آمار شاوره رایگان ن ایندگی بی ه پاسارگاد بی ه پاسارگاد فیض آباد بی ه فیض آباد فیض آباد فیض آباد ه ولات ن ایندگی بی ه سید یلاد هاش ی هنه ارزانترین بی ه ثالث خودرو ناسبترین حق بی ه مجموع ضریب نفوذ بیمه های بازرگانی و اجتماعی معادل ۸۸؍۶ درصد اعلام شد | بيمه پاسارگاد نمایندگی میلادهاشمی