تفاوت کاربرد Both و Both of

both both of

 

Both I Both of

یکی از اشتباهات رایج در به کارگیری گرامر زبان ، استفاده از دو کلمه Both  و Both of  به جای همدیگر است .

یکی اdییکیکک

  1. از Both of   فقط قبل از اسامی جمع استفاده می شود .
  2. از   Both  فقط قبل از اسم دو چیز مشخص و مفرد استفاده می شود .

 

  1. “both of” + plural noun:
  • Both of my brothers are engineers
  • Both of these televisions are broken
  • I read both of the books the teacher lent me

۲٫ “both” + two individual items:

  • Both Ron and his son are very tall
  • I enjoyed both the book and the movie
  • We bought both the necklace and the bracelet in Milan