیات شرکت های بیمه ضروری دانست و گفت: باتوجه به پتانسیل های موجود در پژوهشکده بیمه، باید مراحل اجرایی شدن این موضوع با جدیت لازم پیگیری شود تا گامی مؤثر در اصلاح روند مدیریت در صنعت بیمه برداشته شود.

ترتیب شمارش اعداد به صورت زیر است:

استاندارد

هزار-میلیون-میلیارد(در بسیاری کشورها بیلیون)-تریلیون-کادریلیون-کوینتیلیون-سکستیلیون-سپتیلیون-اکتیلیون-نانیلیون-دسیلیون-آندسیلیون-دواددسیلیون-ترددسیلیون-کوات تورددسیلیون-کویندسیلیون-سکسددسیلیون-و…

۱۰۰۰= هزار = ۱۰به توان ۳

۱۰۰۰۰۰۰= میلیون=۱۰ به توان۶

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰= بیلیون = ۱۰به توان ۹

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= تریلیون =۱۰ به توان ۱۲

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= کوادریلیون =۱۰ به توان ۱۵

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= کونیتیلیون =۱۰ به توان ۱۸

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= سکستیلیون =۱۰ به توان ۲۱

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= سپتیلیون =۱۰ به توان ۲۴

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= اکتیلیون =۱۰ به توان ۲۷

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= نونیلیون =۱۰ به توان ۳۰

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= دسیلیون =۱۰ به توان ۳۳

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= اندسیلیون =۱۰ به توان ۳۶

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= دیودسیلیون =۱۰ به توان ۳۹

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= تری دسیلیون =۱۰ به توان ۴۲

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= کوتوارد دسیلیون =۱۰ به توان ۴۵

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= کواین دسیلیون =۱۰ به توان ۴۸

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= — دسیلیون =۱۰ به توان ۵۱

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= سپتن دسیلیون =۱۰ به توان ۵۴

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰اکتودسیلین =۱۰ به توان ۵۷

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰نووم دسیلیون =۱۰ به توان ۶۰

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ویجنیتیلیون = ۱۰ به توان ۶۳